Handelskammaren utredde medlemsföretagens åsikt gällande en kommunfusion av Vasa och Korsholm: ”Det viktigaste är livskraften och framgången i framtiden”

Av handelskammarens medlemsföretag i Korsholm och Vasa anser nio av tio att Vasa och Korsholm borde sammanslås till en kommun. Det främsta argumentet för en fusion anses vara att då nationella beslut fattas så prioriteras inte regionen i sin nuvarande form på grund av kommunernas ringa storlek. Uppgifterna framkommer i den utredning som Österbottens handelskammare gjorde bland medlemsföretagen i Korsholm och Vasa i början av månaden.

Av de företag som besvarade enkäten ansåg 91 procent att en fusion av Korsholm och Vasa är viktig ur företagets synvinkel. I Korsholm var antalet företag som understödde en fusion lägre än i Vasa men förespråkarna var ändå i klar majoritet. I Korsholm understödde 77 procent en sammanslagning av kommunerna, i Vasa var understödet så högt som 92 procent.

I enkäten presenterades olika argument för och emot en kommunfusion som respondenterna fick ta ställning till. Respondenterna valde de tre viktigaste argumenten sett ur sitt företags synvinkel. Det populäraste argumentet för en fusion blev ’En större kommun har större betydelse i det nationella beslutsfattandet’. Av de som besvarade enkäten valde 74 procent det här alternativet. Det näst populäraste argumentet ’En större kommun har större dragningskraft’ valdes av 72 procent. Det tredje mest betydelsefulla argumentet med 49 procent blev ’En stor kommun klarar sig bättre vid framtida utmaningar’.

– Nationellt sett så har en stor kommun mycket större betydelse och betydligt större tillväxtmöjligheter. Den nya kommunen skulle vara Finlands största tvåspråkiga stad som skulle ha en möjlighet att också vara framstående internationellt sett. Det viktigaste är livskraften och framgången i framtiden – inte bevarandet av den nuvarande strukturen, sammanfattar en av respondenterna i sin kommentar. En annan respondent kommenterar att Vasa och Korsholm borde ha fusionerats redan för flera år sedan och att det nu är sista möjligheten att sammanslå kommunerna innan andra starka regioner går förbi Vasaregionen.

Bland de som motsatte sig en kommunfusion ansåg 83 procent att ’Den nuvarande kommunstrukturen betjänar vårt företag bra och vi ser inget behov av att ändra på det’ var ett av de tre viktigaste argumenten. Det andra populäraste argumentet bland motståndarna var ’Man har inte kunnat påvisa den ekonomiska nyttan av en kommunsammanslagning’. Hälften av motståndarna valde ut detta som ett av de viktigaste argumenten. En fjärdedel av motståndarna ansåg att tidpunkten inte är den rätta för en kommunfusion och detta argument var det tredje populäraste bland motståndarna. – Det är viktigare att utveckla samarbetet än att med tvång få till en fusion, kommenterade en av motståndarna.

– Många har frågat om handelskammarens ståndpunkt gällande fusionen av Vasa och Korsholm. Vår ståndpunkt klarnar genom att fråga medlemsföretagen, ger handelskammarens verkställande direktör Juha Häkkinen som motiv för enkäten. – Efter den här utredningen är väl ändå företagens åsikt om en fusion uppenbar, sammanfattar Häkkinen.

Enkäten genomfördes 1–6.2.2018. Den besvarades av 129 av Österbottens handelskammares medlemsföretag i Vasa och Korsholm. Svarsprocenten var 36.

Handelskammaren har också tidigare gjort utredningar bland sina medlemsföretag om kommunsammanslagningar. Då utredde man den mest fungerande kommunstrukturen ur företagens synvinkel. Respondenterna från Vasaregionen har i alla enkäter gett sitt största understöd för en kommunstorlek som motsvarar pendlingsområdet:
år 2007 understödde 64 procent en kommunstorlek som motsvarar pendlingsområdet
år 2008 var understödet 56 procent
år 2010 var understödet 65 procent
år 2011 var understödet 73 procent.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN