Janne Ylinen är ny ordförande för handelskammaren

På Österbottens handelskammares höstmöte utsågs Janne Ylinen, verkställande direktör för Kokkolan HalpaHalli, till ny ordförande för åren 2022-2024. Ylinen invaldes i handelskammarens styrelse år 2010 och har således varit aktiv i styrelsearbetet under tre verkställande direktörers tid. I sitt tacktal på höstmötet presenterade den nyvalde ordföranden sina tankar om handelskammarverksamheten och kammarens påverkansarbete under de kommande åren.

– Jag har under de senaste fem åren varit medlem i Centralhandelskammarens styrelse och det har gett mig ökad förståelse för det fina arbete som handelskamrarna gör. Centralhandelskammarens roll är att påverka på nationell och internationell nivå medan våra 19 handelskamrar har som uppgift att föra det lokala budskapet vidare till den nationella nivån och vara aktiva på lokal nivå, berättar den nye ordföranden Janne Ylinen. – Med tanke på den här rollfördelningen måste vi i Österbotten därför arbeta ännu mera för de gemensamma attraktionsfaktorerna. Inget av våra områden klarar sig ensamt utan det är jätteviktigt med samarbete, och Österbottens handelskammare har en nyckelroll i skapandet av det här samarbetet.

– Aktivt deltagande i handelskammarens verksamhet är mycket givande för ett enskilt företag och en enskild bransch och det ger handelskammaren å sin sida mer kraft i påverkansarbetet. Ju fler företag som engagerar sig och påverkar verksamhetsmiljön och de faktorer som hör till regionens dragningskraft, desto större betydelse har vårt agerande, konstaterar Ylinen.

Ylinen anser att den största utmaningen under de närmaste åren är tillgången på kunnig arbetskraft inom handelskammarområdet, där vissa kommuner redan har full sysselsättning. – Den stora frågan är varifrån vi ska få hit folk för att arbeta, konstaterar han. – Det pågår en mycket positiv utveckling, men samtidigt utmanas tillväxten från många olika håll. Vi kommer att inleda handelskammarens strategiarbete genast i början av 2022, så att vi även i fortsättningen ska kunna stärka och stödja regionen och dess utveckling genom vårt eget arbete, berättar Ylinen.

Övriga beslut på höstmötet

Stefan Sjöberg, verkställande direktör på Mirka, utsågs till första vice ordförande för Österbottens handelskammare och till andra viceordförande och som ny i presidiet utsågs Pasi Haarala, verkställande direktör på LokalTapiola Österbotten. På höstmötet valdes totalt ca 200 personer till styrelserna och utskotten.

Handelskammarens höstmöte fastställde verksamhetsplanen 2022 som i större utsträckning än tidigare har utarbetats i samarbete med medlemskåren, förtroendevalda och personalen.

Fokusområden i handelskammarens verksamhetsplan är att öka genomslagskraften genom att förbättra kontakterna med beslutsfattare och utarbeta påverkansplaner för centrala delområden inom intressebevakningen. Dessa delområden är tillgången till kunnig arbetskraft, trafikfrågor och regionens attraktionskraft och nya investeringar. Övriga fokusområden är att stärka handelskammarens närvaro i området, förnya kursverksamheten och göra delaktigheten till en central arbetsmetod genom att utveckla såväl personalen som de förtroendevaldas arbete.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN