Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Pohjanmaan kauppakamari on olemassa jäseniään varten ja tavoitteena on Vienti-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittaminen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus, parantamalla saavutettavuutta ja edistämällä investointeja. Työskentelemme Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja yritysten tarpeiden ja mahdollisuuksien eteen. Tärkeimpinä tehtävinämme on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua, luoda yrityksille kohtaamismahdollisuuksia sekä toimia linkkinä yritysten ja julkisen päätöksenteon välissä.

Vuosi 2022 alkoi odottavin mielin ja pandemian jälkilöylyissä yritysten kysynnän voimakkaasti elpyessä globaali raaka-aine-, materiaali- sekä komponentti- ja konttipula sekä kohonneet kustannukset haastoivat liiketoimintaa. Venäjän hyökkäys ja sotatoimet Ukrainassa vaikeuttivat merkittävästi tilannetta, joka vuoden edetessä myös meillä kärjistyi energiakriisiksi ja korkeaksi inflaatioksi.

Lisää vaikuttavuutta

Vuoden aikana lisäsimme kauppakamarin vaikuttavuutta vahvistamalla suhteita päättäjiin niin valtakunnan kuin alueellisella tasolla. Alueellista edunvalvontaa tiivistettiin maakuntien liittojen, kehitysyhtiöiden ja kuntien kanssa. Vaikuttamistyössä siirryttiin entistä ammattimaisempaan ja koordinoidumpaan yhteistyöhön. Kohteina olivat esimerkiksi TEN-T-asetus, alueellinen lentoliikenne, merenkulun päästökauppa ja lähestyvät eduskuntavaalit. Osallistuimme myös EU-vaikuttamisen ohjelmaan tarkoituksena edelleen kehittää suoraa edunvalvontaa Brysseliin.

Lisäksi kauppakamariryhmässä tehtiin laajaa elinkeinoelämän vaikuttamistyötä keskuskauppakamarin koordinoidessa yhteistä tekemistä. Vuoden mittaan tehtiin esimerkiksi työtä ammattidieselin käyttöönottamiseksi, tuotettiin liikenteen tilannekuvaa Traficomille, ja tuotiin esiin ratkaisuja kroonistuneeseen osaajapulaan. Pohjanmaan kauppakamari kävi myös lukuisia benchmark-keskusteluja muiden alueellisten kamareiden kanssa.

Kauppakamari kutsuttiin puhumaan noin 50 eri tilaisuuteen. Työmme näkyväksi tekemisessä medialla oli myös tärkeä rooli, ja medianäkyvyydessä olimme Suomen kauppakamareista neljäs 405 mediaosumallamme. Tilaisuuksissa ja mediassa toimme kuuluviin yritysten ääntä, tietoa yritystoimintaan vaikuttavista asioista sekä teimme keskustelunavauksia. Omissa viestintäkanavissamme nostimme esiin erityisesti jäsentemme positiivisia uutisia. Jäsentarinoita jaettiin niin verkkosivuilla, CB-lehdessä, uutiskirjeissä kuin somessakin.

Vuoden aikana kehitettiin erityisesti LinkedIn-sisältöjä
ja työn tuloksena nousimme
suomalaisten yritystilien TOP-1000-listalla
sijalle 187 ollen kauppakamareiden 4:s.

Vuoden 2022 aikana laadittiin kauppakamarille strategia vuosille 2023−2025. Uuden strategian visiona on, että Pohjanmaan kauppakamari on alueensa merkittävin ja luotettavin elinkeinoelämän vaikuttaja ja verkosto. Strategiassa on kolme pääpainotusta: 1) tuloksellinen, alueellinen vaikuttaja, 2) houkuttava ja kouluttava yhteisö sekä 3) vastuullinen verkosto ja työnantaja.

Kauppakamarin edunvalvonnan painopisteitä: osaava työvoima, liikenne sekä alueen vetovoima ja investoinnit, toteutettiin laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti:

Osaajapotentiaali käyttöön

Pitkään jatkunut korkea työllisyystilanne ja alhainen työttömyys on muuttunut krooniseksi osaajapulaksi kauppakamarialueella. Osaamisen kohtaanto-ongelmasta pääsimme myös eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavaksi. Kauppakamari haastoi vuoden mittaan lukuisissa julkisissa puheenvuoroissaan, kannanotoissaan ja kirjoituksissaan jäsenyrityksiä ottamaan työkalupakista esiin uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Alueella oleva kansainvälinen osaajapotentiaali, erityisesti korkeakouluopiskelijat, tulee saada paremmin mukaan työelämään. Olimme mukana maahantulon esteitä ja lupabyrokratian sujuvoittamista ratkovassa kansallisessa työryhmässä vaikuttaen ulkomaalaislain ja viisumiasioiden uudistukseen eri vaiheessa.

Kauppakamarin tavoitteena on,
että olemme kansainvälisten osaajien
mallialue vuonna 2025.

#palkkaanuori-kesätyöhaaste- ja One Day Contract -kampanjoilla saatiin tarjottua yli 6000 nuorelle näkymää alueen työpaikkoihin. Kehitimme yhteistyössä yritysten kanssa alueelliset Opofoorumit, joilla lisätään ohjaustyötä tekevien ammattilaisten ymmärrystä. On äärimmäisen tärkeää, että seudun nuorten tietämystä alueemme moninaisista mahdollisuuksista kasvatetaan ja saadaan heitä näin paremmin jäämään tai palaamaan alueelle.

Tuimme myös osaamista, koulutusta ja tutkimusta osallistuen sekä yliopistojen varainkeruuseen merkittävillä lahjoituksilla että myöntämällä apurahoja ja stipendejä opiskelijoille ja elinkeinoelämää tukeville hankkeille yhteensä noin 260 000 eurolla.

Liikenne vaatii pitkäjänteisyyttä

Liikenteen vaikuttamistyössä vuotta leimasivat eritysesti TEN-T-asetuksen päivitys ja satamiemme rooli Euroopan kartoilla, turbulenssi lentoliikenteessä molemmilla lentokentillämme sekä tieverkon aliresursointi ja rappeutuminen.

Kauppakamari oli mukana VT 8 Älyväylä -selvityksessä, ja siihen liittyvä etenemissuunnitelma valmistui. Viranomaisten kanssa pyrittiin löytämään rahoitusratkaisuja konkreettiselle etenemiselle esimerkiksi digitaalisen kaksosen, energiahubien ja raskaan liikenteen taukopaikkojen osalta. Näissä ei edetty vielä toteutukseen.

Kauppakamari ajaa tieverkon yhtiöittämistä,
jotta riittämättömästä
budjettirahoituksesta päästäisiin.

Valtatien 8 Vaasa−Oulu-välin kehittämisselvitys käynnistyi pyrkimyksenä saada käyntiin tieosuuden kehittämishankkeita. Työ jatkuu edelleen ja päämääränä on saada kohdistuksia tulevaan hallitusohjelmaan. Tieverkostossa kauppakamarialueella saatiin valmiiksi pieniä parannuksia, kuten valtatien 8 ja kantatien 68 neljäs ramppi. Suupohjan radan tehostettua kunnossapitoa päätettiin jatkaa 3,5 miljoonalla eurolla ja lisäksi rata sai suunnittelurahaa.

Vetovoimaa ja investointeja

Kauppakamari laski vuoden lopussa alueelle tulevien yksityisten investointien määrän. Vuosikymmenen loppuun mennessä on investointeja tulossa yli 12 miljardin euron edestä. Uusia suoria työpaikkoja investointien myötä syntyy jopa 4000. Tämän lisäksi investointien suunnittelu ja rakentaminen tarvitsevat mittavat resurssit. On myös huomioitava, että elinkeinoelämästä eläköityy vuosittain enemmän työntekijöitä, mitä työmarkkinoille saapuu. Edessämme ovat siis historiallisen suuret kasvuun liittyvät mahdollisuudet ja haasteet!

Coastlinen teko aloitettiin ja uusi lehti ilmestyy maaliskuussa 2023. Kauppakamarilla on tässä tärkeä rooli koordinoida alueen imagotyötä viestimällä aktiivisesti monipuolisesta, menestyvästä ja kansainvälisestä elinkeinoelämästä ja yritysekosysteemistä.

