Finland måste aktivt locka yrkeskunnig arbetskraft från utlandet – Arbetsrelaterad invandring är oundviklig

Multicultural group behind laptop

Vi måste aktivt ta tag i den arbetsrelaterade invandringen eftersom Finland inte klarar sig utan utländsk arbetskraft. Välfärden i samhället och den ekonomiska framgången är i framtiden beroende av om vi lyckas rekrytera personal med hög kompetens och yrkeskunskap även från utlandet.

Enligt Statistikcentralen har befolkningsmängden i Finland under de senaste 30 åren ökat med mer än en halv miljon. Samtidigt har ändå antalet arbetsföra minskat med ungefär 40 000 personer. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet personer i arbetsför ålder att minska med 50 000 åren 2018-2030 medan de övriga åldersklasserna kommer att öka med 265 000 personer.

Den nuvarande arbetskraftsbristen och den framtida befolkningsutvecklingen kräver drastiska åtgärder för att öka tillgången på arbetskraft. Det här innebär också en betydligt större arbetsrelaterad invandring än för närvarande. Vi måste göra allt vi kan för att Finland internationellt sett ska vara ett attraktivt land att jobba i.

Bristen på arbetstagare märks redan nu på olika håll i landet. I konjunkturbarometern som Österbottens handelskammare genomförde i november rapporterade 41 procent av företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten att arbetskraftsbristen hämmar verksamheten. Det här betyder att en potentiell tillväxt uteblir då företagen inte kan utvidga sin affärsverksamhet på grund av personalbrist. Problemen med tillgången till arbetskraft hotar också att leda till att produktionen och jobben flyttas bort från Finland eftersom internationella företag driver sin verksamhet där det finns arbetskraft.

Finland borde ta modell av Kanada och aktivt börja rekrytera internationell kompetens. Kanada erbjuder permanenta uppehållstillstånd åt utbildade arbetssökanden inom sådana områden där det finns arbetskraftsbrist eller där kompetensen anses vara värdefull för samhället. – Vi kunde tillämpa modellen omedelbart på de 20 000 utländska studeranden som studerar här genom att ge dem möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Också i vår region finns det en stor grupp internationella studeranden som har sådana språk- och kulturkunskaper som vårt exportorienterade område kunde dra nytta av, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Finland borde också genast avskaffa tillgångsprövningen av de personer som kommer från länder utanför EU- och EES-området och som anhåller om arbetstillstånd i Finland. Avskaffandet av tillgångsprövningen skulle förbättra sysselsättningen, främja den ekonomiska tillväxten och hjälpa företagen att snabbare kunna rekrytera yrkeskunniga personer som det i dagsläget råder brist på. Slopad tillgångsprövning skulle vara en konkurrensfördel för Finland som kunde förbättra företagens konkurrenskraft internationellt sett.

– Av de företag som besvarade vår enkät så har 29 procent utländska arbetstagare på sina lönelistor och 18 procent skulle vara intresserade av att anställa utländsk arbetskraft. Den invecklade rekryteringsprocessen avskräcker tyvärr många, berättar handelskammarens direktör Paula Erkkilä.

Ställningstagandet för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN