Handelskamrarnas enkät: 84 procent av företagen anser att ökad arbetsrelaterad invandring är viktig

En färsk enkät som handelskamrarna utfört bland sina medlemsföretag framgår det att så många som 84 procent av företagen anser det vara viktigt att öka arbetsrelaterad invandring under den kommande regeringsperioden.

nligt enkäten anser 40 procent av företagen att ökad arbetsbaserad invandring är mycket viktigt och 44 procent anser det vara något viktigt. 11 procent av respondenterna anser att arbetsbaserad invandring inte alls är viktigt. Av respondenterna från Österbotten anser 38 procent att ökad arbetsrelaterad invandring är mycket viktigt och 48 procent anser det vara något viktigt. Åtta procent av respondenterna anser att det inte alls är viktigt.

– Detta är ett starkt men förväntat budskap från företagen och det bör tas på allvar under regeringsförhandlingarna. Situationen är kritisk inom företagen och bristen på kvalificerad arbetskraft kommer att fördjupas framöver. Effekterna av befolkningens åldrande kommer ordentligt att börja märkas under det här årtiondet. Utan kvalificerad arbetskraft har företagen inte möjlighet för framgång eller sysselsättning, säger Centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi.

– De investeringar värda 12,5 miljarder euro som kommer till vår region fram till slutet av detta årtionde betyder 3 000–4 000 nya, direkta arbetstillfällen och minst dubbelt så många indirekta arbetstillfällen, säger Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare om situationen i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Handelskamrarna har föreslagit att påskyndandet av arbetsrelaterad invandring bör vara en av de viktigaste satsningarna under den kommande regeringsperioden, så att den fördjupade bristen på kvalificerad arbetskraft inte skulle utgöra en permanent flaskhals för företagens tillväxt och därmed hindra Finlands ekonomiska tillväxt.

– Även med tanke på de senaste sysselsättningssiffrorna bör detta tas på allvar, betonar Mikael Hallbäck, direktör för Österbottens handelskammare. – Sysselsättningsgraden i vår region har månad efter månad redan i flera år varit bland de högsta i landet och arbetslöshetssiffrorna de lägsta. Det finns många kommuner i regionen där det är full sysselsättning.

Enligt en enkät som handelskamrarna gjorde i september förra året svarade 71 procent av företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten att de har brist eller mycket brist på kunnig arbetskraft. Hela 79 procent av företagen svarade att tillgången på arbetskraft begränsar deras tillväxt och verksamhetsutveckling.

Nästan en tredjedel av företagen i Österbotten överväger rekrytering eller har rekryterat arbetskraft från utlandet

Handelskamrarnas enkät visar att utmaningarna med tillgången till inhemsk arbetskraft har ökat rekryteringen av arbetskraft från utlandet. Företagen tillfrågades om de utmaningar som gäller tillgången till inhemsk arbetskraft hade påverkat deras rekrytering eller intentioner om att rekrytera arbetskraft från utlandet.

Cirka 13 procent av företagen svarade att de hade rekryterat arbetskraft från utlandet och 11 procent svarade att de övervägde att rekrytera arbetskraft från utlandet. I Österbotten har var femte företag rekryterat från utlandet, och lika många överväger rekrytering från utlandet som i hela landet i genomsnitt, det vill säga 11 procent.

– Om bristen på kompetens fortsätter hotas företagens framgång och tillväxt. Detta återspeglas i Finlands ekonomiska tillväxt och framtidsutsikter. Finland måste och kan bli en ledande nation för arbetsrelaterad invandring och detta kan möjliggöras i de nu pågående regeringsförhandlingarna, säger Romakkaniemi.

Handelskamrarnas konjunkturbarometer genomfördes den 26-28 april 2023 och besvarades av 1557 företag från olika branscher runt om i Finland. Av dessa var 181 svarande från Österbotten. Resultaten av konjunkturbarometern för Österbottens handelskammares kan du se här. Enkäten gjordes elektroniskt bland handelskamrarnas medlemsföretag.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN