Regeringen får ros för hejdandet av coronaepidemin och ris för hanteringen av den ekonomiska krisen

De finländska företagen anser att regeringen har lyckats hantera coronaepidemin bra. Enligt handelskamrarnas enkät anser till och med 78 procent av företagen att regeringen har hanterat coronaepidemin ganska bra eller mycket bra. Däremot anser 55 procent av företagen att regeringen har lyckats dåligt gällande hanteringen av den ekonomiska krisen i samband med coronaåtgärderna.

– Det här är ett allvarligt budskap åt regeringen som idag samlas för att diskutera de ekonomiska effekterna av coronakrisen och stödåtgärder till de värst drabbade branscherna samt en ekonomisk exit-strategi för hela landet. Det är fråga om tiotusentals arbetsplatser i vårt land som nu går förlorade helt i onödan, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi.

Nästan alla branscher i genomsnitt är lika nöjda eller missnöjda med regeringens agerande. En bransch skiljer sig dock ur: bland företagen inom inkvarterings- och kosthållsbranschen meddelar nästan 80 procent att regeringen har misslyckats med hanteringen av den ekonomiska krisen. – Företagen upplever verkligen att de har fått problem på grund av hittills bristande ekonomipolitiska åtgärder. Ännu finns det möjlighet att åtgärda problemet men det måste göras nu genast, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen. – Regeringen förväntas ge klara och tydliga besked så att osäkerheten skingras. Det här skulle hjälpa företagen att bättre kunna planera sin framtid.

Bland företagen på Österbottens handelskammares område rapporterar 72 procent att pandemin har påverkat omsättningen negativt. Andelen har ökat märkbart sedan två veckor tillbaka då den var 60 procent. Dessutom bedömer 77 procent att omsättningen kommer att försvagas under de följande två månaderna. 42 procent av företagen har minskat personalstyrkan och även här har andelen företag ökat sedan två veckor tillbaka (20.4: 35 %).

Däremot har risken för konkurs minskat på handelskammarområdet med fem procentenheter jämfört med för två veckor sedan och nu rapporterar 16 procent att risken för konkurs har ökat märkbart på grund av coronaviruset. Enligt alla enkäterna i vår har risken för konkurs varit ca tio procentenheter lägre i företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med resten av landet i genomsnitt.

– Den största förklaringen till detta är en mångsidig och exportbaserad näringsstruktur samt företagens i genomsnitt starkare balans. Företagens kassa räcker dock inte för evigt om inkomstflödet fortsätter vara lamslaget, påminner Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. I många små och medelstora företag är buffertarna små och bristen på kapital ett problem, och det enda som hjälper är
direktstöd baserat på fasta kostnader och personalkostnader.

Handelskamrarnas undersökning gjordes 4.5.2020. Enkäten besvarades av 2483 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland och från företag i olika storlek. Från Österbottens handelskammares område svarade 148 företag på enkäten. De tidigare undersökningarna har genomförts 16-17.3, 30.3 och 20.4.

 

Bilder över resultaten från Österbotten
Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN