Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §
Upprättat 15.1.2018

 

Registeransvarig

Österbottens handelskammare
Rådhusgatan 20, 65100 Vasa / Runebergsgatan 11, 68600 Jakobstad / Ristrandsgatan 1, 67100 Karleby
Tfn 06 318 6400

Kontaktperson i ärenden som rör registret

Direktör Paula Erkkilä, paula.erkkila [at] chamber.fi

Registrets namn

Intressentgruppsregister

Syfte med behandling av personuppgifter

Sköta om de uppgifter som är angivna i handelskammarlagen, sköta om relationerna till förtroendepersoner, experter och övriga intressentgrupper, undersökningar och marknadsföring av tjänster och publikationer. För förtroendepersonernas och experternas del så är syftet med behandlingen att upprätthålla och förmedla kontaktuppgifter så att expert- och förtroendeuppdragen ska kunna skötas och personer ska kunna auktoriseras. Även för att hålla kontakt och för kommunikation och marknadsföring behövs detta. För övriga personers del är syftet med behandlingen kommunikation och marknadsföring. Dessutom är syftet med behandlingen att betala avgifter, arvoden och ersättningar eller uppbära betalningar samt göra enkäter, statistikuppgifter och undersökningar.

Registrets datainnehåll

De tidigare nämnda personernas namn, uppgift eller befattning, adress och övriga kontaktuppgifter samt nödvändiga uppgifter för att sköta om intressentgrupperna. Uppgifter gällande personers användningssätt av handelskammarens webbsidor och besöksfrekvens kan sparas.

Normala informationskällor

Informationen fås direkt av de registrerade eller av pålitliga källor.

Normala överlåtelser av uppgifter

Uppgifterna i registret kan överlåtas inom gränsen för vad lagstiftningen tillåter och förpliktar, till exempel för att sköta om relationerna till intressentgrupperna och för undersökningar. På begäran kan dessutom offentliga personuppgifter som finns i registret ges till påseende. På begäran kan offentliga personuppgifter överlåtas i enlighet med lagen om offentlighet 13 och 16 § till den del som berör den insamlade information som används i arbetet att sköta den offentliga uppgift som anförtrotts Österbottens handelskammare.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Österbottens handelskammare överför eller överlåter inte en kunds personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ifall det inte är nödvändigt med tanke på behandlingen av personuppgifter eller uppgifternas tekniska utförande och i sådana fall följs kraven för personuppgiftslagen vid överförandet.

Principerna för registerskyddet

Material som upprätthålls manuellt finns i låsta utrymmen som obehöriga inte har tillträde till.

Uppgifter som finns i registret och som behandlas elektroniskt är skyddade av brandmur, lösenord och på övriga inom dataskyddsbranschen allmänt godkända tekniska sätt.

Endast de personer som är anställda av den registeransvariga eller av de som är auktoriserade av den registeransvariga har tillträde till de uppgifter som finns i registret.

Rätt till insyn

Var och en har rätt att kontrollera sina egna personuppgifter som finns i registret (personuppgiftslagen 26 och 28 §). Uppgifterna kan begäras från Österbottens handelskammares kontor i Vasa antingen personligen eller med ett egenhändigt skrivet brev. Då man begär insyn bör man uppge nödvändig information: namn, adress, e-post och telefonnummer. Svaret på begäran skickas per post åt den som begärt insyn.  För en begäran om insyn uppbärs en skälig avgift.

Rätt till rättelse av en uppgift

På kundens begäran kan vi göra nödvändiga korrigeringar och kompletteringar eller ta bort felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter i kundregistret. Dessutom uppdateras uppgifterna på eget initiativ och gamla uppgifter tas bort med jämna mellanrum.

Övriga rättigheter som gäller behandling av personuppgifter

-