Handelskammarenkät: Lågkonjunkturen har inte botat arbetskraftsbristen

Kuva | Foto: Julia Rahikka

Arbetskraftsbristen begränsar fortfarande företagens tillväxt, och den försämrade konjunkturen har inte medfört någon betydande lättnad i situationen. Den största bristen råder på personer med yrkeskunskaper. Handelskammaren påpekar att om snabba och proaktiva åtgärder inte görs nu för att lindra bristen på kompetent arbetskraft, kommer företagen att ställas inför allvarliga problem när ekonomin återhämtar sig.

Enligt en undersökning som gjordes i september har 61 procent av företagen på Österbottens handelskammarområde brist på kompetent arbetskraft, och 64 procent säger att kompetensbristen hindrar tillväxt och företagsutveckling. I en liknande undersökning i fjol var situationen bara något sämre: då hade 71 procent av företagen brist på kompetent arbetskraft, och 78 procent svarade att kompetensbristen bromsade verksamheten. Den aktuella situationen i företagen på handelskammarområdet är enhetlig med den nationella situationen.

Personer med yrkeskunskaper behövs

– Den största bristen råder på personer med yrkesutbildning. På handelskammarområdet uppger en tredjedel av företagen att de behöver mycket arbetskraft med yrkesutbildning på andra stadiet. Utbildningsanordnarna bör kunna reagera självständigt på kompetensbehoven genom att öka utbildningsvolymerna, ändra innehållet och undervisningsspråket i befintliga utbildningsprogram, starta nya utbildningsprogram eller erbjuda olika modulära lösningar, säger Paula Erkkilä, verkställande direktör för Österbottens handelskammare.

75 procent av företagen bedömer att rekryteringsbehovet kommer att öka under de kommande två åren. Behovet i Österbotten är sju procentenheter högre än genomsnittet i landet. Med de pågående investeringarna börjar behovet redan göra sig påmint, men den största påfrestningen kommer framöver.

– När ekonomin återvänder till tillväxtspåret kommer företagens brist på kompetent arbetskraft öka betydligt. Vi måste vara beredda för detta så att vi inte med egna åtgärder hämmar verksamheten och tillväxtpotentialen för befintliga och nyetablerande företag i området. Kompetent arbetskraft är också hela Finlands ekonomiska tillväxtmotor, påpekar Mikael Hallbäck, direktör på Österbottens handelskammare.

Orsakerna till rekryteringsutmaningar är många

Ur företagens perspektiv är de viktigaste orsakerna till rekryteringsutmaningar det att sökandena har för lite arbetserfarenhet (43 %), att det inte finns tillräckligt med sökande till lediga jobb (40 %), den hårdare konkurrensen om arbetstagarna (36 %) samt olämplig utbildning hos de sökande (31 %). I enkäten hade företagen möjlighet att välja upp till tre mest betydande orsaker till rekryteringsutmaningar bland de givna alternativen.

– Att åstadkomma tillväxt blir svårare. Arbetskraftskostnaderna stiger när det råder konkurrens om arbetstagare. Om personalomsättningen är hög lider effektiviteten och inlärningen tar mycket tid och resurser, säger en företagsledare som svarade på enkäten.

Attityder till rekrytering av internationella arbetstagare har förändrats

Av de österbottniska företag som svarade på enkäten har 38 procent redan anställt utländska arbetstagare. Företagens attityd till rekrytering av internationell arbetskraft har förändrats betydligt. För ett år sedan sa knappt en tredjedel av företagen att de hade övervägt anställning av utländska arbetstagare. Nu säger hela 69 procent av företagen att de har övervägt eller kan överväga att rekrytera eller hyra internationell arbetskraft.

Enkätens resultat om erfarenheter av rekrytering av utländsk arbetskraft är uppmuntrande. 40 procent har positiva eller mycket positiva erfarenheter, en tredjedel har neutrala erfarenheter, 27 procent hade även negativa erfarenheter. Ingen av de svarandena hade mycket negativa erfarenheter.

– Vi hoppas att företagens positiva berättelser sprider sig brett och uppmuntrar andra företag att utbreda sina rekryteringar till internationella arbetstagare. Jag ser att den förändring som har skett på ett år kan även vara en reaktion på regeringsprogrammets nya invandringsriktlinjer, säger Paula Erkkilä.

Österbottens handelskammare uppmanar till att företagens åsikter om centrala lösningar bör beaktas. En helt central åtgärd är att kraftigt öka arbetskraftsinvandringen, eftersom vår egen befolkning inte kommer att täcka företagens behov.

– Det är befogat att fråga om människor fortfarande känner sig välkomna och om det finns osäkerhetsfaktorer i samband med att komma till Finland med tanke på framtiden. Dessa frågor kommer säkert att funderas på i en allt hårdare global tävling om arbetstagare, reflekterar Hallbäck.

Bekanta dig med enkätens resultat i bilder

Handelskamrarnas enkät genomfördes 6–11.9.2023 och besvarades av 84 medlemsföretag i Österbottens handelskammare. Nationellt sett besvarades enkäten av sammanlagt 1154 företag. Svaren kom från flera olika branscher och företag av alla storlekar. Majoriteten av företagen är arbetsgivare.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN