Vd:ns översikt över året 2022

Österbottens handelskammare finns till för sina medlemmar och målet är att påskynda livskraften och konkurrenskraften i Exportfinland genom att trygga tillgången på kunnig arbetskraft, förbättra tillgängligheten och främja investeringar. Vi arbetar för de behov och möjligheter som näringslivet och företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten har. Till våra viktigaste uppgifter hör att främja företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxt, skapa möjligheter för företagen att mötas och fungera som en länk mellan företagen och det offentliga beslutsfattandet.

År 2022 började med höga förväntningar och efter pandemin, när efterfrågan återhämtade sig kraftigt, utmanades affärsverksamheten av den globala bristen på råvaror, material, komponenter och containrar samt ökade kostnader. Den ryska invasionen och kriget i Ukraina förvärrade situationen avsevärt som också hos oss eskalerade till en energikris och hög inflation i takt med att året fortskred.

Ökat inflytande

Under året ökade vi handelskammarens inflytande genom att stärka våra relationer med beslutsfattare på både nationell och regional nivå. Det regionala påverkansarbetet intensifierades i samarbete med landskapsförbunden, utvecklingsbolagen och kommunerna. Inom påverkansarbetet gick vi över till en mer professionell och koordinerad strategi. Det gällde bland annat TEN-T-förordningen, den regionala flygtrafiken, utsläppshandeln inom sjöfart och det kommande riksdagsvalet. Vi deltog också i programmet för EU-påverkan för att ytterligare utveckla direkt påverkan i Bryssel.

Dessutom genomfördes ett omfattande påverkansarbete för näringslivet inom handelskammargruppen där Centralhandelskammaren samordnade det gemensamma arbetet. Under året har vi till exempel arbetat för ibruktagande av yrkesdiesel, producerat en lägesbild av trafiken för Traficom och lyft fram lösningar för den kroniska bristen på kunnig arbetskraft. Österbottens handelskammaren har också haft en hel del benchmarking med andra regionala handelskammare.

Handelskammaren bjöds in som talare till cirka 50 olika evenemang. Medierna spelade också en viktig roll för att synliggöra vårt arbete, och i fråga om mediesynlighet nådde vi upp till 405 medieträffar och var fjärde bästa handelskammare i Finland. Vid evenemang och i medierna gjorde vi företagens röst hörd, gav information om frågor som påverkar företagsverksamheten och öppnade upp för diskussioner. I våra egna kommunikationskanaler lyfte vi i synnerhet fram positiva nyheter från våra medlemmar. Medlemmarnas berättelser delades på vår webbplats, i CB-tidningen, i nyhetsbreven och på sociala medier.

Under året utvecklade vi i synnerhet
vårt innehåll på LinkedIn
och som ett resultat av detta arbete
placerade vi oss på plats 187
bland de 1000 bästa företagen och
på plats 4 bland handelskamrarna.

Under 2022 utarbetades en ny strategi för handelskammaren för 2023–2025. Visionen för den nya strategin är att Österbottens handelskammare ska vara den viktigaste och pålitligaste nätverkaren och påverkaren för näringslivet i regionen. Strategin har tre tyngdpunkter: 1) en inflytelserik, regional påverkare, 2) ett attraktivt och kompetensutvecklande nätverk och 3) ett nätverk och en arbetsgivare som känner ansvar.

Tyngdpunkterna för handelskammarens intressebevakning: kunnig arbetskraft, trafik samt regionens attraktionskraft och investeringar, genomfördes enligt den utarbetade åtgärdsplanen:

Nyttja kompetenspotentialen

En lång period av hög sysselsättning och låg arbetslöshet har blivit till en kronisk brist på kunnig arbetskraft på handelskammarens område. Problemet med att behovet inte matchar utbudet av kompetens tog oss också till riksdagens kulturutskott för ett uttalande. Under året har handelskammaren i många offentliga tal, ställningstaganden och skrivelser utmanat sina medlemsföretag att ta till nya lösningar ur verktygslådan för att trygga tillgången på kunnig arbetskraft. Regionens internationella kompetenspotential, särskilt universitetsstudenter, måste integreras bättre i arbetslivet. Vi ingick i den nationella arbetsgruppen som arbetar för att röja hindren för invandring och göra tillståndsbyråkratin smidigare och på så sätt bidra till reformen av utlänningslagen och visumärenden i olika skeden.

Handelskammaren strävar efter
att vara en modellregion
för internationell arbetskraft år 2025.

Med hjälp av kampanjerna #anställunga och One Day Contract har vi kunnat erbjuda mer än 6000 ungdomar en inblick i regionens arbetsplatser. I samarbete med företagen utvecklade vi regionala studiehandledarforum för att öka förståelsen för näringslivet. Det är oerhört viktigt att ungdomarna i regionen också genom detta blir medvetna om de många möjligheter som finns och på så sätt skulle bli mer benägna att stanna i regionen.

Vi gav också vårt stöd för kompetens, utbildning och forskning genom att bidra till universitetens insamling av medel genom donationer och årligen återkommande stipendier på sammanlagt nästan 260 000 euro.

Trafiken kräver långsiktighet

När det gäller påverkansarbetet av transportfrågorna präglades året särskilt av uppdateringen av TEN-T-förordningen och våra hamnars roll på EU:s kartor, turbulens i flygtrafiken på båda våra flygplatser samt ett vägnät i allt sämre skick och med bristande resurser.

Handelskammaren deltog i studien av intelligenta trafikleder gällande riksväg 8 och den tillhörande färdplanen färdigställdes. Tillsammans med myndigheterna försökte man hitta finansieringslösningar för konkreta framsteg vad gäller till exempel den digitala tvillingen, energihubbar och rastplatser för den tunga trafiken. Dessa har ännu inte genomförts.

Handelskammaren arbetar för
att vägnätet ska bolagiseras
för att få bukt med
den otillräckliga budgetfinansieringen.

Utvecklingsstudien för riksväg 8 mellan Vasa och Uleåborg inleddes för att få i gång utvecklingsprojekten för vägsträckan. Arbetet pågår fortfarande och målet är att få planerna med i det kommande regeringsprogrammet. Små förbättringar genomfördes på vägnätet på handelskammarens område, t.ex. den fjärde rampen längs riksväg 8 och stamväg 68. Man beslutade att fortsätta det effektivare underhållet av Sydbottenbanan med 3,5 miljoner euro och dessutom fick banan planeringsmedel.

Attraktionskraft och investeringar

I slutet av året beräknade handelskammaren hur mycket privata investeringar som väntas bli gjorda i regionen. I slutet av årtiondet väntas värdet på investeringarna uppgå till över 12 miljarder euro. Upp till 4 000 nya direkta arbetstillfällen kommer att skapas som en följd av detta. Dessutom kommer planeringen och byggandet av dessa investeringar att kräva betydande resurser. Det bör också noteras att det är fler arbetstagare som går i pension varje år än vad som kommer in på arbetsmarknaden. Vi står alltså inför historiskt stora tillväxtrelaterade möjligheter och utmaningar!

Arbetet med Coastline har påbörjats och den nya tidningen kommer att publiceras i mars 2023. Handelskammaren har en viktig roll att spela när det gäller att samordna bilden av regionen genom att aktivt kommunicera om det mångsidiga, framgångsrika och internationella näringslivet och affärsekosystemet.

Målet är att göra handelskammarens region känd
både i resten av landet och internationellt,
vilket ska locka till sig arbetskraft och nya investeringar.

Handelskammarens närvaro stärktes och verksamheten utvecklades

Det är möjligt att vara verksam i handelskammarens nätverk från hela handelskammarens område.
Det finns många olika sätt att säkerställa att medlemmarna kan göra sin röst hörd, och en regelbunden och aktiv dialog med medlemmarna är central. Detta leder också till nöjdare medlemmar som vill fortsätta vara medlemmar. Genom att själva aktivt ta kontakt med medlemmarna så nådde vi 52 procent av våra medlemmar under året.

Vi känner till företagens behov, tillhandahåller aktuella lägesöversikter över näringslivet och använder oss av företagens röst. En hög medlemstäthet ger oss breda axlar för vårt påverkansarbete. Vår handelskammare hade 1 047 medlemmar i slutet av året. Vi tog medlemsanskaffningen i egna händer och fick 56 nya medlemmar under året, vilket är en ökning med 2 procent. Vi lyckades avsevärt minska medlemsbortfallet och i slutet av året låg det på 3,9 procent.

Mer än 200 förtroendevalda delade med sig av sin kunskap i handelskammarens olika utskott och styrelser. De berikar handelskammarens verksamhet med sin expertis och sina insikter och tryggar att handelskammaren verkligen arbetar för företagens bästa. Med rekommendationsindexet NPS på 73 upplevde de förtroendevalda att deras arbete var meningsfullt.

Vi ordnade totalt 113 kurser och evenemang, där 2208 personer deltog. Den genomsnittliga feedbacken på våra avgiftsbelagda kurser var 4,4 på skalan 1–5 och NPS på 79. Kursverksamheten tog ett stort steg framåt när HHJ-utbildningen för första gången även genomfördes på svenska. Detta var en långvarig önskan från våra medlemmar som vi nu kunde uppfylla och en fortsättning följer! I övrigt använde vi oss i allt större utsträckning av Helsingforsregionens handelskammares omfattande kursutbud för våra medlemmars kompetensutveckling.

Handelskammaren är känd över hela världen som ett pålitligt organ vars dokument underlättar exporten. Handelskammaren utfärdade 3 300 ursprungscertifikat. I en enkät till dem som använder vår tjänst för exportdokument fick vi beröm för vår utmärkta kundservice. Enligt responsen är kundservicen snabb och bra.

Rekommendationsindexet NPS var hela 100.

Tack!

Ett varmt tack till alla våra medlemmar för det gångna året. Jag är särskilt stolt över all den hjälp och solidaritet som våra medlemmar har visat för att hjälpa Ukraina. Vår egen personal tog också snabbt tag i situationen och har generöst delat med sig av information och kanaliserat hjälp.

Tack också för att ni delar med er av er tid, expertis, kunskap och era nätverk, och för att ni deltar i kurser och evenemang. En förtrolig dialog gynnar både företagen och regionen som helhet.

Tack till vår egen personal som tar sig an nya utmaningar, lär sig nya saker och hjärtligt betjänar våra medlemsföretag. Handelskammarens styrelse har varit ett stort stöd och en bra sparringpartner.

Jag vill också tacka alla våra intressentgrupper för det goda arbete som vi har utfört tillsammans. Samarbete är en styrka, och genom att arbeta tillsammans och dra nytta av olika perspektiv kommer vi att fortsätta att driva de frågor som är viktiga för oss.

Paula Erkkilä
verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN