Ingen orsak att deppa

Situationen på företagsfältet i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande mycket god enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel som genomfördes bland medlemsföretagen i början av den här månaden. En del av alla företagens sammanräknade indikatorer är lite nedåtgående, en del andra svagt uppåtgående.

Stämningen har sjunkit ganska kraftigt sedan vårens mätning men ingen förklaring till detta kan hittas bland de andra indikatorerna. Den mer dämpade stämningen är en återspegling av världsekonomins ökade osäkerhet och den i offentligheten omdiskuterade nedgången. En av de som svarade på enkäten förklarade situationen med att då man i medier och offentliga diskussioner lyfter fram nedgången, så ökar osäkerheten bland företagen och investeringarna skjuts fram, vilket leder till att vi själva skapar en svag konjunktur.

Arbetskraftsbristen som besvärat regionens företag redan i ett par år är fortfarande mycket allvarlig trots att en liten avmattning kan skönjas. 46 procent av alla företag (4/18: 47 %) meddelar nu att tillväxten begränsas av arbetskraftsbristen. Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är mest allmän inom byggbranschen där den begränsar tillväxten för vartannat företag (4/18: 57 %). Inom industrin utgör bristen på kompetent arbetskraft ett problem för 48 procent av företagen (4/18: 52 %), inom servicebranschen för 44 procent (4/18: 44 %) och inom handeln för 43 procent (4/18: 42 %).

Otillräcklig efterfrågan bromsar tillväxten för vart femte företag som besvarat enkäten. Det anmärkningsvärda är att det finns flera företag som inte alls begränsas av produktionshalsar (23 %) än de som begränsas av otillräcklig förfrågan.

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 11/18 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN