Alla branscher rekryterar

Situationen på företagsfältet i Österbotten och Mellersta Österbotten är god enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel som genomfördes bland medlemsföretagen i början av den här månaden. Alla mätare har stigit sedan föregående mätning i november. Alla mätare är också ordentligt över nollstrecket, vilket innebär att antalet positiva svar är betydligt fler än negativa.

Ända sedan senaste vår har bristen på arbetskraft fortsatt att öka. Ökningen sedan mätningen på hösten är 6 procentenheter och sedan ett år tillbaka 15 procentenheter. Bristen på kompetent arbetskraft bromsar redan tillväxten för nästan hälften (47 %) av de företag som besvarade enkäten. Arbetskraftsbristen är störst inom byggbranschen (57 %) och inom industrin (52 %). Inom servicebranschen begränsas tillväxten på grund av bristen på arbetskraft för 44 procent och inom handelsbranschen för 42 procent. Otillräcklig efterfrågan är ännu en begränsande tillväxtfaktor för 19 procent av företagen. Anmärkningsvärt är att det finns flera företag som inte alls har produktionshinder (21 %) än företag som begränsas av otillräcklig efterfrågan.

Som tilläggsfråga fick företagen svara på vilka utmaningar företagen stöter på vid rekryteringar. Den överlägset största utmaningen (68 procent av respondenterna) är bristen på relevant arbetserfarenhet hos de sökande. Andra betydande utmaningar är att man inte alls får ansökningar till lediga arbetsplatser (50 % av respondenterna), för uppgiften olämplig utbildning hos de sökande (48 %) och den hårda konkurrensen om arbetstagarna (42 %). Företagen fick också besvara frågan om vilka yrken, arbetsuppgifter eller kompetenser som det är stor brist på. Bland svaren framkom speciellt kodare, produktionsarbeten inom industrin, försäljningsuppdrag som kräver djupare kunskaper och arbetsledare inom byggbranschen.

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 4/18 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN