Leveillä renkailla pääsee vaikeistakin paikoista

– Med breda däck tar man sig också ur svåra situationer

Valtaosa Suomen kuljetettavasta tavarasta kulkee maanteitä pitkin. Logistiikka- ja kuljetusala ovat myös rannikolla merkittävä työllistäjä, ja ammattilaiset seuraavat silmä kovana polttoaineen hintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä uutisia.

Största delen av godstransporterna i Finland sker längs landsvägar. Logistik- och transportbranschen är också en stor arbetsgivare vid kusten, och yrkesfolket följer noga med nyheter om bränslepriser och miljöskydd.

Kumipyörien päällä kulkee Suomessa valtaosa kaikesta tavarasta. Kun jotain on siirrettävä paikasta toiseen, 84 prosentissa tapauksista siihen käytetään maantietä.

Etäisyydet ovat melko pitkiä: tieverkon pituus on yhteensä lähes puoli miljoonaa kilometriä. Siksi tuotteet ja raaka-aineet matkaavat usein pitkiä matkoja maanteitse, ja siihen tarvitaan toimivaa kuljetusverkostoa ammattilaisineen.

Pitkillä matkoilla on vaikutusta tavarakuljetusten kokoon. Suomessa ajetaan tyypillisesti suuremmilla ajoneuvoyhdistelmillä kuin muualla EU:n alueella. Tämä pienentää päästöjen lisäksi tuotekohtaisia kuluja etenkin kaupan ja teollisuuden pitkän matkan kuljetuksissa.

Täysperävaunuyhdistelmät kuljettavat noin 60 prosenttia tavaratonneistamme. Täysperävaunuyhdistelmän enimmäispaino on 76 tonnia ja enimmäispituus 34,5 metriä. Keski-Euroopassa tyypillinen kuljetettava massa on 40 tonnia ja pituus 16,5 metriä.

Tie tuo työtä

Vuonna 2020 maaliikenne työllisti yli 64 000 suomalaista, joista Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla hieman alle 2 700. Alueella on lähes tuhat logistiikka- ja kuljetusyrityksen toimipaikkaa.

Maanteiden tavaraliikenteen liikevaihto on 6,5 miljardia euroa vuodessa, mistä koituu verotuloja valtion kassaan 2,9 miljardia euroa. Aivan nappikaupasta ei siis ole kyse, vaan kansallisesti merkittävästä elinkeinosta. Haastattelimme kuutta pohjalaista ja keskipohjalaista kuljetusalan yrittäjää ja kysyimme heiltä alan näkymistä.

Moni yrittäjistä on huolissaan kustannusten noususta. Polttoainekulut ovat tavallisesti noin neljänneksen kuljetusyritysten kaikista kuluista. Kevättalvella polttoaineen hinta nousi raakaöljyn kallistumisen ja maailmanpoliittisen tilanteen takia moninkertaisiksi entiseen verrattuna.

Logistiikka-ala lukuina

I väntan på yrkesdiesel

Under sommaren ledde det tillfälliga upphävandet av distributionsskyldigheten och det lugnare läget på oljemarknaden till att bränslepriserna sjönk något. Trots detta ser transportbranschens yrkespersoner och intresseorganisationerna fortfarande osäkert på framtiden. Initiativet att införa yrkesdiesel har inte framskridit till beredning i riksdagen i den takt finansministeriet hade önskat.

Yrkesdiesel skulle innebära att man får skatteåterbäring på bränsleskatten för lastbilar på minst 7,5 ton eller bussar i kategorierna M2 och M3. Reformen har starkt förespråkats av Finlands transport- och logistik SKAL rf. och stöds också av handelskamrarna, Skogsindustrin, MTK och Finsk Handel.

”Varmaa on vain se, että kaikki on epävarmaa”
”Det enda som är säkert just nu är att allt är osäkert”

Kasvavat kustannukset huolettavat kuljetusalan yrittäjiä. Markkinoiden hajauttaminen on auttanut selviytymään hankalasta ajasta ja jopa löytämään uutta menestystä.

Transportföretagarna är oroade över stigande kostnader. Marknadsspridning har hjälpt dem att klara sig genom en tuff period och till och med lett till nya framgångar.

Jani Huhtala Tero Mattila Huhtala Logistics

Työtilanne on tällä hetkellä hyvä, eli töitä ja kuljetettavaa riittää. Ongelma on kustannusten nousussa ja kaluston saatavuudessa. Uusien autojen toimitusajat ovat jopa puolitoista vuotta komponenttipulan takia.
Inflaatio ja energiakriisi mietityttävät myös meillä jatkuvasti, ja kannattavuutta koetellaan. On keksittävä uusia, tehokkaampia tapoja toimia yhä kiihtyvässä muutoksessa. Toki on oltava tulevaisuuden visioita, mutta strategisesti kyky muuntautua on olennaista. Maailman tapahtumiin ei voi juuri vaikuttaa, mutta voi oppia reagoimaan entistä nopeammin. Yrityksen kulttuuria ja ilmapiiriä kehitetään jatkuvasti, ja meillä yksi tapa reagoida on madaltaa hierarkiaa.
Vastuullisuus on muutosvoima, joka puhuttaa kaikkialla. Uskomme että vastuullisesti toimiva yritys houkuttelee osaavia tekijöitä, kun alalla on työvoimapula.
Jani Huhtala, hallituksen puheenjohtaja ja Tero Mattila, toimitusjohtaja, Huhtala Logistics, Seinäjoki ja Kokkola

