Kvinnor upptar en fjärdedel av styrelseplatserna i små och medelstora företag i Österbotten

En fjärdedel av styrelsemedlemmarna i små och medelstora företag är kvinnor. Uppmärksamheten har i offentligheten riktats endast mot börsbolag men små och medelstora företag ser ut att få tag på kvinnor till sina styrelser i nästan lika stor utsträckning som börsbolagen. Uppgifterna baserar sig på handelskamrarnas styrelsebarometer för små och medelstora företag som 1100 företag runt om i Finland besvarade i februari.

Handelskamrarnas styrelsebarometer för små och medelstora företag ger för första gången tillgång till könsfördelningen i de små och medelstora företagens styrelser på basen av information från en omfattande enkät. Eftersom antalet svar är så pass stort som 1100 företag i hela landet så kan resultatet ses som mycket tillförlitligt gällande könsfördelningen i de små och medelstora företagens styrelser. Resultaten visar att en fjärdedel av styrelsemedlemmarna i små och medelstora företag är kvinnor. Det är nästan lika många som i mindre börsbolag där 26 procent är kvinnor.

– Det bör konstateras att i små och medelstora företag så har de kvinnliga styrelsemedlemmarna valts utan rekommendation enligt börsbolagens förvaltningskod, så antalet kan anses vara mycket bra. Enligt börsbolagens förvaltningskod utgår man sedan år 2010 från att det finns både män och kvinnor i börsbolagens styrelser. Om så här inte är fallet måste börsbolaget ge en offentlig förklaring, berättar Centralhandelskammarens vice verkställande direktör Leena Linnainmaa.

Det intressanta är också att i större företag med minst 250 arbetstagare så är kvinnornas andel större, upp till 32 procent. Det är klart högre än motsvarande siffra för mindre börsbolag, 26 procent, och i gengäld inte långt från de stora börsbolagen som ligger på 34 procent.

”Det är bra att också de små och medelstora företagen
vill ha en mångsidig sammansättning i sina styrelser.”

– På det här sättet får man den bästa möjliga medlemskåren till styrelsen, dvs. då valet görs bland både män och kvinnor och inte enligt den traditionella modellen bland enbart manliga kandidater, är Linnainmaas kommentar gällande resultatet.

På Österbottens handelskammares område är 26 procent av styrelsemedlemmarna i små och medelstora företag kvinnor. Uppgifterna baserar sig på svar från 69 företag.

– Kvinnornas andel i styrelserna ökar på samma sätt som kvinnornas andel bland verkställande direktörer. I små och medelstora företag utgör ägarna ofta styrelsen men det blir allt vanligare att bjuda in experter utifrån, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

– Det är en mycket positiv utvecklingstrend att kvinnor deltar allt aktivare i styrelsearbete och att man tar goda kvinnliga styrelsekandidater i beaktande vid sammansättningen av styrelser, säger också Riitta Viitala som är professor i ledarskap vid Vasa universitet. I sitt arbete märker hon att intresset för ledarskapsuppgifter bland unga kvinnliga studeranden ökar från år till år. Könsfördelningen kommer att jämnas ut vad gäller ledarskaps- och styrelseuppdrag också av den anledningen att antalet kvinnor med examensutbildningar  som är typiska för företagsledningen ser ut att fortsätta öka.

”Visserligen understöder jag inte tanken på
att kön skulle vara något kriterium vid val.”

– Det viktiga är att få den kompetens som företaget behöver till styrelsen oberoende av om den kompetensen besitts av en man eller kvinna. Jag anser det dock vara dumt att man vid val av styrelsemedlemmar skulle utesluta en stor potential genom att begränsa sållningen till representanter som består av endera män eller kvinnor, påpekar Viitala.

Uppgifterna baserar sig på handelskamrarnas styrelsebarometer för små och medelstora företag som besvarades av 1100 företag runtom i Finland i februari. Övriga resultat från styrelsebarometern publiceras senare i mars 2019. Handelskamrarnas styrelsebarometer för små och medelstora företag genomförs vartannat år.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN