En attraktiv region lockar kunnigt folk och klarar sig bra

Flera stora investeringar har lett till att landskapen i Kust-Österbotten förekommit i nyheterna den senaste tiden. De största och mest synliga investeringarna som lyfts fram är det sydafrikanska gruvbolagets satsning i Kelibers gruvprojekt i Karlebyregionen, det brittiska kemibolagets satsning i batterimaterialfabriken i Vasa och nu senast Fresh Servants egna omfattande utbyggnad i Jakobstadsregionen.

Nästa utmaning blir att säkra framgången för investeringarna genom att se till att företagen får den arbetskraft de behöver. För närvarande krymper regionens folkmängd i och med att nativiteten sjunker och befolkningen i arbetsför ålder flyttar bort. En krympande folkmängd har stor inverkan på kommunernas och regionernas livskraft och ekonomi. Kommunerna måste satsa på utbildning, att få de egna ungdomarna att stanna kvar, att locka till sig internationell arbetskraft och regionens attraktion.

Kontinuerligt lärande i fokus inom utbildningen

För att kunna säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft så krävs det att yrkesutbildningen och högskoleutbildningen motsvarar näringslivets behov. – I utbildningsdebatten har man traditionellt sett främst fokuserat på utbildningen av unga människor. Nu är det dags att rikta mer uppmärksamhet på kontinuerligt lärande, arbetslivsbaserad utbildning och att fylla kompetensgapet säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Utbildningen måste göras mer digital, mer modulär och studiestigarna mer flexibla så att de bättre tjänar arbetslivet. Det måste finnas ett tillräckligt utbud för att utveckla kompetensen hos dem som är i arbetslivet. Dessutom måste det vara smidigt att utbilda sig vid sidan av arbetet och läroavtalsutbildning ska nyttjas aktivt. Då det kommer till dessa frågor så fattas besluten här i regionen, fortsätter Erkkilä.

Vad gäller ändringar inom utbildningssystemet så fattas besluten däremot på nationell nivå. För närvarande är regleringen gällande utbildningssystemet i Finland strikt och det försvagar utbildningsanordnarnas möjligheter att snabbt reagera på kompetensbehoven. Men medan förändringarna i utbildningssystemet dröjer så kan vi åstadkomma förändringar med hjälp av gemensamma synpunkter och stark regional påverkan. Åsikten om det lokala näringslivets behov föds genom en nära dialog mellan utbildningsanordnarna och näringslivet. Utbildningsanordnarna måste känna till regionens behov och på basen av detta sträva efter att öka antalet studieplatser, ändra innehållet i befintliga utbildningsprogram, upprätta nya utbildningsprogram och erbjuda kortare kunskapshelheter.

Arbetsrelaterad invandring behövs

Genom att utbilda ungdomar och satsa på examensinriktad fortbildning och omskolning för personer i arbetsför ålder kan behovet av arbetskraft delvis tillgodoses. Den snabbaste lösningen för att minska kompetensbristen är ändå att öka kompetensbaserad invandring. – Konkurrensen om experter är global och vi har inte råd att förlora den kampen, konstaterar Erkkilä.

Det måste vara enkelt och smidigt för yrkeskunnigt folk att komma till Finland. Lyckligtvis har man redan satt i gång flera projekt som ska främja kompetensbaserad invandring och automatisera och påskynda tillståndsprocesser. Dessutom måste vi aktivt locka kunnigt folk hit från utvalda länder och inom utvalda grupper. Genom våra egna handlingar kan vi själva påverka hur attraktivt vårt land och vår region är för internationella experter.

Kommunerna har nycklarna till lösningen

Framtidens livskraftiga kommuner kommer att vara mer internationella än vad de är idag. Kommunerna bör locka till sig internationella företag, experter och studerande genom att utveckla sina tjänster så att de bli mer internationella. I praktiken innebär detta mer engelskspråkiga tjänster, fler internationella daghem och skolor och engelskspråkig yrkesutbildning. Kommunerna måste utveckla sina integrationsåtgärder och säkerställa att internationella invånare verkligen integreras i kommunen. I internationella experters ögon förstärks kommunens attraktivitet av en öppen och internationell atmosfär där rasism inte tolereras.

Med tanke på attraktionsfaktorerna måste man också se till att transportförbindelserna till området är i gott skick, att det finns lämplig byggmark för både företag och invånare och att tillståndsprocesser, till exempel i samband med planläggningen, är snabba och smidiga.

– Attraktionskraften har sitt ursprung i mer djupgående sammanhang och det finns inga kryphål eller snabba lösningar för att öka den, utan det kräver långsiktigt arbete. Genom ett nära samarbete mellan kommuner och företag skapar vi ett attraktivt område för både investerare och inflyttare, uppmanar Erkkilä.