Det enda som är säkert just nu är att allt är osäkert. Det är nästan omöjligt att planera längre än en vecka i taget, eftersom det hela tiden sker snabba förändringar. Kriget i Ukraina har påverkat varuflödet och bränslepriset, och nu talas det om stigande räntor, inflation och recession. Ännu finns det jobb men hela tiden kretsar tankarna kring hur det ska gå längre fram i höst.
Kostnadsökningar är ständigt aktuella. Förutom bränsle har bland annat däck, smörjmedel, metalldelar och elektronik blivit dyrare, så det finns också ett tryck på att höja våra egna priser. Efterfrågan finns just nu, men en förhastad prishöjning kan straffa sig senare när kunderna börjar söka efter andra transportsätt.
Före pandemin var skogsindustrins transporter på nedgång men nu är efterfrågan stor. Virkestransporter utgör ungefär hälften av all vår verksamhet och jag ser riskspridning som en bra sak. Om en bransch inte drar så skapar en annan sysselsättning i stället.
Behovet av kunnig arbetskraft är en av de utmaningar som branschen står inför. Utbildning löser bara en del av problemet eftersom man bäst lär sig det här yrket i praktiken. Livet lär.
Staffan Molander, verkställande direktör, Molanders Transport, Kållby

Logistik- och transportbranschen har klarat sig helt bra genom de tre senaste åren. RL Trans har till och med vuxit och vunnit marknadsandelar tack vare ett fungerande koncept, ett slipat nätverk och kundservice. Eftersom vi har en omfattande verksamhet i Mellaneuropa så kan vi anpassa oss.
Vi vill växa och utvecklas så därför fortsätter vi att investera kraftigt, men inte så mycket som vi kunde ha gjort.
Det geopolitiska läget påverkar hur väl marknaden fungerar – varje dag bygger vi ett stort pussel som ändras hela tiden. Det är en del av affärsverksamheten och det kommer man inte ifrån. Det gäller att vara proaktiv.
Kostnadsfluktuationerna inom sjöfarten är ett stort problem, och jag hoppas att statsmakten hittar lösningar som beaktar Finlands särställning. Vi får inte ha högre kostnader än andra.
Eftersom trycket driver transportbranschen mot mer ansvarsfulla metoder kommer vinnarna att vara de företag som reagerar med effektiva klimatåtgärder. I bästa fall kan klimatvänliga transporter bli en strategisk konkurrensfördel.
Andreas Lindedahl, marknadsförings- och försäljningsdirektör, RL Trans, Lappfjärd

Kuljetusalan vireys näkyy tavaravirtoina, jotka ovat juuri nyt hyvällä tasolla. Tuotantokustannusten nousu, kuljettajapula ja varustamoliikenteen keskittyminen kuitenkin huolettavat.
Maailmanpolitiikan tilanne vaikuttaa ratkaisevasti logistiikkaan, samoin ilmastotavoitteet. Suomella pitäisi olla vahva, yhtenäinen ja realistinen käsitys siitä, miten edellä mainitut vaikuttavat kansantalouteen. Tämä näkemys pitäisi myös pystyä viestimään EU-tasolle saakka riippumatta hallituksen kulloisestakin kokoonpanosta.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeä tehtävä muistaen, että Suomi ei valitettavasti voi pelastaa koko maailmaa. Muutoin ympäristönsuojelutoimet vain nostavat kustannuksia ja heikentävät Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
Matti Urmas, toimitusjohtaja, Freja Transport & Logistics, Vaasa, Kruunupyy

Just nu finns bränslepriserna och andra stigande kostnader i mina tankar. Transportbranschen är inte lika lönsam som tidigare och det är ganska utmanande. Jag anser att bränslepriset för yrkesfordon bör sänkas.
Vi har cirka 25 fordon med vilka vi erbjuder ett brett utbud av transporttjänster, främst på området mellan Vasa och Karleby. På grund av de relativt långa avstånden och många kilometrar blir priset högt till skillnad från större städer där avstånden är kortare. Å andra sidan är vi välkända i området, och det finns många stopp längs de välbekanta rutterna.
Det har varit roligt att se att även privatkunder har upptäckt vår budtjänst på sistone. Bränslekostnaden kan också påverka – det är inte alltid värt att hämta paketet själv, utan man kan be en budfirma att göra det åt sig.
Linda Frostdahl, verkställande direktör, K.I.B. Trans, Nykarleby

Polttoaineen hinnannousu on asia, jota seuraamme tarkasti. Vuoden takaisesta hinta on lähes kaksinkertaistunut, ja se kyllä tuntuu tuloksessa. Ammattiautoilijoiden kustannusten hintakatto olisi kannatettava ajatus.
Olen ollut huolissani myös raskaskaluston renkaiden saatavuudesta, mutta toistaiseksi toimitusvaikeudet eivät ole näkyneet meidän toiminnassamme. Olen kyllä ollut ajoissa tilaamassa, eli tilanteen ennakointi on ollut hyödyksi.
Maatalous ja kotimaan kuljetukset ovat meidän kannaltamme olennaisia. Olemme optimoineet polttoaineen kulutuksen, mikä on varmasti hyvä myös ympäristön kannalta.
Olli Riihimäki, Olli Riihimäki Oy, Isokyrö

TEKSTI: NADIA PAAVOLA
KUVAT | FOTO: HAASTATELLUT | DE INTERVJUADE, TUULA KOTO, PIXHILL
KÄÄNNÖS: MICAELA LINDAHL-PALMROOS