Handelskamrarnas enkät: Företagen pessimistiska – regeringen klarar inte av att främja sysselsättningen och konkurrenskraften

Nästan 80 procent av företagen som besvarade handelskamrarnas enkät upplever att regeringen inte lyssnar tillräckligt mycket på företagen och näringslivet då den försöker lösa de problem som coronapandemin orsakat Finlands ekonomi. Lika många, nästan 80 procent av företagen, är mycket pessimistiska gällande regeringens förmåga att vidta åtgärder som förbättrar sysselsättningen och Finlands konkurrenskraft.

– Inom ekonomin hänger mycket på förtroende. Om företagen upplever att regeringen inte klarar av att förbättra den ekonomiska situationen i Finland så investerar eller rekryterar företagen inte heller, säger Centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi.

Enligt Romakkaniemi är resultatet av enkäten också ett allvarligt tecken på att inte alla samhällskrafter har tagits i bruk för att lösa de ekonomiska problemen som har förvärrats av coronapandemin. – Nu om någonsin behövs samarbete. Företagen och näringslivet har lösningar på de problem som berör sysselsättning och Finlands konkurrenskraft, och även regeringen måste ta del av dessa, säger Romakkaniemi.

Företagen anser att det behövs effektiva och snabba åtgärder i en situation som ytterligare förvärrats av coronakrisen. 75 procent av respondenterna är av den åsikten att lokala avtal skulle hjälpa företagen och 69 procent upplevde att en sänkning av skatterna skulle bidra till att få Finlands ekonomi att utvecklas i rätt riktning. Bland flera givna alternativ fick företagen välja de tre viktigaste.

– Det är allt viktigare att utöka lokala avtal då behoven i företagen utvecklas olika och branschgränserna bryts ner. Vi måste komma till en sådan situation där man i varje företag lokalt kan avtala om arbetsvillkoren tillsammans. Lokala avtal skulle öka sysselsättningen, förbättra företagens internationella konkurrenskraft, stärka de offentliga finanserna och möjliggöra produktivitetstillväxt, framhåller Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

– Coronavirusepidemins inverkan på ekonomin och sysselsättningen har varit djup och krisen är inte över. Den postcykliska karaktären i vår ekonomi innebär att krisen inte kommer att drabba industrin och exportföretagen ordentligt förrän under hösten. Därför måste det allmänna kostnadsstödet för företag återinföras. Bland de ansökningar som lämnades in under sommaren avslogs rentav 73 procent. Det här talar för att kriterierna för stödet har varit för stränga, påpekar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Bland företagen på Österbottens handelskammares område meddelar nu 68 procent att pandemin har haft negativa effekter på omsättningen. Dessutom bedömer 73 procent att omsättningen minskas under de följande två månaderna. 36 procent av företagen har gjort personalnedskärningar. 15 procent av respondenterna rapporterar att risken för konkurs har ökat märkbart på grund av coronaviruset. Enligt alla enkäter som gjorts under det senaste halvåret har risken för konkurs varit ca tio procentenheter lägre bland företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med resten av landet i genomsnitt. På det stora hela är utsikterna för företagen på Österbottens handelskammares område ljusare nu än tidigare enligt de enkäter som blivit gjorda.

Handelskamrarnas enkät gjordes 2.9.2020. Den besvarades av 3145 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 175 företag på enkäten (svarsprocent 18). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6 och 25.6.

Bilder över resultaten från Österbotten
Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN