Konkurrenskraften kräver stora satsningar på trafiknätet

För att Finland ska klara sig i den globala konkurrensen måste vårt ofördelaktiga geografiska läge kompenseras med en långsiktig utveckling av trafiksystemet. För att täcka reparations- och investeringsskulden inom trafiken räcker det inte med enbart budgetfinansiering.

Åtta handelskamrar lät göra en utredning om betydelsen av trafiken och logistiken för landets konkurrenskraft. Ur rapporten som utarbetades av WSP Finland Ab framkommer det att ett fungerande trafiksystem och smidiga logistikkedjor är strategiska framgångsfaktorer. Finlands ofördelaktiga geografiska läge ger de konkurrerande länderna ett klart försprång. Ett bristfälligt trafiknät och problem i transportkedjorna ökar konkurrenternas försprång.

”Leveranssäkerheten är enormt viktig.”
– Jorma Mäntynen –

– Landets industri exporterar årligen varor för 60 miljarder euro ut på världsmarknaden. Med tanke på detta så är trafiknätets finansieringsnivå mycket liten. Förutom exportindustrin så skulle naturligtvis även hemmamarknaden och arbetskraftsrörligheten dra nytta av ett fungerande trafiknät, påpekar direktör och professor Jorma Mäntynen från WSP Finland.

I sina valteser kräver handelskamrarna större satsningar på trafiknätet, långsiktig helhetsplanering och ibruktagande av nya finansieringsmodeller. Finland behöver en ny finansieringsmodell för trafiken. Med hjälp av den nya modellen ska det vara möjligt att nå konkurrentländernas, såsom Sveriges, nivå gällande finansieringen av infrastrukturen och att sätta igång nya infraprojekt. Handelskamrarna slår fast utgångspunkterna för den här finansieringsmodellen i sitt valprogram.

Finansieringen av trafiksektorn på 2020-talet får inte enbart utgöras av statens budget för i det fallet skulle reparations- och investeringsskulden bara öka. Skulden måste minskas med den nya finansieringsmodellen som leder till att trafiknätet kan återupprättas till en sådan nivå att det garanterat betjänar näringslivets behov och stärker Finlands konkurrenskraft. En 12-årig plan innebär att utvecklandet av trafiknätet är långsiktigt och förutseende.

Den nya finansieringsmodellen får inte höja nettokostnaderna för vägarnas användning.

För trafiken samlas det för närvarande in sju gånger mera
i form av skatter och avgifter än den summa som tilldelas trafiken.

Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi påpekar att ett i sin helhet smidigt trafiknät är avgörande för den ekonomiska tillväxten, företagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraften. – Vi kan inget åt geografin men vi borde på andra sätt göra allt vi kan för att kunna garantera vår konkurrenskraftiga position, säger han. – Trafikleder och trafiklösningar måste alltid granskas med tanke på landets internationella konkurrenskraft, tillägger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Fungerande trafikleder innebär både mindre kostnader för näringslivet och mindre trafikutsläpp. – Tillräcklig kapacitet och trafikleder i gott skick möjliggör smidig trafik. Det här i sin tur främjar också en minskning av trafikutsläppen, kommenterar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Mera information:
Handelskamrarnas valteser
WSP:s utredning: Hållbar konkurrenskraft med logistik och trafiknät

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN