Konkurrens inom sjöfarten ska inte snedvridas nationellt

Kuva | Bild: Wasaline
Ett ställningstagande av Österbottens och Västra Nylands handelskamrar

I december 2022 nådde Europeiska unionens medlemsländer, parlamenten och kommissionen en preliminär överenskommelse om reformen för EU:s system för utsläppshandel. Under perioden 2024–2026 kommer sjöfartens utsläpp gradvis att införlivas i systemet för att bidra till uppnåendet av klimatmålen. Medlemsstaterna ska använda auktionsintäkterna från utsläppshandeln för den gröna omställningen.

Direktivförslaget innehåller en så kallad ö-undantag som skulle befria sjöfarten som trafikerar via öar med mindre än 200 000 invånare från utsläppshandelssystemet. Ö-undantaget skulle vara giltig fram till slutet av 2030. Medlemsländerna får själva besluta om införandet av ö-undantaget.

I Finland skulle ö-undantaget endast tillämpas på sjötrafiken via Åland till Sverige. Sjöfarten på Finlands andra havsområden och särskilt i Kvarken skulle inte omfattas av undantaget.

Nationellt införande av ö-undantaget skulle ställa andra sjöförbindelser i Finland i en ogynnsam konkurrenssituation jämfört med sjöfarten via Åland. För det exportdrivna näringslivet i Österbotten – och mer allmänt för hela inlandet – skulle ö-undantaget innebära högre fraktkostnader på rutten mellan Vasa och Umeå. Även den i fjol öppnade rutten mellan Hangö och Nynäshamn, som inte heller trafikerar via Åland, skulle hamna i en mycket ogynnsam konkurrenssituation. För rederierna och näringslivet skulle snedvridningen av konkurrensen och kostnadsökningen innebära betydande ekonomiska förluster och en betydande minskning av sjöfarten, särskilt frakttrafiken som skulle söka sig till andra rutter på grund av kostnadsskäl.

Enligt vår uppfattning skulle ö-undantaget också fördröja sjöfartens gröna omställning. Trycket på investeringar i utsläppsfria sjötransportlösningar och deras införande skulle skjutas upp till framtiden på grund av ö-undantaget. Införandet av ö-undantaget skulle göra det svårare för Finland att nå sina mycket ambitiösa klimatmål att vara koldioxidneutral senast 2035.

Dessutom bör man notera att om ö-undantaget infördes skulle man förlora intäkter från den trafik som skulle befrias från utsläppshandeln.

Vi vill starkt betona att ö-undantaget i EU:s direktivförslag inte bör införas nationellt på grund av den konkurrenssnedvridning och klimatpåverkan som det skulle medföra. Vi anser det viktigt att samma kriterier tillämpas för alla aktörer även i framtiden för att upprätthålla en sund och rättvis konkurrenssituation.