I tilläggsbudgeten bör finansiering riktas till trafikprojekt i Exportfinland

Finlands regering presenterar i juni en tilläggsbudget med vilken man ska få igång viktiga trafikprojekt. Regeringen slår fast projekten i samband med beredningen av tilläggsbudgeten. Österbottens handelskammare anser att det är mycket viktigt att finansiering riktas till följande trafikprojekt i tilläggsbudgeten:

  • Riksväg 8
    • förbättring av sträckan Vassor-Kärklax, 8 miljoner €
    • finansiering för planeringen av fem omkörningsfiler längs vägsträckan Vasa-Karleby, 800 000 €.
  • Elektrifiering av banan Idensalmi-Ylivieska och triangelbanan i Idensalmi, från 51 miljoner € beroende på hur projektet genomförs

Både riksväg 8 och spårförbindelsen från Idensalmi till Ylivieska hör till landsvägarnas och järnvägarnas huvudleder.  För att företagen i vår region även i fortsättningen ska kunna vara framgångsrika måste trafikinfrastrukturen vara i skick och logistiken måste fungera smidigt, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

– Vi ansåg det viktigt att just de här två helheterna lyfts fram i diskussionen om tilläggsbudgeten. Båda trafiklederna hör till landets huvudleder och de är i stort behov av förbättringar, eftersom de påverkar näringslivets verksamhet i stor utsträckning, resonerar handelskammarens direktör Paula Erkkilä.

Riksväg 8

Riksväg 8 är en pulsåder som förenar industriområdena längs västkusten med hamnarna och flygfälten. Betydelsen av riksåttan understryks av att det inte finns någon järnvägsförbindelse längs kusten mellan Karleby och Åbo.  Riksväg 8 är en produktionslinje för exportindustrin vars betydelse är tiotals miljarder euro årligen för Finlands ekonomi.

Ca 40 procent av värdet på Finlands varuexport går ut från hamnarna längs västkusten. Förutom den egna regionen betjänar också hamnarna längs riksåttan övriga landet i stor utsträckning och en del av dem även internationell transito.

Förutom för exporten har riksåttan också stor betydelse för importen, hemmamarknadsindustrin, handeln, pendlingen samt den inhemska och internationella turismen.

Elektrifieringen av banan Idensalmi-Ylivieska och triangelbanan i Idensalmi

Sträckan mellan Idensalmi och Ylivieska är den enda delen av huvudleden bland järnvägarna som inte är elektrifierad och ändå är den viktig för näringslivet i hela norra Finland. Den 154 km långa banan Idensalmi-Ylivieska betjänar i synnerhet den tunga godstransporten. Godstransporterna längs järnvägssträckan är idag nästan 2 miljoner ton.

Transporterna består av råmaterial och produkter från gruv-, metallförädlings-, kemi- och skogsindustrin samt transitotrafik till och från Ryssland.

Varuflödet uppskattas mer än tredubblas inom så kort tid som fem år längs den här järnvägssträckan. Idensalmi-Ylivieska-sträckans otillräckliga förmedlingskapacitet orsakar en flaskhals inom järnvägstrafiken och därför kan inte heller de förbättringar som gjorts mellan Seinäjoki och Uleåborg utnyttjas fullt ut för tillfället.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN