Österbottniska företag drabbas hårt av Corona: mer än hälften anpassar sin verksamhet

Nästan en tredjedel av knappt 4000 företag som besvarade handelskamrarnas nationella enkät upplever att sannolikheten för en konkurs har ökat betydligt på grund av coronavirusepidemin. Mer än hälften av företagen rapporterar att permitteringar eller uppsägningar är sannolika under de följande två månaderna. Även bland företagen i Österbotten är man oroad över situationen. 94 procent av Österbottens handelskammares medlemsföretag meddelar att pandemin påverkar deras verksamhet.

Coronaviruset har orsakat ett tvärstopp i ekonomin runtom i världen. Pandemin har fört med sig en chock gällande både efterfrågan och utbud i den globala ekonomin och de största ekonomiska kostnaderna uppstår på grund av de åtgärder som vidtas för att stoppa pandemin. Coronaviruspandemin har lett till att människor sätts i karantän och att skolor och serviceföretag stängs, vilket i sin tur minskar utbudet av arbete och leder till produktionstopp. Epidemin leder också till minskad efterfrågan av service, speciellt inom turismen, men även för restauranger och övriga fritidstjänster. I takt med att osäkerheten ökar, så ökar också osäkerheten för företag och hushåll, och förtroendet för ekonomin försvagas.

– Enkäten visar helt tydligt att coronaviruschocken skakar om hela företagsfältet. Situationen är mycket allvarlig och kräver snabba svar och hårda tag av regeringen om vi vill hålla kvar arbetsplatserna, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi.

Enligt enkäten anser drygt 30 procent av alla handelskamrars medlemsföretag att risken för en konkurs har ökat markant på grund av coronavirusepidemin. På Österbottens handelskammares område anses inte risken vara riktigt lika stor men trots allt har ändå 22 procent av de företag som besvarade enkäten meddelat att risken har ökat märkbart.

Majoriteten av de företag som besvarade den nationella enkäten rapporterar att de räknar med permitteringar och uppsägningar under de närmaste två månaderna. Bland respondenterna i Österbotten har redan nästan en fjärdedel kallat till samarbetsförhandlingar eller varslat om permitteringar. Mer än hälften av företagen i Österbotten uppskattar att de blir tvungna att vidta dessa åtgärder inom de närmaste två månaderna.

– I det här skedet är det redan klart att på grund av minskad efterfrågan så måste företagen anpassa sina kostnader så att en konkursvåg ska kunna undvikas, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Mer än hälften av alla handelskamrars medlemsföretag meddelar att coronavirusepidemin har påverkat omsättningen negativt redan nu. Företagens förväntningar är ännu dystrare eftersom mer än 90 procent förväntar sig att de negativa effekterna realiseras under de följande två månaderna. Situationen är den samma även i Mellersta Österbotten och Österbotten.

– Många av våra livskraftiga företag lider av ett tillfälligt stopp i kassaflödet, vilket riskerar företagets fortsatta verksamhet. Nu är det viktigt att vi alla i vår vardag agerar så att vi inte slutar konsumera eller använda oss av tjänsterna i regionen, påminner Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

En sak är helt klar enlig enkäten: de åtgärder som regeringen hittills presenterat är inte tillräckliga. Det behövs mera för att man ska klara sig över den värsta krisen. Bland företagens svar märks i synnerhet oron över hur man ska klara sig igenom den omedelbara nedgången i efterfrågan. Enligt de företag som besvarade enkäten är de fyra främsta åtgärderna:

  • Betalningstiderna för skatter och arbetsgivaravgifter måste förlängas.
  • Snabba finansieringsinstrument vid en eventuell kassakris för alla företag oberoende av storlek måste tas i bruk.
  • Permitteringar och samarbetsförhandlingar måste kunna genomföras i snabbare takt.
  • Staten måste ta större ansvar för de kostnader som uppstår till följd av sjukfrånvaro.

Enkäten skickades till medlemsföretag i alla handelskamrar och svarstiden var 16-17.3.2020. Antalet svar uppgick till mer än 3800 vilket är ovanligt många med tanke på den korta svarstiden.
Från Österbottens handelskammares område svarade 241 företag på enkäten vilket betyder att svarsprocenten var 24 % i Österbotten. Alla branscher svarade, de flesta svar från industriföretagen (24 % av respondenterna), serviceföretagen (23 % av respondenterna) och handelsbranschen (9,2 % av respondenterna). Bland respondenterna sysselsatte 35 % under 10 personer, 38 % 10-49 personer, 21 % 50-249 personer och 6 % mer än 250 personer.

Bilder över resultaten från Österbotten (på finska)

Centralhandelskammarens förslag på åtgärder (på finska)

Bakgrundsfakta och resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN