Fortfarande utmaningar i styrelsearbetet hos små och medelstora företag

Små och medelstora företag satsar på styrelsearbete och har också hittat utomstående styrelsemedlemmar. Däremot utgör framtiden en utmaning för styrelsen och dess kompetens bland annat i form av den teknologiska omvälvningen, vilket oroar verkställande direktörer i synnerhet. Många behöver högre omsättning av styrelsemedlemmar eftersom det i många styrelser också finns fripassagerare.
Uppgifterna framkommer i handelskamrarnas styrelsebarometer för små och medelstora företag som 1100 företagsledare runtom i Finland besvarade, 69 var från Österbotten.

Små och medelstora företag satsar på styrelsearbete, eftersom mer än 40 procent av de företag som besvarade enkäten har minst en utomstående styrelsemedlem. Utomstående styrelsemedlemmar är också mycket omtyckta eftersom deras medelvitsord är 4,1 (skala 1-5).

Det som man i synnerhet förväntar sig av styrelsemedlemmarna är kunskaper om affärsverksamheten, i företagsekonomi och finansiering samt erfarenhet av strategiskt arbete. Kompetens inom ny teknologi har börjat värdesättas allt mer under de senaste två åren men ligger ännu inte i topp. Bland personliga egenskaper värdesätter man främst samarbetsförmåga, en egenskap som värdesätts betydligt högre än självständigt tänkande och förmågan att ifrågasätta.

”Det är klart att en effektiv styrelse inte kan vara ett slagfält
men stora beslut måste gås igenom grundligt och ur flera synvinklar.

– Det är ändå mindre än två av tre svarande som anser att självständigt tänkande och förmåga att ifrågasätta är viktiga egenskaper hos styrelsemedlemmar. Glädjande nog fanns det också bland svaren kommentarer som ”ja-sägare behövs inte i styrelser”, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen gällande resultaten.

Medelåldern på styrelsemedlemmarna i små och medelstora företag är 52 år. Kvinnornas andel av medlemmarna är 25 procent och i större företag med minst 250 arbetstagare är den 32 procent. – Det är glädjande att små och medelstora företag har kvinnor i styrelserna och att andelen kvinnor inte avviker just alls jämfört med börsbolagen. Däremot bör man lägga märke till att det finns få yngre personer i styrelserna eftersom den yngsta styrelsemedlemmen är 42 år i medeltal, säger Häkkinen om ålders- och könsfördelningen i de små och medelstora företagens styrelser.

Framtiden är en utmaning för styrelserna i Österbotten

Enligt handelskammarens direktör Paula Erkkilä ser läget bra ut i Österbotten vid första anblicken, eftersom 71 procent av svarandena anser att styrelsens kompetens är tillräcklig med tanke på företagets nuvarande situation. Tilltron till framtiden är däremot inte lika stor, eftersom 51 procent meddelar att det inte finns tillräckligt med kunskap i styrelsen med tanke på företagets framtida utmaningar gällande till exempel tillväxtmålen, internationaliseringen och den teknologiska omvälvningen.

– Då dessutom 54 procent av svarandena anser att omsättningen av styrelsemedlemmarna inte är tillräcklig och 39 procent meddelar att inte alla medlemmar satsar på och deltar i styrelsearbetet i tillräcklig grad så är budskapet klart – många företag måste fästa mer uppmärksamhet vid att utveckla styrelsens sammansättning, påpekar Erkkilä.

– Ett utmärkt redskap för att utveckla styrelsesammansättningen och -arbetet är att utvärdera styrelsearbetet. Nästan 40 procent av små och medelstora företag gör ingen utvärdering alls och överväger inte heller att göra det. Det är också beaktansvärt att då man jämför svaren som styrelsemedlemmarna och verkställande direktörerna har gett så märks en klar skillnad – verkställande direktörerna förhåller sig mycket mer kritiska till styrelsesammansättningen och -arbetet än styrelsemedlemmarna och de önskar också mer sparring och mera utmaningar från styrelsen, berättar Erkkilä.

Utredningsrapport: Tulevaisuus haastaa hallitukset – PK-yritysten hallitusbarometri 2019

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN