Påverkan

Utvecklandet av näringslivets verksamhetsförutsättningar är handelskammarens viktigaste uppgift. Medlemsföretagens behov styr handelskammarens verksamhet. Handelskammaren representerar sina över tusen medlemmar, och har beredskap att snabbt reagera på medlemmarnas behov och att snabbt vidta åtgärder i lobbningsfrågor initierade av styrelsen.

Enligt strategin för åren 2023–2025 är Österbottens handelskammares vision att vara den viktigaste och pålitligaste nätverkaren och påverkaren inom näringslivet i regionen. Handelskammaren är till för sina medlemmar och strävar efter att stärka Exportfinlands livskraft och konkurrenskraft genom att trygga tillgången till kunnig arbetskraft, förbättra tillgängligheten och främja investeringar. Tyngdpunkterna i strategin för 2023–2025 är:

  1. En inflytelserik, regional påverkare
  2. Ett attraktivt och kompetensutvecklande nätverk
  3. Ett nätverk och en arbetsgivare som känner ansvar

Strategins övergripande teman är ansvarstagande och hållbarhet samt främjande av regionalt och nordiskt samarbete. Bekanta dig med strategin i sin helhet.