Den tjocka dimman som har lagt sig över ekonomin måste skingras

Österbottens handelskammare gör en regelbunden uppföljning gällande företagsledares uppfattningar om regionens konjunktur. På grund av coronavirusepidemin har konjunkturen i företagen försvagats betydligt sedan föregående utredning som gjordes i november 2019.

Restriktionerna som coronapandemin fört med sig påverkar alla saldotal i konjunkturbarometern Business Panel. Alla mätare har sjunkit ordentligt under nollstrecket, vilket betyder att det finns fler företag som rapporterar om negativa utsikter än de som rapporterar om positiva. Saldotalen som beskriver omsättningen, rekryteringen och den allmänna stämningen har aldrig under Business Panel-barometerns historia varit så här låga som nu. Indikatorn som beskriver orderstocken var emellertid något lägre under finanskrisen i februari 2009 än vad den är nu. Handelskammaren har genomfört konjunkturbarometern regelbundet sedan hösten 2003.

Bland företagen finns dock även sådana vars verksamhet inte åtminstone ännu påverkats av pandemin eller vars business till och med har fått extra fart. Men även deras konjunkturutsikter överskuggas av svårigheten att förutspå framtiden, vilket framgår av företagens fritt formulerade kommentarer.

Otillräcklig efterfrågan är den största flaskhalsen som bromsar företagens verksamhet och hälften av företagen begränsas av detta. Trots de personalnedskärningar som tvärstoppet av ekonomin har orsakat så begränsas fortfarande vart fjärde företag av bristen på kunnig arbetskraft. Begränsande faktorer orsakade av coronapandemin är bristfällig tillgång på material och komponenter från Kina och Europa, framskjutna affärer på grund av installationer som ska göras utomlands samt kundernas betalningssvårigheter.

Exportutsikterna inom industrin för med sig en liten ljusglimt. Det finns fler industriföretag bland Business Panel-respondenterna som tror att exporten kommer att överstiga 2019 än de som uppskattar att exporten kommer att vara lägre än förra året. Det återstår att se om vår region klarar sig ur krisen med mindre förluster än övriga landet tack vare den starka exporten. Även arbets- och näringsministeriets färska arbetslöshetssiffror, enligt vilka arbetslösheten inte har ökat lika mycket i Österbotten som i övriga landet, tyder på detta. Arbetslösheten ökade i mars i Österbotten med 1,5 procentenheter medan ökningen i hela landet i medeltal var 2,3 procentenheter.

I flera kommentarer i Business Panel märks en oro bland företagen över att den ekonomiska chocken som orsakats av coronapandemin kommer att dra ut på tiden. De som svarade på enkäten räknar med att om vi inte snabbt får i gång ekonomin gradvis så kommer vi att få uppleva en väldig kollaps i höst. Det som nu är avgörande för hur vi ska klara oss ur den ekonomiska krisen är hur och när man kan lätta på restriktionerna.

Österbottens handelskammare anser att det förutom en gradvis avveckling av restriktionerna så snabbt som möjligt, men ändå med hänsyn till virussituationen, behövs nya åtgärder för att lindra företagens svårigheter. Livskraftiga företag och de arbetsplatser som de tillhandahåller måste säkerställas. Dessa åtgärder inkluderar direkt ekonomiskt stöd till företag, tillfälliga förändringar i företagsbeskattningen och lättnader gällande arbetsgivar- och pensionsavgifterna, vilka skulle beröra alla företag jämlikt, samt den offentliga sektorns stimulansåtgärder. Som exempel kan nämnas att en reparationsskuld på 2,5 miljarder euro inom trafikinfrastrukturen garanterar att det finns möjligheter för stimulansåtgärder överallt i landet.

Business Panel-enkäten genomfördes den 16-21 april 2020 bland handelskammarens medlemsföretag. Enkäten besvarades av totalt 279 företag vilket ger svarsprocenten 28. Respondenterna representeras av: 34 % industrin, 10 % byggbranschen, 41 % servicesektorn, 11 % handel och 4 % övriga branscher. Antalet anställda i de företag som svarade: 33 % 1-9 personer, 37 % 10-49 personer, 25 % 50-249 personer och 5 % 250 personer eller mer.

Resultaten från Österbottens handelskammares Business Panel 4/2020 som bilder
Österbottens handelskammares förslag gällande åtgärder för att minimera de ekonomiska skadorna

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN