Osäkerheten urholkar företagen

Konjunkturläget för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är mer dämpat jämfört med mätningen i våras. Konjunkturen försämras av den kraftiga kostnadsökningen, utmaningarna med tillgången på komponenter och bristande förutsägbarhet. Trots detta anses konjunkturläget vara positivt med undantag för den allmänna stämningen. Det här framkommer i Business Panel-barometern som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i början på september.

Företagen kämpar med snabbt stigande energikostnader och de allt dystrare ekonomiska utsikterna påverkar företagen på bred front. Undersökningen visar att 60 procent av företagen på Österbottens handelskammares område är oroade över stigande räntor och 76 procent av företagen påverkas negativt av högre elpriser (Obs! Undersökningen genomfördes innan Vasa Elektriska meddelade om märkbara prisförhöjningar på tillsvidareavtal för el.). Hela 78 procent av företagen som deltog i undersökningen förväntar sig att företagets produktionskostnader kommer att öka under slutet av året. Nästan vart femte företag på Österbottens handelskammares område meddelar att risken för konkurs har ökat på grund av stigande råvarupriser, bristande tillgång på material och komponenter eller sanktioner relaterade till kriget i Ukraina.

Det försämrade konjunkturläget har en allmänt negativ inverkan på företagsverksamheten, eftersom den ökade osäkerheten försvagar verksamhetsmiljön och påverkar konsumenternas köpbeteende. Vid tiden för den förra Business Panel-barometern i våras stärktes ekonomin av att den privata konsumtionen återhämtade sig. Med tilltagande inflation och snabbt stigande räntor utgör inte den privata konsumtionen längre någon stöttepelare för ekonomin, eftersom konsumenterna spenderar sina pengar på nödvändiga utgifter och det inte finns något utrymme för annan konsumtion.

Med undantag för omsättningen har de saldotal som traditionellt följs upp i konjunkturbarometern fortsatt att sjunka sedan föregående mätning. Bortsett från stämningen är dock alla indikatorer (orderstock, omsättning, personal) fortfarande positiva.

Läs hela pressmeddelandet
Business Panel 9/22 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN