Handelskamrarna kräver en totalreform av socialskyddet

Handelskamrarna uppmanar nästa regering att reformera socialskyddssystemet. I sitt valprogram Lösningar för Finland presenterar de olika metoder för hur man kan öka Finlands konkurrenskraft och sysselsättningsgrad. En helhetsgranskning av socialskyddet och beskattningen är en av metoderna.

Socialskyddssystemet har under årtionden utvecklats till en svårtolkad helhet som innehåller många olika flitfällor. Enligt handelskamrarna bör beskattningen av förvärvsinkomster och socialskyddet utvecklas så att det alltid är lönsamt att ta emot ett arbete. Dessutom borde beskattningen av förvärvsinkomster lindras och den högsta marginalskatten fastställas till 50 procent.

Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi understryker att tyngdpunkten i den kommande regeringens agenda ska ligga på sysselsättning.

– Finlands konkurrenskraft grundar sig på arbete med högt mervärde. En sträng beskattning av arbete och skärpt progression uppmuntrar snarare till en satsning på fritid än till arbete. Nästa regering bör ha som målsättning en sysselsättningsgrad på 75 procent och den målsättningen bör pressas upp ytterligare till närmare 80 procent under nästa årtionde. Skatteintäkterna får inte vara beroende av enbart en liten del av befolkningen, ifall vi inte i framtiden vill bli tvungna att skära ner bland förmånerna i vår välfärdsstat. Den åldrande befolkningen utgör dessutom en utmaning i sig. Det finns inte någon enskild avgörande metod för att höja sysselsättningsgraden utan vi behöver flera strukturella reformer. Vi på handelskamrarna vill erbjuda metoder för att genomföra de oundvikliga reformerna, säger Romakkaniemi.

– Enbart sysselsättning säkerställer välfärden i vårt land. Sysselsättningsgraden i Österbotten är redan över 75 procent. Det är brist på kunnig arbetskraft och det måste alltid löna sig att arbeta. Extra arbete lockar inte då skattemyndigheterna tar 60 procent av biinkomsterna från expertuppdrag. Med den här skattenivån lockar vi inte experter från utlandet heller, konstaterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Enligt handelskamrarnas linjedragningar bör det både ur arbetstagarnas och arbetsgivarnas synvinkel vara lönsammare än tidigare att utföra och erbjuda arbete. Förutom socialskyddsreformen lyfter man också fram utvecklandet av lokala avtal, en bostads- och trafikpolitik som stöder arbetskraftens rörlighet, en ökning av de privata arbetskraftstjänsternas roll samt att beslut gällande examensinriktad och allmän fortbildning ska kunna fattas regionvis.

Handelskamrarnas program ”Lösningar för Finland” är handelskammargruppens förslag för att lösa utmaningarna som Finland står inför de närmaste åren. Handelskammargruppen presenterar reformer för att befrämja bland annat tillgången till kunnig arbetskraft, sysselsättning, en hållbar offentlig ekonomi och smidigare reglering. I programmet presenteras dessutom lösningar som grundar sig på självreglering för att motverka klimatförändringen och för att finansiera trafik och infrastruktur.

Juho Romakkaniemi, verkställande direktör, Centralhandelskammaren
Juha Häkkinen, verkställande direktör, Österbottens handelskammare

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN