Förteckning över de viktigaste trafikprojekten i Finland – Riksåttan det viktigaste på handelskammarområdet

Handelskamrarna har sammanställt en förteckning över de viktigaste projekten gällande landsvägar, spårvägar och vattenförbindelser, eftersom de med den vill stöda den nationella 12-åriga trafik-systemplanen som är under arbete. För Österbottens handelskammares del finns förbättringarna gällande riksåttan med: omkörningsfilerna mellan Vasa och Karleby, det fyrfiliga vägavsnittet vid Södra leden i Karleby och genomförandet av den planskilda korsningen i Ytterjeppo. Ytterligare nämns Vasa hamnväg och för spårprojektens del försnabbandet av Vasa–Seinäjoki-sträckan, förbättringen av bangården och dubbelspåret till hamnen i Karleby samt GigaVaasas stickspår.

– Våra företag har sina marknader ute i världen och de konkurrerar globalt. Logistiken är enormt viktig i den konkurrensen, konstaterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen. – Företagens konkurrenskraft förutsätter att vi har tillgång till de smidigaste, effektivaste och de mest ekonomiska och miljövänliga transporterna.

– En fungerande infrastruktur och smidig logistik är livsviktig för att exportindustrin ska kunna vara framgångsrik, sammanfattar ordförande för Österbottens handelskammares trafikutskott Ari Schiestl som är Category Manager och ansvarig för logistiken på Wärtsilä som har en storinvestering på gång i Vasa.

Finlands ekonomiska framgång är till stor del beroende av exporten. Riksväg 8 är pulsådern som förenar industriområdena längs västkusten till hamnarna och flygplatserna. I landskapen längs västkusten är exportens andel betydligt högre än medeltalet för hela landet. Enligt Statistikcentralens färskaste uppgifter exporterades upp till 69 procent av industriproduktionen på handelskammarområdet år 2018 medan medeltalet för hela landet var 59 procent.

– Riksåttans effekt på Finlands ekonomi är tiotals miljarder euro per år. Underhållet av och investeringar i vägen borde anpassas till detta, konstaterar handelskammarens direktör Paula Erkkilä.

– För närvarande är riksväg 8 på handelskammarområdet inte säker för användaren. Ställvis är vägen i sådant skick att den kan skada både frakten och transportfordonet, konstaterar Timo Tupeli som är HalpaHallis logistikchef. För HalpaHalli är riksväg 8 livsviktig med tanke på leveranserna från leverantörerna till logistikcentralen och därifrån vidare till butikerna. Varje vecka levereras 44 kombinationslaster med varor från logistikcentralen till butikerna och en lika stor mängd varor transporteras från leverantörerna till logistikcentralen. Totalt ca 880 ton av HalpaHallis varor transporteras längs riksväg 8 varje vecka.

Avsikten med handelskamrarnas förteckning över trafikprojekt är att per region identifiera de mest ändamålsenliga åtgärderna med vilka man kan säkerställa effektiva exporttransporter. Med förteckningen vill man på ett jämlikt sätt, som täcker alla regioner och deras speciella egenskaper, komplettera helhetsbilden av den nuvarande trafiksituationen och förändringsbehoven. Flyg- och sjöfartstrafiken lämnades utanför förteckningen och därför saknas bland annat flygtrafiken på handelskammarorådet. Intressebevakningen av flygtrafiken på området fortsätter såsom tidigare med ett tätt och omfattande samarbete.

– Finland är beroende av export och med hjälp av goda trafikförbindelser är det möjligt att komma ifatt andra länder på marknaderna. Smidiga trafikförbindelser har stor betydelse för företagen vid nyetableringar och för att få dem att hållas kvar i Finland. Trafiknätverken möjliggör olika funktioner i samhället, säger Centralhandelskammarens ledande trafik- och näringslivpolitiska expert Päivi Wood.

Wood påminner om att man vid finansieringen av trafikprojekten bör dra nytta av EU:s stimulanspaket. Stora spårprojekt som främjar tillväxten på lång sikt ska försnabbas och nyttjandet av stimulanspaketet i mindre projekt som kan inledas med kort varsel hjälper till att förkorta den stora reparationsskulden vad gäller trafikledsnätverket i Finland.

Handelskamrarnas förteckning över trafikprojekten 2020(på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN