Talouden vallannut hernerokkasumu saatava hälvenemään

Pohjanmaan kauppakamari selvittää säännöllisesti yritysjohdon näkemyksen alueemme suhdannetilanteesta. Koronaviruspandemian vuoksi tehdyt rajoitukset ovat heikentäneet suhdannetilannetta yrityksissä merkittävästi edellisestä, marraskuussa 2019 tehdystä kyselystä.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttavat kaikkiin Business Panelin saldolukumittareihin. Kaikki mittarit ovat vajonneet selvästi nollaviivan alapuolelle, eli negatiivisista näkymistä kertovia yrityksiä on enemmän kuin positiivisista näkymistä kertovia. Liikevaihtoa, rekrytointia ja tunnelmaa kuvaavat saldoluvut ovat nyt koko Business Panelin historian heikoimmat. Tilauskantaa kuvaava indikaattori kävi tämänhetkistä hiukan matalammalla finanssikriisin aikana helmikuussa 2009. Kauppakamari on toteuttanut suhdannebarometria säännöllisesti syksystä 2003 lähtien.

Yritysten joukossa on silti myös niitä, joiden liiketoimintaan pandemia ei ainakaan vielä vaikuta tai joiden bisnestä tilanne on jopa vauhdittanut. Niidenkin suhdannenäkymiä synkistää tulevaisuuden ennustamisen vaikeus, mikä käy ilmi yritysten kyselyssä antamista vapaamuotoisista kommenteista.

Yritysten toiminnan pullonkauloista merkittävimmäksi on muodostunut riittämätön kysyntä, joka jarruttaa toimintaa puolella yrityksistä. Talouden äkkipysähdyksen aiheuttamista henkilöstövähennyksistä huolimatta edelleen joka neljännen yrityksen toimintaa jarruttaa osaajapula. Koronapandemian aiheuttamia toimintaa rajoittavia tekijöitä ovat materiaaleja ja komponentteja koskevat saatavuusongelmat Kiinasta ja Euroopasta, ulkomailla tapahtuvien asennusten ja niiden myötä kauppojen lykkääntyminen sekä asiakkaiden maksuvaikeudet.

Valonpilkahduksen tilanteeseen tuo teollisuuden vientinäkymät. Vuotta 2019 suurempaan vientiin uskovia teollisuusyrityksiä on Business Panelin vastaajissa enemmän kuin niitä, jotka arvioivat viennin jäävän viime vuodesta. Nähtäväksi jää, selviääkö alueemme vahvan viennin ansiosta kriisistä muuta maata vähemmillä vaurioilla. Tätä indikoi myös työ- ja elinkeinoministeriön tuoreet työttömyysluvut, jotka kertovat työttömyyden kasvaneen Pohjanmaalla selvästi muuta maata vähemmän. Työttömyys kasvoi maaliskuussa Pohjanmaalla 1,5 prosenttiyksikköä, kun kasvu koko maassa oli keskimäärin 2,3 prosenttiyksikköä.

Useissa Business Panelin kommenteissa yritykset tuovat esiin huolensa koronapandemian aiheuttaman taloudellisen shokin pitkittymisestä. Kyselyyn vastanneet arvioivat, että ellei taloutta saada pikapuoliin asteittain käyntiin, tullaan syksyllä näkemään valtava romahdus. Talousahdingosta selviämisessä ratkaisevaa onkin, miten ja koska rajoituksia poistetaan.

Pohjanmaan kauppakamarin näkemyksen mukaan rajoitteiden asteittaisen, mahdollisimman nopean, mutta kuitenkin virustilanteen huomioon ottavan purkamisen lisäksi tarvitaan uusia toimenpiteitä, joilla yritysten ahdinkoa voidaan helpottaa. Elinkelpoiset yritykset ja niiden tarjoamat työpaikat on pystyttävä turvaamaan. Näitä toimenpiteitä ovat suora taloudellinen tuki yrityksille, kaikkia yrityksiä tasapuolisesti kohtelevat määräaikaiset muutokset yritysverotukseen ja helpotukset työnantaja- ja eläkemaksuihin sekä julkisen sektorin elvytystoimenpiteet; esimerkiksi 2,5 miljardin euron korjausvelka liikenneinfraan takaa, että kohteita elvytykselle löytyy eri puolilta Suomea.

Business Panel -kysely toteutettiin 16.-21.4.2020 kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 279 yritystä, vastausprosentti oli 28. Vastaajat edustavat: 34 % teollisuutta, 10 % rakennusalaa, 41 % palvelualaa, 11 % kauppaa ja 4 % muita aloja. Vastaajayritykset työllistävät: 33 % 1-9 henkilöä, 37 % 10-49 henkilöä, 25 % 50-249 henkilöä ja 5 % 250 henkilöä tai enemmän.

Pohjanmaan kauppakamarin Business Panelin 4/2020 tulokset kuvina
Pohjanmaan kauppakamarin toimenpide-ehdotukset taloushaittojen minimoimiseksi