Österbottens handelskammares ställningstagande: Upphandlingen av isbrytare är en viktig del av transport- och industripolitiken

En oavbruten godstrafik året runt är nödvändig för Finlands tillgänglighet och utrikeshandel. Detta kan inte uppnås utan en flexibel och effektiv isbrytarflotta. Finlands äldsta isbrytare är i slutet av sin livscykel och största delen av flottan byggdes före mitten av 1990-talet. Under nästa regeringsperiod måste ett beslut fattas vad gäller upphandlingen av isbrytare för att ersätta den äldsta flottan. Dessutom bör ett närmare samarbete med Sverige utredas inför upphandlingen. Sverige har som mål att beställa två isbrytare i år.

Tillväxtfaktorerna i den finska ekonomin kommer även framöver att finnas inom industrin vilken är och kommer att vara alltmer exportorienterad mot västvärlden. Skogsindustrin, batteri- och gruvindustrin med anknytning till elektrifieringen av samhället samt metallindustrin är exempel på huvudpelare i den finska ekonomin som är kopplade till den gröna omställningen. Godstransporter på Östersjön är en viktig drivkraft för industrins konkurrenskraft eftersom sjötransporterna står för 90 procent av Finlands export och 80 procent av importen. Investeringar i en modern isbrytarflotta bidrar sålunda till vårt lands internationella tillgänglighet.

Isbrytare spelar en viktig roll för att minska utsläppen i hela transportkedjan. Isbrytning har en betydande inverkan på utsläppen från handelsflottan, eftersom lastfartygens bränsleförbrukning ökar, och därmed koldioxidutsläppen, om farlederna inte är i gott skick under vintersäsongen.

Upphandlingen av isbrytare bör vara en innovativ upphandling. Inhemska upphandlingar stöder sysselsättningen och den tekniska innovationen inom sjöfartsklustret. Expertis inom renare framdrivning, digitalisering och annan modern teknik som stöder multifunktionalitet samlas till sjöfartsklustret. Med denna expertis kan vi stärka vår plats i den globala sjöfartsindustrin som en del av den västerländska gemenskapen.

Vi föreslår att en arbetsgrupp bestående av representanter från ministerier och centrala intressegrupper med anknytning till planering, upphandling och drift av isbrytare inrättas under 2023. Arbetsgruppens huvuduppgifter är en helhetsplanering av verksamheten under isbrytarnas livscykel med tanke på internationell tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet samt förberedelser inför beställningen av den första eller de första isbrytarna.

Vi föreslår också att ett närmare samarbete med Sverige om upphandling, planering och beställning av de första isbrytarna bör undersökas igen under nästa regeringsperiod.

Nu är det rätt tid att stärka företagens konkurrenskraft så att de finländska företagen får del av den växande marknaden för den gröna omställningen. Trafik- och industripolitiken måste vara starkt inriktad på att utveckla exporten och stärka den globala konkurrenskraften.

Paula Erkkilä, verkställande direktör, Österbottens handelskammare
och 18 övriga handelskamrar i Finland

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN