Österbottens handelskammare har valt förtroendepersoner för nästa år

På Österbottens handelskammares höstmöte i Vasa valdes förtroendepersoner till handelskammarens styrelser och utskott. Som ordförande för handelskammarens styrelse fortsätter verkställande direktör Janne Ylinen från Kokkolan HalpaHalli. I presidium fortsätter även verkställande direktör Stefan Sjöberg från Mirka och verkställande direktör Hannu Mäntymaa från Wärtsilä Finland. Höstmötet valde totalt drygt 200 personer till styrelserna och olika utskott.

Förtroendevalda för år 2024

På handelskammarens höstmöte fastställdes verksamhetsplanen för år 2024. Handelskammarens verksamhet under nästa år kommer att fokusera på åtgärder för att säkra kompetent arbetskraft samt olika projekt relaterade till tillgänglighet. Under handelskammarens ledning genomförs bland annat en vloggserie, som med korta videor lyfter fram internationella talanger och deras karriärberättelser, samtidigt som den bryter ned fördomar och därigenom strävar efter att övervinna arbetskraftsbristen i vårt område. Handelskammaren deltar också aktivt i uppdateringen av den 12-åriga trafiksystemplanen som nu har inletts på hösten och strävar efter att säkerställa att trafikinvesteringspaketet på 130 miljoner euro, som är med i regeringsprogrammet och som stöder konkurrenskraften och tillväxten i Västkusten, genomförs på ett sätt som bäst gynnar näringslivet i Österbotten och Mellersta Österbotten.

– De kommande massiva investeringarna i hela handelskammarområdet kräver starkare påverkansarbete från handelskammarens sida. Vi arbetar tillsammans för näringslivets bästa och vår höga medlemstäthet ger vårt påverkansarbete ett starkt mandat. Vi har ett fantastiskt näringslivsnätverk som sysselsätter 70 procent av regionens arbetskraft, säger ordförande Janne Ylinen, vd för Kokkolan HalpaHalli. – När de planerade investeringarna börjar förverkligas, arbetar vi med att knyta samman de företag som kommer till området med de som redan verkar här, till exempel underleverantörsföretag, och på så sätt gynnar de nya investeringarna området maximalt.

– En av de viktigaste frågorna på handelskammarens agenda nästa år är Europaparlamentsvalet i början av juni. Finlands ekonomiska tillväxt kommer starkt från Europa och det är viktigt att EU:s inre handel fungerar och att investeringarna framskrider. Europavalen, efterföljande val av beslutsfattare samt finansieringens och kommissionens fokus för de kommande åren är mycket viktiga för Finland. Företagssektorn har en aktiv dialog med kandidaterna under ledning av handelskammaren. Målet är att göra alla valda företrädare för Finland medvetna om de lokala företagens behov och verksamhetsförutsättningar, säger verkställande direktör Paula Erkkilä.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN