LEAN-projektet blev en kontinuerlig process

Niclas Pada

En utveckling baserad på kontinuerlig förbättring, minskning av ineffektiva aktiviteter och att göra alla anställda delaktiga har gett utmärkta resultat på NTM.

NTM Group i Närpes tillverkar och marknadsför olika släpvagnar och påbyggnationer för tunga transportfordon samt renhållningsfordon. Koncernens största produktgrupp är ett sortiment av insamlingsfordon, d.v.s. renhållningsfordon försedda med komprimatorer och flera avfallskammare. De här står för ca 70 procent av hela gruppens produktion och största delen av dem går på export.

I koncernens moderbolag Närpes Trä & Metall Ab som grundandes år 1950 så har man från början, precis som namnet antyder, bearbetat både trä och metall. Under årtiondenas lopp har man också tillverkat produkter av andra råmaterial på företagets produktionslinjer. NTM som sysselsätter ca 400 personer är ett speciellt företag i och med att de i praktiken tillverkar alla sina produkter från början till slut själv.

Utvecklingsarbetet började på monteringsavdelningen

NTM har haft verksamhet i mer än 70 år och har alltid utvecklat sin produktion med kunden som utgångspunkt – produktionen styrs alltså av behovet. Företagets ledning har också lärt sig från andra framgångsrika företag och, inspirerad av Scanias modell, blev ledningen intresserad av LEAN-filosofin.

– År 2017 började vi fundera på hur vi skulle kunna använda oss av LEAN i vår egen produktion. Vi kontaktade Mika Niskanen på Business Finland och tog reda på hur de kunde hjälpa oss med utvecklingsprojektet, säger Niclas Pada som är direktör för NTM-koncernen.

Monteringsavdelningen för renhållningsfordon valdes som utvecklingsobjekt. Gemensamma möten med Niskanen hjälpte till att strukturera upp hur det lönar sig att gå till väga med utvecklingsprojektet. Till en början var vi tvungna att tänka på de viktigaste målsättningarna som vi ville uppnå med hjälp av projektet – i det här fallet fastställde man vissa ledtider som mål.

– I början var det viktigt att fastställa mätare för projektet, engagera människorna att själva kläcka idéer och skapa de rätta förhållandena för förbättring, säger Niskanen.

Kaikki mukaan parantamaan toimintaa

Nyt vajaat neljä vuotta myöhemmin kehitysprojekti on muuttunut jatkuvan kehittämisen prosessiksi ja Pada on edelleen tyytyväinen siihen, että he lähtivät henkilöstön osallistamisen ja jatkuvan parantamisen tielle. Jätepakkaajien asennusosastolta LEAN-filosofian hyödyntäminen on levinnyt kaikkialle tuotantoon ja tulokset näkyvät jo toiminnan tuloksissa.

– Alun perin tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettu jätteenkuljetusauton läpimenoaika on pienentynyt 12 viikosta kahdeksaan viikkoon. Uskon, että jatkuvalla parantamiselle pystymme muutaman vuoden sisällä vielä nipistämään siitä pois noin neljä viikkoa, Pada miettii.

Yrityksen henkilöstöä on LEAN-hankkeen alusta lähtien innostettu mukaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Hyvien tulosten innoittamana koko henkilöstö on ottanut asennusosastolta liikkeelle lähteneen pienten asioiden parantamisen hyvin vastaan. Se on poikinut jo yli 3000 parannusehdotusta ja lisää tulee koko ajan.

– Suurin osa parannusehdotuksista on pieniä asioita, mutta yhdessä niistä syntyy merkittäviä muutoksia, toteaa Pada.

Esimerkillinen onnistuminen

Mika Niskanen tietää, että vain noin 20 prosenttia LEAN-kehityshankkeista onnistuu kunnolla. Sitä taustaa vasten NTM:n hanke on kuin oppikirjaesimerkki.

– Jo hankkeen päätösraportissa oli maininta siitä, kuinka asennusosaston työntekijät olivat hankkeen aikana kehittäneet uuden työkalun, joka sopi parannettuihin työprosesseihin, hän kehaisee.

LEAN-ajattelutavan mukainen toiminnan kehittäminen, jossa ihmiset pääsevät omien parannusehdotustensa kautta vaikuttamaan oman työnsä kehittymiseen, sopii hyvin tuotannon kehittämiseen. Se ei vaadi suuria investointeja, vaan antaa jokaiselle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä toimintaa.

– Meidän tapauksessamme laatu, kannattavuus ja tuotannon läpimenoajat ovat parantuneet, mistä hyötyvät niin asiakkaat, omistajat, yrityksen johto kuin myös muu henkilöstö, Pada sanoo.

Pada uskookin, että LEAN-filosofia sopii yhtä hyvin isojen kuin pienten yritysten toiminnan kehittämiseen.

MIKSI LEAN-FILOSOFIA SOPII ETENKIN TEOLLISUUSYRITYKSILLE?
  • Asettaa asiakkaat etusijalle.
  • Jatkuvasta parantamisesta tulee luonnollinen osa päivittäistä työtä.
  • Jokainen saa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.
  • Innostaa henkilöstöä kehittämään ja katsomaan tuotantoprosessia eri näkökulmista.
  • Parantaa henkilöstön työhyvinvointia, sillä turhan työn tekeminen on epämotivoivaa.
  • Auttaa löytämään ne prosessin kohdat, joissa syntyy hukkaa.
  • Parantaa tuottavuutta.

 

TEXT: JOHANNA HAVERI
FOTON: NELLY BJÖRKHOLM, DEN INTERVJUAD
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS