Kauppakamarikysely: Laskusuhdanne ei ole poistanut työntekijäpulaa

Kuva | Foto: Julia Rahikka

Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua eikä heikentynyt suhdannetilanne ole tuonut merkittävää helpotusta tilanteeseen. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Kauppakamari muistuttaa, että mikäli osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä nopeita ja ennakoivia toimia nyt, ajautuvat yritykset talouden elpyessä vakaviin ongelmiin.

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä 61 prosentilla on syyskuisen selvityksen mukaan pulaa osaavasta työvoimasta ja 64 prosenttia kertoo osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Vuoden takaisessa vastaavassa kyselyssä tilanne oli vain hieman huonompi: alueen yrityksistä 71 prosentilla oli silloin pulaa osaavasta työvoimasta ja 78 prosenttia vastasi osaajapulan jarruttavan toimintaansa. Tämänhetkinen tilanne kauppakamarialueen yrityksissä on linjassa valtakunnallisen tilanteen kanssa.

Ammatilliset osaajat haluttuja

– Suurin pula on ammatillisista osaajista. Pohjanmaan kauppakamarin alueella kolmasosa yrityksistä kertoo tarvitsevansa paljon ammatillisen toisen asteen koulutuksen saaneita osaajia. Koulutuksen järjestäjien pitäisi voida reagoida itsenäisesti osaamistarpeisiin lisäämällä koulutusmääriä, muuttamalla olemassa olevien koulutusohjelmien sisältöjä ja opetuskieltä, perustamalla uusia koulutusohjelmia tai tarjoamalla erilaisia modulaarisia ratkaisuja, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

75 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan parin vuoden aikana. Tarve on Pohjanmaalla seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin. Käynnissä olevien investointien myötä tuleva tarve nostaa jo nyt päätään, mutta kovin paine on vielä edessäpäin.

– Kun talous saadaan takaisin kasvu-uralle, kasvaa yritysten pula osaavasta työvoimasta merkittävästi. Tähän meidän pitää olla valmiita, jotta emme omin toimin tyrehdytä olemassa olevien ja seudulle etabloituvien yritysten toimintaa ja kasvupotentiaalia. Osaava työvoima on myös koko Suomen talouden kasvumoottori, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck huomauttaa.

Rekrytointihaasteiden syyt moninaiset

Yritysten näkökulmasta tärkeimmät syyt rekrytointihaasteisiin ovat hakijoiden vähäinen työkokemus (43 %), vähäinen hakijamäärä avoimiin tehtäviin (40 %), kiihtynyt kilpailu työntekijöistä (36 %) sekä hakijoiden soveltumaton koulutus (31 %). Yritykset saivat kyselyssä valita annetuista vaihtoehdoista korkeintaan kolme merkittävintä syytä rekrytointihaasteisiin.

– Kasvun aikaansaaminen tulee haastavammaksi. Työvoimakustannukset nousevat, kun työntekijöistä kilpaillaan. Jos työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, tehokkuus kärsii ja perehdyttäminen vie runsaasti aikaa ja resursseja, kertoo eräs kyselyyn vastannut yrityspäättäjä.

Asenteet kansainvälisten osaajien rekrytointeihin muuttuneet

Kyselyyn vastanneista pohjalaisyrityksistä 38 prosenttia on jo rekrytoinut ulkomaalaisia työntekijöitä. Yritysten suhtautumisessa kansainvälisten osaajien rekrytointeihin on tapahtunut merkittävä muutos. Vuosi sitten vajaa kolmannes yrityksistä kertoi harkinneensa ulkomaalaisten osaajien palkkaamista. Nyt yrityksistä peräti 69 prosenttia kertoo harkinneensa tai voivansa harkita kansainvälisten osaajien rekrytoimista tai vuokraamista.

Kyselyn tulokset ulkomaalaisten osaajien rekrytointikokemuksista ovat rohkaisevia. Positiivisia tai erittäin positiivisia kokemuksia on 40 prosentilla, kolmanneksella kokemukset ovat neutraaleja ja 27 prosentilla löytyi myös kielteisiä kokemuksia. Erittäin negatiivisia kokemuksia ei ollut yhdelläkään vastaajalla.

– Toivotaan, että yritysten positiiviset tarinat leviävät laajasti ja kannustavat muitakin yrityksiä laajentamaan rekrytointejaan kansainvälisiin osaajiin. Näen kyselyn perusteella vuodessa tapahtuneen ison asennemuutoksen osaltaan olevan myös kriittisyyttä uuden hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksiin, arvioi Paula Erkkilä.

Pohjanmaan kauppakamari peräänkuuluttaa sitä, että yritysten näkemyksiä keskeisistä ratkaisuista on kuunneltava. Aivan keskeinen keino on kasvattaa merkittävästi osaajien maahanmuuttoa, sillä oma väestömme ei tule kattamaan yritysten tarpeita.

– On perusteltua kysyä, kokevatko ihmiset enää itseään tervetulleiksi ja liittyykö Suomeen saapumiseen epävarmuustekijöitä saapujan tulevaisuutta ajatellen? Näitä asioita varmasti puntaroidaan jatkossa aina vain kovenevassa globaalissa osaajakilpailussa, Hallbäck pohtii.

Tutustu selvityksen tuloksiin kuvina


Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023. Kyselyyn vastasi 84 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä, kaikkiaan vastaajia oli valtakunnallisesti 1154. Vastauksia kertyi laajasti eri toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä.