Ingen fortsatt tillväxt utan kunnig arbetskraft

Juha Häkkinen

Enligt handelskammarens nyaste Business Panel har bristen på yrkeskunnig arbetskraft blivit allt värre. Företagens utsikter är dock fortfarande goda. Enligt utredningen som presenteras längre fram i tidningen framkommer det att redan hälften av företagen upplever att bristen på kompetent arbetskraft hindrar tillväxten. Det finns arbetsplatser i vår region men kunnig arbetskraft flyttar bort och det är svårt att få kunnig arbetskraft hit. Nu är det hög tid att fundera på hur vi ska få studeranden vid våra högskolor som är från annan ort eller från utlandet att anknytas till våra företag redan under studietiden.

Projektet Talent-Coastline som NTM-centralen startat är ett svar på det här behovet. Inom projektet försöker man å ena sidan erbjuda sysselsättning i våra företag åt utländska studeranden här och å andra sidan värva arbetskraft från utlandet. Det finns också andra goda projekt. Som ett exempel kan nämnas Digitalisation Academy i Vasa som möjliggör lärande vid sidan av arbetet och som använder sig av företagets egna yrkeskunniga arbetstagare som lärare. Det är positivt att mer än hälften av ungdomarna som studerar här skulle vilja stanna i Finland och arbeta.

Alla medel behövs för att vi för vår egen del ska få bukt
med bristen på arbetskraft som blir allt värre i hela landet.

Regeringsbildandet efter riksdagsvalet är ännu under arbete. Från handelskammarens område blev många erfarna kandidater invalda och förutsättningarna för att få ministrar härifrån är goda. De närmaste åren är viktiga för oss. Riksåttan som nu är en av huvudlederna i landsvägsnätet kräver satsningar med det snaraste. Tryggandet av flygtrafiken i Kronoby och förbättrandet av järnvägsförbindelserna är bara några exempel på viktiga logistikprojekt. Dessutom är utbildningssatsningar och främjandet av batteriindustrin på agendan.

Österbottens handelskammarområde har goda förutsättningar att skapa mervärde åt Finland. Den höga sysselsättningsgraden, den låga arbetslösheten och exportvärdet är på rätt nivå. Tillgången till kunnig arbetskraft och att få arbetskraften att hållas kvar är det viktigaste av allt. Det behövs både dragningskraft och kvarhållningskraft för att Exportfinland ska vara framgångsrikt även i fortsättningen.

Juha Häkkinen
verkställande direktör
Österbotten handelskammare

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN