Samfundsskatten för Österbotten år 2018 var 106 miljoner euro

De största samfundsskatterna i Österbotten år 2018 kom från samfund registrerade i Vasa (45 miljoner euro), i Nykarleby (9,9 miljoner euro) och i Jakobstad (9,6 miljoner euro). Uppgifterna framkommer ur Centralhandelskammarens uträkningar som grundar sig på Skatteförvaltningens uppgifter.

Antalet skattebetalande företag år 2018 har ökat i hela landet. Totalt sett ökade antalet i Finland med 2,4 procent. I Österbotten ökade antalet skattebetalande företag rentav med 6,3 procent.

Även mängden samfundsskatt har ökat. I fjol betalades det 4,7 procent mera samfundsskatt i hela landet än år 2017. I Österbotten var mängden samfundsskatt 6,3 procent större än föregående år.

– Samfundsskattesatsen sänktes till 20 procent år 2014. Mängden samfundsskatt som företagen betalar har dock ökat varje år och är nu betydligt högre än då samfundsskattesatsen sänktes. Samfundsskattesatsen i Finland måste även i fortsättningen hållas på en internationellt sett konkurrenskraftig nivå, säger Centralhandelskammarens ledande skatteexpert Emmiliina Kujanpää.

– Välfärden i vår region grundar sig på de skatter som företagen betalar och framför allt på de arbetsplatser som företagen ger upphov till och de skatter som arbetstagarna i sin tur betalar. Den offentliga sektorns roll är att stöda företagen att hitta arbetskraft och att skapa förutsättningar för företagens verksamhet, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Samfundsskatten är bara en av skatterna som företagen ska betala och redovisa. Centralhandelskammaren publicerar i början av år 2020 en stor skatteutredning där man per region granskar de skatter som företagen betalar och redovisar.

Grafer: Österbottens samfundsskatt 2018

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN