Kammarens kampanj #anställunga utredde: Överlag lyckades rekryteringen av sommarjobbare bra

Fler än fyra av fem av dem som besvarade Österbottens handelskammares enkät har anställt sommarjobbare i sommar. Rekryteringen har förlöpt bra, arbetsplatserna har tillsats till största delen och kompetensen hos de som anställts har motsvarat arbetsgivarnas behov ganska bra.

83 procent av arbetsgivarna har anställt sommarjobbare i sommar. Byggbranschen och industrin har anställt flest sommarjobbare. Bland dem som besvarade enkäten så har 94 procent av företagen inom byggbranschen anställt sommarjobbare och 91 procent inom industrin. Servicebranschen och den offentliga sektorn tar emot minst sommarjobbare. Inom dessa branscher meddelade 75 procent av de som besvarade enkäten att de anställer sommarjobbare. – Vi har redan under flera år varit ovanligt aktiva med att rekrytera ungdomar för sommarjobb. I verkligheten skulle vi klara oss med en tredjedel av den där mängden. Genom att hjälpa ungdomarna att få ökade färdigheter för arbetslivet och skapa positiva erfarenheter stärker vi vår egen image som arbetsgivare och förbättrar våra möjligheter att rekrytera i framtiden, berättar en av dem som besvarat enkäten.

Drygt var tredje svarande meddelar att de anställer 2-4 sommarjobbare, vilket är det vanligaste antalet bland de som besvarade enkäten. Drygt var femte anställer 5-10 sommarjobbare och vart tionde företag anställer minst hundra sommarjobbare. De företag som inte tar emot sommarjobbare meddelar att de inte har passande uppgifter eller att företaget är stängt under den intensivaste semestersäsongen. I många av kommentarerna motiverade man också sitt beslut att inte anställa sommarjobbare med att företaget internt kan turas om med arbetsuppgifterna under semestrarna. – Glädjande nog så meddelade ändå många att det både ur ungdomarnas och företagets synvinkel är nödvändigt att anställa sommarjobbare. Jag vill tro att detta till en del beror på vår kampanj #anställunga som nu ordnades för andra gången, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

De attraktivaste sommarjobbarna är studerande inom yrkesutbildningen och 68 procent av de som besvarade enkäten har anställt sommarjobbare med den bakgrunden. 61 procent har anställt yrkeshögskolestuderande, 53 procent grundskoleelever och gymnasiestuderande och 46 procent universitetsstuderande. 58 procent anställer också ungdomar under 18 år. Byggbranschen och handelsbranschen anställer betydligt fler minderåriga än medeltalet. Inom byggbranschen anställer mer än 80 procent minderåriga och inom handeln 73 procent. Servicebranschen å sin sida erbjuder betydligt färre jobb åt minderåriga än medeltalet: endast 44 procent av företagen anställer ungdomar under 18 år.

”Genom att hjälpa ungdomarna att
få ökade färdigheter för arbetslivet och
skapa positiva erfarenheter
stärker vi vår egen image som arbetsgivare och
förbättrar våra möjligheter att rekrytera i framtiden.

Två av tre företag satsade i år lika mycket på marknadsföringen av sommarjobb som i fjol och en fjärdedel satsade mer. Ökad marknadsföring återspeglade sig dock inte i antalet ansökningar, eftersom 54 procent fick ungefär lika många ansökningar som året innan och vart fjärde företag fick mindre än året innan.

Trots den rådande bristen på arbetskraft lyckades företagen väl med att tillsätta sina sommarjobb. Fyra av fem företag kunde tillsätta alla platser och 18 procent största delen. Endast 1,6 procent svarade att de bara fått ett fåtal platser tillsatta och inte ett enda företag meddelade att de inte alls skulle ha fått tillsatt sina platser. Även sommarjobbarnas kompetens bedömdes vara på en ganska god nivå. 71 procent meddelade att kompetensen motsvarade företagets behov väl.

Österbottens handelskammares kampanj #anställunga:
#anställunga är en utmaningskampanj som genomfördes för andra gången i vår. De företag som antog utmaningen meddelade handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogades länken till företagets sida om sommarjobb på kammarens kampanjsida. Handelskammaren spred information om företagens lediga sommarjobb för ungdomar via skolorna och sociala medier. Uppföljningsenkäten om hur sommarrekryteringarna lyckats genomfördes i slutet av maj bland handelskammarens medlemsföretag. Vi fick 230 svar från företag och den offentliga sektorn.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN