Westenergy on kiertotalouden pioneeri

Olli Alhoniemi ja Juha Ripatti uskovat Westenergyn jäteenergialaitoksen saavuttavan hiilineutraaliuden kymmenessä vuodessa.

Jätehuoltoalan ja energiasektorin välimaastoon sijoittuva Westenergy tekee jätteestä energiaa tehokkaasti ja puhtaasti. Yhtiö haluaa olla puhtaan energiantuotannon ja kiertotalouden etujoukoissa.

Kun Westenergyn laitosta 2000-luvun alussa suunniteltiin, se oli yksi Suomen ensimmäisistä moderneista jäte-energialaitoksista. Lähestyvän kaatopaikkojen sulkemisen takia samoihin aikoihin Suomessa lähti liikkeelle muitakin vastaavia hankkeita. Niiden arvostelijat pelkäsivät, että uusien polttolaitosten myötä jätteiden kierrätys vähenee ja valtaosa polttokelpoisesta jätteestä katoaa kierrätyksen sijasta savuna ilmaan.

Kiertotalous on strategian keskiössä

Vuodesta 2012 käytössä ollut Westenergyn laitos on kuitenkin todistanut, että toisin kävi. Kunnallisten jätehuoltolaitosten omistama laitos on kiertotalouden pioneeri, joka on koko toimintansa ajan osallistunut ilmastotyöhön ja edistänyt kiertotaloutta.

– Kiertotalous on tärkeä osa strategiaamme. Me hyödynnämme kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen ja jalostamme sen sähköksi ja kaukolämmöksi sekä kierrätettäviksi uusiomateriaaleiksi, kertoo Westenergy Oy Ab:n toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Laitos vastaanottaa vuosittain lähes 200 000 tonnia jätettä, jonka se jalostaa energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi. Laitoksen hyötysuhde on melkein 90 prosenttia, mikä on huomattavasti eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella.

Jäte-energialaitoksena Westenergy toimii jätehuollon ja energiasektorin välimaastossa. Westenergyn tavoitteena ei ole pelkästään roskan hävittäminen, vaan se myös varmistaa, että energia, materiaalit, vesi ja jopa hiilidioksidi päätyvät takaisin käyttöön.

Onnistuneen kiertotalouden edellytys on hyvin toimiva jätteiden lajittelu. Westenergy tekee tiivistä yhteistyötä omistajayhtiöidensä kanssa, jotta laitokseen päätyisi jalostettavaksi vain muuhun kierrätykseen soveltumatonta jätettä. Oikeaoppinen jätteen syntypaikkalajittelu on tässä avainasemassa. Mitä paremmin ihmiset lajittelevat jätejakeet oikeisiin paikkoihin, sitä helpompaa on kierrättää jätteet jätehuollossa.

– Yhteistyössä omistajiemme kanssa haluamme olla rakentamassa julkistaloudellista ratkaisua kiertotalousekosysteemiin, Alhoniemi toteaa.

Pienet päästöt, tehokas tuotanto

Westenergy on tehnyt aktiivista työtä laitoksensa päästöarvojen pienentämiseksi sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Vuoteen 2030 mennessä Westenergyn tavoitteena on olla hiilineutraali jäte-energialaitos. Parhaillaan etsitään vaihtoehtoja, joilla hiilidioksidin talteenotto olisi teknisesti ja taloudellisesti parhaiten toteutettavissa.

Nykyään kaikki pohjakuona hyödynnetään maanrakennuksessa
ja erilaisten rakennustuotteiden raaka-aineina.

Alusta lähtien Westenergy on pyrkinyt hyötykäyttämään kaikki prosessin lopputuotteet. Yhtiö on ollut edelläkävijä esimerkiksi kehittäessään ratkaisuja jätteen poltossa syntyvän pohjakuonan käyttöön. Nykyään kaikki pohjakuona hyödynnetään maanrakennuksessa ja erilaisten rakennustuotteiden raaka-aineina. Pohjakuonan metallit puolestaan päätyvät jatkojalostukseen. Uuden savukaasupesurin myötä happamien epäpuhtauksien pitoisuudet savukaasuissa ovat pienentyneet, ja parhaillaan suunnitellaan, kuinka savukaasuista saataisiin kerättyä talteen kallisarvoiset raaka-aineet, kuten harvinaiset maametallit.

Viranomaiset valvovat luvanvaraisten jäte-energialaitosten toimintaa ja päästöjä tarkasti. Westenergy pyrkii kehittämään prosessejaan ja tekemään uusia investointeja niin, että se olisi koko ajan askeleen edellä voimassa olevia määräyksiä ja vaatimuksia. Yhtiöllä onkin menossa useita hankkeita, joilla kehitetään toimintaa entistä tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Näitä hankkeita Westenergy toteuttaa yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Energiaa tuottava jätehuoltoyhtiö

Yhtiön omistuspohja erottaa sen muista suomalaisista jäte-energialaitoksista, joissa yleensä pääomistajana on energialaitos. Westenergyn omistaa kuusi kunnallista jäteyhtiötä: Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab, Vestia Oy ja tuoreimpana tulokkaana Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Yhtiön toimialueeseen kuuluu 62 länsisuomalaista kuntaa, joissa on yhteensä yli 500 000 asukasta.

Vaasan Sähkö Oy:n yhteistyökumppanina toimiva Westenergy on merkittävä energiantuottaja Vaasan seudulla. Sen prosessissa syntyvän höyryn avulla tuotetaan lähes puolet Vaasan kaupungin kaukolämpöverkon lämpöenergiasta. Kaukolämmön lisäksi yritys jalostaa jätteestä vuosittain sähköä noin 7 000 kotitalouden kulutuksen verran.

– Olemme Vaasan seudun suurin yksittäinen lämmöntuottaja. Ympäristöystävällisenä peruskuormalaitoksena vähennämme merkittävästi fossiilisilla polttoaineilla tuotetun lämpöenergian tarvetta, informaatikko Juha Ripatti kertoo.

Vaasan kaukolämmön tuotannossa tapahtui suuri muutos Westenergyn toiminnan alkaessa. Tuolloin fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämpötuotannossa pienentyi ja samalla pienentyivät myös hiilidioksidipäästöt yli 100 000 tonnia, jolloin syntyi noin prosentin vähennys Suomen kokonaispäästöihin.

Jäte-energialaitosten joukossa Westenergy on omistuspohjansa ansiosta erilainen toimija, eikä se kuulu puhtaasti sen enempää energia- kuin jätehuoltoalan etupiiriin. Yhtiö onkin rohkeasti valinnut aktiivisen edelläkävijän roolin, jossa se pääsee itse vaikuttamaan tulevaisuuden energia- ja jätehuoltoratkaisuihin.

WESTENERGY
  • Perustettu 2007, laitos otettu käyttöön 2012
  • Käsittelee noin 200 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta yhdyskuntajätettä
  • Lopputuloksena syntyy 115 GWh sähköä ja 370 GWh kaukolämpöä
  • Prosessissa syntyy 37 000 tonnia kierrätysmateriaalia
  • Yhtiö liikevaihto on 16,1 MEUR ja henkilöstömäärä 31 henkilöä

TEKSTI: JOHANNA HAVERI
KUVAT: NELLY BJÖRKHOLM, WESTENERGY

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN