Hänt i kammaren hösten 2023 – Attraktionskraft och investeringar

Exportens andel av industriproduktionen samt de kommande investeringarna på handelskammarområdet är i en klass för sig. Om de planer som vi nu känner till förverkligas så kommer 23,5 miljarder euro att investeras i handelskammarområdet fram till slutet av decenniet. Investeringarna kommer att spridas brett över hela handelskammarområdet, från Kristinestad till Karleby. Investeringarna skapar nya möjligheter för nordiskt samarbete. De påskyndar innovationer, ekonomisk tillväxt och uppkomsten av arbetstillfällen samtidigt som kraven på transport av människor, varor och råvaror ökar.

Handelskammaren deltar i områdets imagearbete genom att aktivt kommunicera om det mångsidiga, framgångsrika och internationella näringslivet och företagsekosystemet. Målet är att handelskammarområdet ska vara känt både nationellt och internationellt samt locka kunnig arbetskraft och nya investeringar.

Vi har under hela hösten aktivt framhållit volymen av investeringar som är på väg till området genom att skriva om ämnet, ge intervjuer i medierna, berättat om det vid olika evenemang och påverkat olika parter för att förbereda oss inför kommande behov av arbetskraft och infrastruktur, bland annat. Kammarens styrelse besökte under hösten Umeå och Skellefteå för att stärka relationerna mellan områdena och för att få inspiration och lära sig av bäst praxis som har möjliggjort genomförandet av stora investeringar på andra sidan Kvarken. Investeringarna var också ett genomgående tema i höstens CB-handelskammartidning. Även på Kokkola Material Week togs frågan upp i handelskammarens presentationer både ur perspektivet av tillgängligheten till ren energi och samarbetet mellan kluster.

I samband med de kommande investeringarna, deras arbetskraftsbehov och områdets attraktivitet har kammaren under hösten också belyst de mjukare attraktionsfaktorerna: kultur och idrott. Andra halvan av höstens Näringslivsforum ägnades åt dessa lockelsefaktorer och ämnet diskuterades bland annat i en paneldebatt där företrädare för idrott, musik och turism deltog. Vår ordförande Janne Ylinen tog också ställning till de nedskärningar som föreslagits i Karleby stadsbudget avseende kultur i november.

Handelskammaren har regelbundet under de senaste 20 åren, sedan våren 2003, undersökt medlemsföretagens konjunkturläge med Business Panel-enkäten. Business Panel genomfördes igen på hösten och resultaten offentliggjordes i ett för alla medlemmar och medier öppet webbevenemang i oktober. Vi använder den information som medlemsföretagen ger i Business Panel och andra undersökningar som grund för vårt påverkansarbete. Ett varmt tack för att ni tar er tid och delar era åsikter, vilket på sitt sätt gör det möjligt för vår näringslivs röst att höras starkt.

Företagens skatteintäkter finansierar en omfattande mängd välfärdstjänster som erbjuds av välfärdsstaten. Handelskamrarna utför årligen en skatteutredning för att tydliggöra företagens roll i produktionen av offentliga tjänster. Företag har nu också möjlighet att enkelt visualisera sin roll som samhällsbyggare genom att beräkna sitt eget skattehandavtryck med hjälp av en kalkylator utvecklad av Centralhandelskammaren.