Paula Erkkiläs krönika i ÖT och Vasabladet: När sitter artificiell intelligens i er ledningsgrupp?

Publicerad på Vasabladet 11.10.2023 och Österbottens tidning 13.10.2023.

”Artificiell intelligens är som en modern trollstav som ger företag kraft att förutsäga framtiden, effektivisera processer och skapa mer personliga kundupplevelser.” Ungefär detta stycke fick jag fram efter några iterationer när jag bad ChatGPT om förslag på hur jag kunde börja en kolumn som behandlar användningen av AI i affärsverksamheten.
Betydelsen av AI är väl igenkänd i världen, och även inom affärsvärlden är dess absorberande nödvändigt. Ändå är företagen chockerande dåligt förberedda när det gäller AI. Handelskamrarna undersökte nyligen detta, och enligt resultaten utnyttjar hälften av de finska företagen inte AI i sin verksamhet, och de planerar inte ens att göra det ännu. Detta låter oroande.

Artificiell intelligens och maskininlärning erbjuder fantastiska möjligheter för både företag och den offentliga sektorn att effektivisera sin verksamhet och utveckla nya innovationer och produkter samtidigt som de formar om och förnyar affärsmodeller. Bank- och finanssektorn, industrisektorn, utbildningssektorn och hälso- och sjukvårdssektorn är exempel på branscher som har en enorm mängd data som lämpar sig för användning av artificiell intelligens.

Finska företag som redan använder AI utnyttjar möjligheterna ganska traditionellt. En fjärdedel av dem använder det inom marknadsföring och resten använder det jämnt fördelat inom kommunikation, kundservice, prognostisering, riskhantering och produktutveckling. Typiska användningsområden är så vardagliga som riktad marknadsföring, dynamisk prissättning, förebyggande underhåll, klassificering av inköpsfakturor, prognostisering av antalet kunder som lämnar företaget och effektivisering av inköp. Däremot har få lyckats låta det smyga sig in i sin egen operativa kärna. Kanske borde man göra det?

McKinsey menar att generativ AI, såsom Chat GPT, skulle kunna öka produktiviteten med upp till 40 procent. Generativ AI tolkar inte bara information, utan skapar originalinnehåll genom att kombinera text, bilder, videor, ljud och kod som producerats genom maskininlärning, djupinlärning och AI. Ökningen av produktiviteten och påskyndandet av den globala ekonomiska tillväxten skulle vara ännu mer omfattande om teknologin integrerades direkt i programvaror som textredigeringsprogram eller chattbotar. På så sätt skulle människors arbetstid frigöras för annat. Artificiell intelligens gör alltså inte människor onödiga utan ger tid att fokusera på arbetsuppgifter med ännu högre krav.

Sannolikt kommer påverkan i framtiden vara störst på kunskapsintensiva arbetsuppgifter som kräver högre utbildning och som tidigare haft en begränsad potential för automation. Artificiell intelligens fantastiska analysmöjligheter kommer att underlätta och påskynda mänskligt arbete. Införandet av artificiell intelligens i företag kan gå från automatisering till skapande av ny affärsverksamhet och slutligen till prognostisering.

I framtiden kommer artificiell intelligens allt oftare att användas som en del av organisationen. Den ger snabbt rätt data som underlag för beslutsfattande. Därför kommer det med all rätt allt oftare troligen att finnas AI som en medlem i ledningsgruppen för allt fler företag. Den kan snabbt göra logiska beräkningar om lönsamheten för planerade investeringar, till exempel.

Ändå kommer det alltid att vara människans uppgift att göra slutgiltiga analyser, tolka betydelser, fatta beslut – och bära ansvar. Det krävs mänskliga färdigheter som empati, kreativitet och moral för detta.