Tavoitteena on,
että kauppakamarialue tunnetaan
muualla maassa ja kansainvälisesti
ja se houkuttelee osaajia ja uusia investointeja.

Kauppakamarin läsnäoloa vahvistettiin ja toimintaa kehitettiin

Kauppakamariverkostossa toimiminen on mahdollista kaikkialta kauppakamarialueelta. Jäsenistön
äänen kuuluminen varmistetaan monin tavoin, ja keskeistä on säännöllinen ja aktiivinen vuoropuhelu jäsenistön kanssa. Tämä myös vahvistaa jäsentyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä. Tavoitimme omalla aktiivisella kontaktoinnilla jäsenistä 52 prosenttia vuoden aikana.

Tunnemme yritysten tarpeet, tarjoamme ajantasaista elinkeinoelämän tilannekuvaa ja käytämme yritysten ääntä. Vahva jäsenpeitto antaa vaikuttamistyöllemme leveät hartiat. Kauppakamarimme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1047. Otimme jäsenhankinnan omiin käsiimme ja saimme 56 uutta jäsentä vuoden aikana, kasvua oli 2 prosenttia. Jäsenpoistumaa saimme pienennettyä merkittävästi ja poistuma oli vuoden lopussa 3,9 prosenttia.

Kauppakamarin eri valiokunnissa ja hallituksissa jakoi asiantuntemustaan yli 200 luottamushenkilöä. He rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään kauppakamarin toimintaa ja varmistavat myös sen, että kauppakamari on aidosti yritysten asialla. Luottamushenkilöt kokivat työskentelyn mielekkääksi NPS-suositteluluvun ollessa 73.

Järjestimme yhteensä 113 koulutusta ja tilaisuutta, joihin osallistui 2208 henkilöä. Maksullisten koulutustemme palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,4 ja NPS 79. Mittava koulutustoiminnan kehitysaskel saatiin maaliin, kun HHJ-koulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa myös ruotsin kielellä. Tämä oli jäsenistöltä jo pitkään tullut toive, johon pystyttiin nyt vastaamaan. Jatkoa seuraa! Muutoin koulutuksessa hyödynnettiin entistä enemmän Helsingin seudun kauppakamarin laajaa koulutustarjontaa jäsenistömme osaamisen kehittämiseksi.

Kauppakamari on maailmalla tunnettu luotettava taho, jonka myöntämillä asiakirjoilla helpotetaan vientiä. Kauppakamarissa vahvistettiin 3300 alkuperätodistusta. Vientiasiakirjapalveluita käyttäville toteutetussa palautekyselyssä saimme kiitosta erinomaisesta asiakaspalvelusta.

Palautteiden mukaan asiakaspalvelu on nopeaa ja hyvää.

Suositteluluku NPS oli huikeat 100.

Kiitos!

Lämmin kiitos päättyneestä vuodesta kaikille jäsenillemme. Erityistä ylpeyttä tunnen siitä kaikesta avusta ja solidaarisuudesta, jolla jäsenistömme on auttanut Ukrainaa. Oma väkemme otti myös nopeasti tilanteen haltuun ja on jakanut auliisti tietoa ja kanavoinut apua.

Kiitos myös siitä, että annatte meille aikaanne, osaamistanne, tietämystänne ja verkostojanne sekä osallistutte koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Luottamuksellinen vuoropuhelu hyödyttää niin yrityksiä kuin koko aluetta.

Kiitos omalle henkilöstöllemme uusiin haasteisiin tarttumisesta, uusien asioiden opettelusta ja suurella sydämellä jäsenyritysten palvelemisesta. Kauppakamarin hallitus on tukenut ja sparrannut tekemistämme oivallisella tavalla.

Kiitän myös hyvästä yhteisestä tekemisestä kaikkia sidosryhmiämme. Yhteistyössä on voimaa ja yhteisellä rintamalla eri näkökulmiin tukeutuen puskemme meille tärkeitä asioita maaliin myös jatkossa.

Paula Erkkilä
toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN