Handelskammarenkät: De österbottniska företagen har enbart positiva erfarenheter av att rekrytera utländska arbetstagare

Enligt handelskamrarnas undersökning behöver de företag som rekryterar från utlandet särskilt personer till utförande arbete som till exempel produktions-, byggnads- eller servicearbetare. 74 procent av de företag inom Österbottens handelskammarområde som i fortsättningen har för avsikt att rekrytera utländsk arbetskraft uppgav att de söker utländska personer för arbetaruppgifter. Handelskammaren är oroad över att de åtgärder som ska påskynda invandringen i alltför hög grad koncentreras till specialister.

Enligt den undersökning som handelskamrarna gjort är den vanligaste orsaken till att utländska arbetstagare rekryteras – både i Österbotten och i resten av landet – att den arbetskraft och kompetens som företaget behöver saknas i Finland. Bland de österbottniska företagen som besvarade enkäten har 37 procent redan rekryterat utländska arbetstagare och 46 procent har för avsikt att rekrytera även i fortsättningen.

Det som är värt att notera är att det på riksnivå finns fem procentenheter färre företag som har för avsikt att anställa utländska arbetstagare än inom Österbottens handelskammarområde. När frågan senast ställdes till handelskammarmedlemmarna i augusti var förhållandet omvänt – endast 34 procent av de österbottniska företagen hade då för avsikt att i fortsättningen rekrytera utländska arbetstagare medan den nationella andelen var 38 procent. – Det verkar alltså ha skett en betydande förändring i tankesättet i de österbottniska företagen, konstaterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Paula Erkkilä med glädje.

Företagen behöver i synnerhet personer för arbetaruppgifter – 74 procent av de företag i Österbotten och Mellersta Österbotten som har för avsikt att i fortsättningen rekrytera utländsk personal rapporterade att de uttryckligen söker arbetare. Lite över 40 procent behöver personal för specialistuppdrag och 10 procent för ledarskapsuppdrag.

– Resultaten från undersökningen väcker en stark oro för att vi i Finland kanske koncentrerar oss för mycket på att bara påskynda invandringen av specialister. Företagen har ett stort behov av personer för arbetaruppgifter. Även detta behov måste kunna tillgodoses och den arbetsrelaterade invandringen måste ökas i stor utsträckning, säger Centralhandelskammarens ledande expert Mikko Valtonen.

Positiva erfarenheter, komplicerade uppehållstillståndsprocesser bromsar upp

De företag som rekryterat utländska arbetstagare har mycket positiva erfarenheter av detta – inom handelskammarområdet hade ingen av respondenterna några negativa erfarenheter av rekrytering av utländsk personal. Även på riksnivå hade endast cirka sex procent av företagen negativa erfarenheter. Största delen, knappt hälften, har rekryterat utländska arbetstagare direkt till företaget, en knapp fjärdedel har anlitat utländsk inhyrd personal och en dryg fjärdedel har använt sig av båda.

– Många företag löser problemet med bristen på kunnig arbetskraft genom att rekrytera utländska arbetstagare och erfarenheterna har varit mycket positiva. Omkring 60 procent av företagen har ändå inte rekryterat utländsk personal och har alltså inte tagit tillvara den här resursen, säger Österbottens handelskammares direktör Mikael Hallbäck.
– I praktiken är det redan nu full sysselsättning i många kommuner på handelskammarområdet och i resten av kommunerna finns det egentligen inte heller mycket spelrum. För att avhjälpa bristen på kunnig arbetskraft måste vi alltså nu ta till alla tillbudstående medel. Att anställa utländska arbetstagare är en av de viktigaste metoderna, tillägger Erkkilä.

Ett av problemen i rekryteringen av utländska arbetstagare är uppehållstillståndsprocessen som upplevs som besvärlig. Av de företag inom handelskammarområdet som besvarade enkäten meddelade endast fem procent att den arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocessen är smidig. Nästan 40 procent anser att processen är styv eller mycket styv. Nästan två tredjedelar av de utländska arbetstagare som rekryterats till handelskammarområdet kommer från länder utanför EU. Med andra ord går en stor del igenom en uppehållstillståndsprocess som upplevs som komplicerad när de anländer till Finland.

– Vi måste komma ihåg att det råder en global konkurrens om arbetskraften – Finland är inte det enda landet som kämpar med bristen på arbetskraft och en åldrande befolkning. Varken vårt läge, klimat eller stränga beskattning är några attraktionsfaktorer när det gäller att locka arbetskraft. Om det dessutom upplevs vara mycket komplicerat att komma hit så ligger vi ganska långt efter andra länder, konstaterar Hallbäck.

– Den dag då varje företag måste anställa en person med utländsk bakgrund ligger bakom hörnet. Ju längre vi skjuter det framför oss, desto större försprång får konkurrentländerna. Det går inte att bestrida det som hela tiden sker framför ögonen på oss men hur länge ska vi ännu vänta på att ta tillvara personalpotentialen, säger Erkkilä.

Enkätens resultat i bilder

Handelskamrarnas undersökning gjordes 8-13.12.2021. Enkäten besvarades av 95 företag på Österbottens handelskammarområde, nationellt sett besvarades enkäten av 1184 företag. Det kom svar från många olika branscher och från olika stora företag. Av de företag på Österbottens handelskammarområde som besvarade enkäten var största delen arbetsgivarföretag, 4,3% var ensamföretagare.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN