Företagens situation har försämrats avsevärt på två veckor – två tredjedelar har för avsikt att permittera eller säga upp

Nästan två tredjedelar av de närmare 3400 företag som besvarade handelskamrarnas enkät har för avsikt att permittera eller säga upp anställda. Drygt 40 procent av företagen hade redan före måndag varslat om permitteringar eller kallat till samarbetsförhandlingar. Situationen har blivit betydligt dystrare sedan två veckor tillbaka då handelskamrarnas föregående enkät genomfördes. Bland de österbottniska företagen så rapporterar nästan alla att pandemin har påverkat verksamheten.

– På två veckor har den ekonomiska situationen konkretiserats för många företag och blivit betydligt sämre. I enkäten som gjordes för två veckor sedan rapporterade nästan hälften att coronaviruset inte hade påverkat företagets omsättning negativt. Nu är motsvarande andel endast en fjärdedel, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi.

Drygt en tredjedel av företagen som besvarade den nationella enkäten meddelade å sin sida att risken för en konkurs har ökat avsevärt på grund av situationen som coronaviruset orsakat. För två veckor sedan upplevde omkring 30 procent av företagen att risken för en konkurs hade ökat. På Österbottens handelskammares område meddelade vart fjärde företag att risken för en konkurs har ökat.

– Företagen rapporterar att det ännu finns större problem att vänta. Regeringen har vidtagit goda åtgärder för att rädda företagen från en konkursvåg och för att hålla fast vid arbetsplatserna. Det krävs ändå ännu flera åtgärder och i synnerhet de mest drabbade branscherna såsom turismen och restaurangbranschen, de kreativa branscherna samt persontransporterna behöver skräddarsydda direkta stöd. För att undvika en konkursvåg finns det skäl att undantagsvis stifta en lag enligt vilken dröjsmålsräntan på skulder är fem procent, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Det framgår också ur enkäten att två tredjedelar av företagen redan har använt sig av eller planerar använda sig av den flexibilitet som regeringen erbjuder. Nästan hälften av företagen har för avsikt att använda sig av den flexibilitet som skattemyndigheterna beviljat eller den förlängda betalningstiden för pensionsavgifter. Ungefär en tredjedel av respondenterna ansöker om utvecklingsfinansiering från Business Finland och likaså förhandlar en tredjedel av respondenterna med banken antingen om ett nytt lån eller amorteringsfrihet gällande gamla lån.

– Många företag lyfter ändå fram sin oro över att finansieringsinstrumenten är överbelastade och att de upplevs vara besvärliga. Och lånade pengar måste alltid betalas tillbaka. Förutom finansiering och uppskjutna betalningar så behövs det också direkt stöd, påpekar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Enkäten skickades till alla medlemsföretag i handelskamrarna och svarstiden var 30.3.2020. Antalet svar uppgick till 3358. Från Österbottens handelskammares område fick man svar av 176 företag. Det kom svar från alla branscher, mest från serviceföretag (30 % av respondenterna), industriföretag (28 % av respondenterna) och från handelsbranschen (13 % av respondenterna). Bland respondenterna sysselsatte 35 % under 10 personer, 35 % 10-49 personer, 21 % 50-249 personer och 9 % mer än 250 personer.

Bilder över resultaten från Österbotten (på finska)

Bakgrundsfakta och resultaten från den riksomfattande enkäten(på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN