Investeringar behövs för tillväxten i framtiden

Ställningstagande av Österbottens handelskammares utskott för regional livskraft i Karleby-Jakobstad

Under hela året har de österbottniska kustlandskapen figurerat i nyheterna tack vare stora investeringar. Till exempel har Keliber, Jervois Finland och Umicore Finland i Karlebyregionen samt Amada Automation, Fresh Servant och Mirka i Jakobstadsregionen rapporterat om tillväxt. För närvarande är den kända investeringsvolymen för hela handelskammarens område fram till slutet av 2020-talet 12 miljarder euro, vilket skapar mellan 3 000 och 4 000 nya direkta arbetstillfällen. Dessutom kommer arbetstagare att gå i pension och i deras ställe kommer ny personal att behövas.

Nästa stora utmaning är att säkerställa att investeringarna lyckas genom att se till att företagen har tillgång till den arbetskraft de behöver. Konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare och vi måste investera i dagvård, byggandet av bostäder, utbildning och fritid. Transportförbindelserna måste fungera, mark som är lämplig för byggande måste vara tillgänglig för både företag och invånare, och tillståndsprocesser, till exempel inom planläggningen, måste vara snabba och smidiga.

Det är uppenbart att det också behövs investeringar för att göra kommunerna mer livskraftiga och attraktiva. Det är bra att både Karleby och Jakobstad satsar på stadsutvecklingsprojekt. I Karleby pågår till exempel ett projekt för en idrottspark och i Jakobstad ett projekt för en fotbollsstadion.

Storskaliga stadsutvecklingsprojekt väcker alltid starka känslor – och även motstånd. Det är viktigt att ha en bred och öppen debatt när tiden är inne och även föra fram avvikande åsikter. Men när besluten väl har fattats gäller det att gasa och inte bromsa.

Besvärsrätten är en viktig del av samhället, demokratin och rättsskyddet. Besvär som görs enbart för att fördröja ärenden är oansvariga och överbelastar i onödan ett redan ansträngt rättsväsende. Behandlingstiderna av besvär som berör myndighetsbeslut, planläggning och tillståndsärenden är påfrestande, långvariga och oförutsägbara. Det borde finnas en lagstadgad maximal tidsfrist för behandling av besvär. I praktiken innebär detta också mer resurser för förvaltningsdomstolarna.

Besvär orsakar åratal av onödiga förseningar i projekten, även om besvären inte skulle godkännas. Rättegångsavgiften för den som besvärar sig i förvaltningsdomstolen är 270 euro. Ingen avgift tas ut om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till fördel för den som besvärar sig. Samtidigt ökar dock byggkostnaderna för projekten och för tillfället ökar även finansieringskostnaderna. Det blir också allt svårare att få finansiering.
Det är inte den som besvärar sig som bär ansvar för de ökade kostnaderna till följd av förseningen, utan det gör investeraren. När det gäller offentliga investeringar är det slutligen den enskilda skattebetalaren som står för kostnaderna.

Det är bra att våra städer utvecklas genom både privata och offentliga investeringar. Med tillväxt följer nytt sug och ytterligare tillväxt. Låt oss se till att regionen förblir attraktiv också för nya investerare i framtiden!

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN