Ansvarsfullhet som konkurrensfördel

Paula Erkkilä

Centralhandelskammaren gjorde i höstas en utredning om företagens åsikter gällande miljö- och klimatfrågor. Bland de företag som deltog i kartläggningen rapporterade mer än 70 procent att miljö- och klimatfrågor är viktiga för deras kunder.

Som ett resultat av klimatarbetet gör företagen en direkt inbesparing i och med de sjunkande energi-, bränsle- och materialkostnaderna. Allt oftare ber kunderna om information om företagets klimatavtryck som ett villkor för offertförfrågningar och uppdrag.

Europeiska kommissionen har antagit ett klimatavtal vars mål är att se till att Europa är klimatneutralt senast år 2050. Klimatavtalets centrala målsättning är att få samhällets alla aktörer – näringslivet, de regionala aktörerna, frivilligorganisationerna, industrin och skolorna – att vara med och stöda klimatneutraliteten.

Vid sidan av strängare normer kommer olika punktskatter att skärpas. Därför är det viktigt att EU i fortsättningen inte gör sig skyldig till en politik som utplånar industrin och arbetsplatserna i Europa. Den europeiska konkurrenskraften ska ytterligare stärkas inom världsekonomin.

En klimatneutral och resurseffektiv industri är ett betydande trumfkort gällande konkurrenskraften och exporten som man kan och bör dra nytta av i allt större utsträckning. I Finland och Österbotten finns det hög kompetens inom ren teknologi och en kapacitet att producera lösningar för globala problem.

Vi på Österbottens handelskammare deltar i Centralhandelskammarens verksamhet gällande ansvarsfullheten. I maj ordnas det i Vasa en kurs om utsläppsminskning (på finska) som erbjuder företagen praktiska verktyg för att beräkna, minska och kompensera utsläppen. Dessutom kommer ett av huvudtemana för Coastline 2020-2021 som publiceras den 1 april att vara klimatförändring.

Enligt flera forskningar får de företag som satsar på en hållbar affärsverksamhet ett försprång till sina konkurrenter med 5-15 år. Det lönar sig för företagen att förbereda sig på en verksamhetsmiljö som förändras. Även här har pionjärerna de bästa förutsättningarna att lyckas!

Paula Erkkilä
direktör
Österbottens handelskammare

ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN