Vd:ns översikt över året 2021

Österbottens handelskammare finns till för sina medlemmar och målet är att driva på Exportfinlands livskraft och konkurrenskraft. När det nya året nu redan är i full gång är det bra med en återblick. Hur såg det ut år 2021?

En attraktiv organisation

Vi känner till företagens behov, vi erbjuder en aktuell lägesbild av näringslivet och vi använder oss av företagens röst. Den höga medlemstätheten ger vårt påverkansarbete starka muskler. Handelskammaren hade 1027 medlemmar i slutet av året och vi fick 56 nya medlemmar under året.

Över 200 förtroendevalda delade med sig av sin kunskap i handelskammarens olika utskott och styrelser. Genom sitt kunnande och sina synpunkter berikar de handelskammarens verksamhet och säkerställer också att handelskammaren verkligen främjar företagens sak. De förtroendevalda ansåg att uppgiften var meningsfull i och med att rekommendationstalet NPS var 66.

Påverkansarbete tillsammans för näringslivet

Tyngdpunkten i påverkansarbetet förflyttades åter till den egentliga agendan när undantagsförhållandena inte längre dominerade. Vårt arbete kantades visserligen av pandemin under hela året och vi tog på bred front upp företagens synpunkter och förslag till lösningar i fråga om coronabegränsningar, kostnadsstöd och coronapass. I och med den kraftiga återhämtningen av efterfrågan så utmanades våra företag också av den globala komponent- och containerbristen. Det ser ut som om detta problem kommer att fortsätta ännu en tid eftersom världen repar sig i olika takt. I slutet av året fick våra företag de första positiva besluten om återhämtningsfinansiering efter coronapandemin och förhoppningsvis räcker finansieringen för alla bra projekt.

Vi lyfte fram företagens synpunkter i de mest varierande frågorna. Under kommunalvalet lyfte vi fram offentlig upphandling, bättre tillgång till tjänster på engelska och främjande av transportinfrastrukturen. Vi tog också ställning till rättvisa lösningar för torven, reformen av markanvändnings- och bygglagen, högskolornas och yrkesläroanstalternas utbildningsbehov, vi visionerade om rena energilösningar, i synnerhet väte, och lyfte fram betydelsen av företagens styrelsearbete. I slutet av året uppmärksammade vi ännu förordningen av transportnätverket TEN-T och tog ställning till en grundrenovering av Sydbottenbanan.

Investeringar kräver arbetskraft

Under de närmaste åren planeras många betydande industriinvesteringar och andra investeringar i vår region och en del håller redan på att verkställas.

Investeringarna överstiger fyra miljarder euro och det uppskattade behovet av ny arbetskraft är ett fyrsiffrigt tal men det är ännu lite oklart om siffran börjar med 2, 3 eller 4.

Under året lyfte handelskammaren i flera offentliga anföranden, ställningstaganden och skrivelser fram denna positiva spiral och utmanade medlemsföretagen att ta fram nya lösningar ur verktygslådan för att trygga tillgången på kunnig arbetskraft. Den internationella kompetenspotential som finns i regionen, särskilt högskolestuderande, måste engageras bättre i arbetslivet. Vi har deltagit i en nationell arbetsgrupp som jobbar för att göra invandringen och tillståndsbyråkratin smidigare. Ett konkret hinder kunde undanröjas när området för vår NTM-central utsågs till försöksområde för pilotförsök gällande tillståndsprövning och riktlinjer för arbetstillstånd.

Handelskammaren har som mål att vara ett modellområde för internationella arbetstagare år 2025.

Med hjälp av kampanjerna #anställunga och One Day Contract har vi direkt kunnat erbjuda mer än 6000 ungdomar en inblick i regionens arbetsplatser. Det är av största vikt att allt fler av de som studerar här stannar kvar i området. Regionens starka sida är våra företag som löser globala problem och erbjuder mångsidiga arbetsstigar. I fortsättningen kommer innebörden av betydelsefullt arbete, ansvarsfulla sätt att agera och välbefinnande i arbetet att diskuteras allt mer i samband med att vi lockar hit arbetskraft.

Finansiering för infrainvesteringar

När det gäller tillgängligheten var det många saker som avancerade. Omkörningsfilerna på riksväg 8 mellan Vassor–Ölis färdigställdes och utarbetandet av vägplanen för de kommande fyra nya omkörningsfilerna påbörjades. Aurora Botnia inledde sin trafik mellan Vasa och Umeå och nådde genast under de första månaderna rekordsiffror både i fråga om frakt och passagerarantal.

En av de viktigaste finansieringsramarna på lång sikt kunde tryggas när statens program för infrainvesteringar för 2022–2029 blev klar. Från handelskammarområdet är flera projekt inkluderade som på bred front betjänar näringslivet, turismen och invånarna. Av vägprojekten beviljas det finansiering för exempelvis omkörningsfiler med mitträcke som byggs på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby i Kovjoki, Kållby och Kronoby samt för en förbättring av anslutningsarrangemangen. Bland banprojekten finns förbättringen av Karleby bangård. Den breddning och fördjupning av farleden till Vasa hamn som nu ingår i investeringsprogrammet måste påskyndas ytterligare.

Inom flygtrafiken var året fortfarande en utmaning. Trafiken mellan Karleby-Jakobstad och Helsingfors kunde skötas tack vare statens köptjänst och trafiken fortsätter i sin nuvarande form till mitten av augusti. Utbudet av flygrutter och -turer på Vasa flygplats upplevdes som mycket svagt i synnerhet på hösten då affärsresorna återhämtade sig i en allt snabbare takt. I samarbete med VASEK genomfördes en enkät till företagen och resultaten av enkäten meddelades i stor utsträckning till såväl flygbolag som beslutsfattare.

Högklassiga tjänster nära och snabbt

Vi ordnade sammanlagt 136 kurser och evenemang där närmare tretusen personer från 463 medlemsföretag deltog. Det som i synnerhet gläder oss är att även om merparten av kurserna måste ordnas på distans så förbättrades deltagarnas feedback. Medeltalet av responsen från kurserna var 4,43 på skalan 1–5.

Handelskammaren är känd ute i världen som en pålitlig aktör och de dokument som handelskammarens utfärdar underlättar exporten. Handelskammaren utfärdade 3762 ursprungscertifikat. I den enkät som genomfördes bland dem som använder sig av våra tjänster för exportdokument fick vi beröm för den utmärkta kundservicen. Rekommendationstalet NPS var så högt som 86! Enligt responsen är kundservicen snabb och god och hanteringen av dokumenten effektiv.

Medierna har en viktig roll när det gäller att göra vårt arbete synligt.

I fråga om mediesynligheten hade vi 568 medieträffar och kom på en andra plats av alla handelskamrar i Finland.

I medierna har vi gjort företagens röst hörd, informerat om frågor som påverkar företagsverksamheten och tagit initiativ till diskussioner. I våra egna kommunikationskanaler har vi i synnerhet lyft fram positiva nyheter bland våra medlemmar. Medlemmarnas storyer har delats både på webbsidor, i CB-tidningen, nyhetsbrevet och sociala medier.

Nya vindar i handelskammaren

Nya vindar blåste inom handelskammarorganisationen i och med att handelskammarens långvarige vd Juha Häkkinen gick i pension och jag, Paula Erkkilä, valdes till ny vd från och med 1 oktober, och Mikael Hallbäck till direktör från och med början av 2022.

Ett varmt tack till alla våra medlemmar för det gångna året. Tack för att ni delar med er av er tid, kunskap, information och era nätverk samt att ni deltar i kurser och evenemang. En förtroendefull dialog gagnar såväl företagen som näringslivet som helhet. Vi ser också i fortsättningen till att företagens röst hörs starkt.

Tack till handelskammarens egen personal för er kompetens, passion och arbetsinsats till förmån för våra medlemsföretag. Ett stort tack också till handelskammarens styrelse och i synnerhet till Ulf Nylund, som avslutat sitt ordförandeskap, för den lyckade lotsningen och de goda diskussionerna och sparringen under ett intressant och händelserikt år.

Jag vill också tacka alla våra intressentgrupper för ett gott samarbete. Det finns en styrka i att samarbeta och med kraft från hela regionen skjuter vi viktiga bollar i mål. På samma sätt fortsätter vi att jobba för framgången i år – nu är det bara gasen i botten som gäller och så njuter vi av färden!

Paula Erkkilä
Vd, Österbottens handelskammare

 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN