Westenergy är pionjär inom cirkulär ekonomi

Olli Alhoniemi ja Juha Ripatti uskovat Westenergyn jäteenergialaitoksen saavuttavan hiilineutraaliuden kymmenessä vuodessa.

Westenergy, vars verksamhet ligger mellan avfallshanteringsbranschen och energisektorn, förvandlar avfall till energi både effektivt och rent. Bolaget vill vara en föregångare inom produktionen av ren energi och cirkulär ekonomi.

Kun Westenergyn laitosta 2000-luvun alussa suunniteltiin, se oli yksi Suomen ensimmäisistä moderneista jäte-energialaitoksista. Lähestyvän kaatopaikkojen sulkemisen takia samoihin aikoihin Suomessa lähti liikkeelle muitakin vastaavia hankkeita. Niiden arvostelijat pelkäsivät, että uusien polttolaitosten myötä jätteiden kierrätys vähenee ja valtaosa polttokelpoisesta jätteestä katoaa kierrätyksen sijasta savuna ilmaan.

Kiertotalous on strategian keskiössä

Vuodesta 2012 käytössä ollut Westenergyn laitos on kuitenkin todistanut, että toisin kävi. Kunnallisten jätehuoltolaitosten omistama laitos on kiertotalouden pioneeri, joka on koko toimintansa ajan osallistunut ilmastotyöhön ja edistänyt kiertotaloutta.

– Kiertotalous on tärkeä osa strategiaamme. Me hyödynnämme kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen ja jalostamme sen sähköksi ja kaukolämmöksi sekä kierrätettäviksi uusiomateriaaleiksi, kertoo Westenergy Oy Ab:n toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Laitos vastaanottaa vuosittain lähes 200 000 tonnia jätettä, jonka se jalostaa energiaksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi. Laitoksen hyötysuhde on melkein 90 prosenttia, mikä on huomattavasti eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella.

Jäte-energialaitoksena Westenergy toimii jätehuollon ja energiasektorin välimaastossa. Westenergyn tavoitteena ei ole pelkästään roskan hävittäminen, vaan se myös varmistaa, että energia, materiaalit, vesi ja jopa hiilidioksidi päätyvät takaisin käyttöön.

Onnistuneen kiertotalouden edellytys on hyvin toimiva jätteiden lajittelu. Westenergy tekee tiivistä yhteistyötä omistajayhtiöidensä kanssa, jotta laitokseen päätyisi jalostettavaksi vain muuhun kierrätykseen soveltumatonta jätettä. Oikeaoppinen jätteen syntypaikkalajittelu on tässä avainasemassa. Mitä paremmin ihmiset lajittelevat jätejakeet oikeisiin paikkoihin, sitä helpompaa on kierrättää jätteet jätehuollossa.

– Yhteistyössä omistajiemme kanssa haluamme olla rakentamassa julkistaloudellista ratkaisua kiertotalousekosysteemiin, Alhoniemi toteaa.

Låga utsläpp, effektiv produktion

Westenergy har arbetat aktivt för att minska utsläppsvärden i sin anläggning och för att öka energi- och materialeffektiviteten. Westenergys målsättning är att vara en kolneutral avfallsenergianläggning senast år 2030. Just nu söker man efter alternativ för hur man bäst kan ta till vara koldioxid både tekniskt och ekonomiskt.

Nuförtiden används allt bottenslagg vid markbyggnad
och som råvara i olika byggprodukter.

Ända från början har Westenergy strävat efter att återanvända alla slutprodukter i processen. Företaget har varit en föregångare till exempel vad gäller att utveckla lösningar för användningen av bottenslagget som uppstår vid förbränningen av avfallet. Nuförtiden används allt bottenslagg vid markbyggnad och som råvara i olika byggprodukter. Däremot vidareförädlas metallerna i bottenslagget. I och med den nya rökgasskrubbern så har halterna av de sura föroreningarna i rökgasen minskat och som bäst planerar man hur man ska kunna ta till vara värdefulla råmaterial, såsom sällsynta jordartsmetaller, ur rökgasen.

Myndigheterna övervakar noggrant verksamheten och utsläppen hos tillståndspliktiga avfallsenergibolag. Westenergy strävar efter att utveckla sina processer och göra nya investeringar så att företaget hela tiden är steget före de rådande bestämmelserna och kraven. Bolaget har i själva verket på gång flera projekt med vilka man ska utveckla verksamheten till att bli ännu effektivare och miljövänligare. De här projekten genomför Westenergy tillsammans med sina samarbetspartner.

Energiaa tuottava jätehuoltoyhtiö

Yhtiön omistuspohja erottaa sen muista suomalaisista jäte-energialaitoksista, joissa yleensä pääomistajana on energialaitos. Westenergyn omistaa kuusi kunnallista jäteyhtiötä: Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab, Vestia Oy ja tuoreimpana tulokkaana Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Yhtiön toimialueeseen kuuluu 62 länsisuomalaista kuntaa, joissa on yhteensä yli 500 000 asukasta.

Vaasan Sähkö Oy:n yhteistyökumppanina toimiva Westenergy on merkittävä energiantuottaja Vaasan seudulla. Sen prosessissa syntyvän höyryn avulla tuotetaan lähes puolet Vaasan kaupungin kaukolämpöverkon lämpöenergiasta. Kaukolämmön lisäksi yritys jalostaa jätteestä vuosittain sähköä noin 7 000 kotitalouden kulutuksen verran.

– Olemme Vaasan seudun suurin yksittäinen lämmöntuottaja. Ympäristöystävällisenä peruskuormalaitoksena vähennämme merkittävästi fossiilisilla polttoaineilla tuotetun lämpöenergian tarvetta, informaatikko Juha Ripatti kertoo.

Vaasan kaukolämmön tuotannossa tapahtui suuri muutos Westenergyn toiminnan alkaessa. Tuolloin fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämpötuotannossa pienentyi ja samalla pienentyivät myös hiilidioksidipäästöt yli 100 000 tonnia, jolloin syntyi noin prosentin vähennys Suomen kokonaispäästöihin.

Jäte-energialaitosten joukossa Westenergy on omistuspohjansa ansiosta erilainen toimija, eikä se kuulu puhtaasti sen enempää energia- kuin jätehuoltoalan etupiiriin. Yhtiö onkin rohkeasti valinnut aktiivisen edelläkävijän roolin, jossa se pääsee itse vaikuttamaan tulevaisuuden energia- ja jätehuoltoratkaisuihin.

WESTENERGY
  • Perustettu 2007, laitos otettu käyttöön 2012
  • Käsittelee noin 200 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta yhdyskuntajätettä
  • Lopputuloksena syntyy 115 GWh sähköä ja 370 GWh kaukolämpöä
  • Prosessissa syntyy 37 000 tonnia kierrätysmateriaalia
  • Yhtiö liikevaihto on 16,1 MEUR ja henkilöstömäärä 31 henkilöä

TEXT: JOHANNA HAVERI
BILDER: NELLY BJÖRKHOLM, WESTENERGY
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN