Paula Erkkiläs kolumn i ÖT: Smart att stimulera exportindustrin

Paula Erkkilä

Publicerad på Österbottens Tidning fredagen 18.9.2020.

Coronakrisen har gått hårt åt ekonomin i hela världen och Finland har fått sin beskärda del av kallduschen. Europeiska unionen planerar att lyfta sina medlemsländer på fötter igen med hjälp av ett enormt stimulanspaket på 750 miljarder euro. Finlands andel av detta är 3,2 miljarder euro och stödpaketet kommer att betalas ut till medlemsländerna åren 2021-2023. Under de närmaste månaderna kommer det att pågå en politisk armbrytning kring hur Finland ska använda sig av den här stimulansinjektionen.

Det är tänkt att man med hjälp av medlen ska främja medlemsländernas ekonomiska tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft, klimatmål och digitalisering. EU måste bli starkare och mer innovativ och konkurrenskraftig. Det är alltså inte meningen att ge konstgjord andning åt sådana branscher eller företag som redan innan coronan sjöng på sista versen.

Hur mycket av den här summan kommer Österbotten och Mellersta Österbotten att få? I relation till folkmängden skulle drygt 144 miljoner euro fördelas till landskapen. Om man kalkylerar vidare så skulle 68 miljoner av det här höra till Jakobstadsregionen och Mellersta Österbotten. Det här är visserligen en grov förenkling men det är i tidens anda. De här beloppen kan ändå fungera som underlag då man på våren utvärderar hur lobbyisterna och politikerna lyckats i sitt arbete för regionen.

Enligt EU-kommissionens prognos är Västra Finland ett av de områden som lidit mest av coronakrisen om man ser till bruttonationalprodukten. Det här beror på att vår region har en så stark exportindustri. För att få till stånd en återhämtning i landet så är en nystart av ekonomin i Västra Finland av största vikt.

Enbart i Jakobstadsregionen och Mellersta Österbotten var värdet på exporten i fjol drygt 3,8 miljarder euro vilket utgör nästan sex procent av hela landets export. Summan är så stor att det är svårt att greppa dess omfattning. Med det här penningbeloppet skulle vi kunna betala bort till exempel reparationsskulden för hela landets trafiknät. Detta innebär alltså att landets alla vägar, järnvägar, hamnar och farleder skulle kunna fås i skick på en gång och dessutom skulle en miljard bli över för till exempel utvecklingen av flygförbindelserna och högskoleutbildningen samt för forskning, utveckling och innovation.

Det är smart att styra utvecklingssatsningarna dit där tillväxtpotentialen och nyttan av samhällsekonomin är så stora som möjligt. Om vi i vår region får mer avkastning för pengarna än i andra regioner så då lönar det sig att satsa här. I förhållande till export-euron så borde Mellersta Österbottens och Jakobstadsregionen få nästan 189 miljoner euro.

För att vi ska kunna idka export även i framtiden måste hela den logistiska kedjan vara smidig och pålitlig och kostnaderna får inte öka ohållbart. Landsvägarna, båttrafiken samt tåg- och flygtrafiken måste motsvara företagens varierande behov av gods- och persontransporter. Med hjälp av stimulansfinansieringen bör man säkerställa att företagen är konkurrenskraftiga på den globala marknaden då den kommer igång igen.

Det är viktigt att också satsa på digitalisering och en hållbar utveckling. Stimulansfinansieringens hävstångseffekt bör nyttjas för att påskynda förnyelsen av näringslivet och säkerställa att ekonomin klarar av även kommande kriser. Företagens möjligheter att delta i offentliga upphandlingar spelar en nyckelroll men dessutom måste man garantera deras möjlighet att få direkt draghjälp för sina investeringar.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN