Kommunerna behöver upphandlingsstrategier

Enligt olika uppskattningar spenderas 35-50 miljarder euro på offentliga upphandlingar varje år. Förutom ekonomiska inbesparingar kan upphandlingskrav, avtalsvillkor, kontroller och andra förfaranden användas för att uppnå till exempel lägre utsläpp, sysselsättning och minskad korruption.

Det stora antalet offentliga upphandlingar innebär också betydande möjligheter att förbättra den offentliga ekonomins hållbarhet. Genom konkurrensutsättning kan man också förbättra den offentliga sektorns produktivitet och påskynda den ekonomiska tillväxten.

Finlands första strategi för offentliga upphandlingar blev klar i höstas. Som ett resultat av detta fick offentliga upphandlare såsom kommuner, samkommuner och församlingar, konkreta verktyg till hjälp för sina upphandlingar.

– Det är svårt att hitta en offentlig organisation som inte företar inköp inom den privata sektorn. Konkurrensutsättning förekommer inom byggentreprenader, trafikprojekt, digitalisering samt mat- och städservice, påpekar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Vanligt med avsaknad av konkurrens

Syftet med konkurrensutsättning är att använda offentliga medel så effektivt som möjligt. Enligt en studie utförd av VATT och Aalto-universitetet och som är baserad på omfattande inhemskt material uppnås dock inte effektiviteten på bästa möjliga sätt: offentliga upphandlingar lider av en allvarlig brist på konkurrens. I mer än hälften av konkurrensutsättningarna kom det antingen inga offerter alls eller på sin höjd en eller två. Enligt studien kan redan ett till företag i offerttävlingen medföra kostnadsbesparingar på fem procent för den upphandlande enheten. En öppen och fungerande konkurrens betyder alltid att priserna konkurrensutsätts och bidrar till att nya aktörer kan komma in på marknaden.

– Kommunernas offentliga upphandlingar är ett ämne som återkommer i media och som delar åsikterna. Nu inför kommunalvalet är temat aktuellt även för många kandidater. Inom den kommunala ekonomin kan man genom upphandlingar uppnå betydande inbesparingar samtidigt som sysselsättningen och köpkraften ökar och skatter ackumuleras, säger Antti Tieva som är medlem i Österbottens handelskammares serviceutskott och vd för Hankintaratas Ab.

Dialogen med näringslivet är viktig

Offentliga upphandlingar bör tolkas som en satsning på regionens framtid. På lokal nivå är det viktigt med ändamålsenliga och lämpligt dimensionerade upphandlingshelheter. Upphandlingarna får inte bli så stora att lokala företag inte har möjlighet att ge ett anbud, utan de måste delas upp. Det är också motiverat att inkludera en konsekvensbedömning av företagen i upphandlingsprocesserna.

– Vid upphandling borde dialogen med lokala företag bli mera allmän. Den nuvarande metoden, där städernas projekt genomförs som stora avtal om entreprenader med helhetsansvar eller livscykelprojekt, leder oundvikligen till att multinationella företag har bättre förutsättningar att lyckas i entreprenadtävlingen, medan lokala företag inte lyckas hävda sig i konkurrensen. Naturligtvis bör man inte nöja sig med sämre lösningar eller pruta på kvalitetskraven, men jag anser att kommunerna bör göra sina anskaffningar på ett sådant sätt att de positiva effekterna på det lokala näringslivet uppfylls, kommenterar en företagsledare i handelskammarens senaste konjunkturbarometer.

Österbottens handelskammare uppmanar kommunerna att:

  • bedöma det aktuella läget för sin upphandlingsverksamhet och upphandlingskompetens,
  • utreda den geografiska och branschspecifika inriktningen för sina upphandlingar med tanke på livskraften och ekonomin i regionen, och
  • utveckla sin egen upphandlingsstrategi och uppdatera sina riktlinjer för upphandling.

Under nästa mandatperiod bör kommunala beslutsfattare dra upp riktlinjer för kommunens upphandlingsstrategier. Genom att satsa på konkurrensutsättning signalerar kommunerna att de tar sitt ansvar vad gäller kostnadsmedvetenhet.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN