Tillgänglighet är en förutsättning för en konkurrenskraftig kommun

I ett glesbefolkat land som Finland, där avstånden är långa, är det viktigt att trafikinfrastrukturen är i skick och fungerar bra. Trafikförbindelserna spelar en stor roll inte bara för exportindustrin och turismen utan också för att främja lokalt företagande. Gällande alla trafikrelaterade lösningar måste man därför på kommunal och regional nivå bedöma hur lösningarna påverkar företagens och regionernas konkurrenskraft.

Regionernas livskraft är beroende av fungerande interna och i synnerhet interregionala trafikförbindelser. En välskött trafikinfrastruktur och ett fungerande trafikledsnätverk är en förutsättning för företagens produktionsverksamhet och påverkar också företagens etablering. – Tillförlitliga, snabba och kostnadseffektiva transporter har stor inverkan då företagen planerar sina investeringar, säger Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

– Enligt nuvarande uppgifter kommer närmare 3,7 miljarder euro att investeras i projekt inom näringslivet på handelskammarområdet under de kommande åren. För att man ska lyckas genomföra allt detta så har trafikinfrastrukturen en nyckelroll, påpekar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Enbart nya vindkraftinvesteringar, som antingen är på gång eller ska startas, uppgår till ett värde av ca 2,5 miljarder euro.

Kommunerna och städerna finansierar upp till 45 procent av trafikledernas totala underhålls- och investeringskostnader i Finland. Kommunerna deltar frivilligt i gemensamma projekt med staten om de anser att det gagnar utvecklingen i kommunerna. Men förutom att finansiera sina egna uppgifter har kommunerna inte pengar för att rädda statliga trafikprojekt. När staten och kommunerna sköter sina grundläggande ansvarsområden torde också förutsättningarna för kommunernas och statens ändamålsenliga gemensamma projekt och deras nya finansieringslösningar att förbättras.

Att upprätthålla vägnätets skick och kapacitet kräver lokala och regionala specifikt inriktade investeringar: nödvändiga omkörningsfiler, fungerande anslutningar, serviceområden för tung trafik och att avlägsna flaskhalsar. Transportleder för tung trafik måste beaktas i trafik- och detaljplaneringen. Markanvändningsplaneringen måste också säkerställa verksamhetsförutsättningarna för service- och distributionstrafiken i stadscentrum.

Som en del av sina kommunalvalsteser lyfter Österbottens handelskammare fram projekt relaterade till trafikinfrastrukturen. Främjandet av dessa projekt, både i kommunerna och i kommunernas och näringslivets gemensamma intressebevakning, är mycket viktigt under den kommande mandatperioden.

Österbottens handelskammare kräver att dessa trafikinfrastrukturprojekt som avsevärt förbättrar företagens konkurrenskraft genomförs:

  • Riksväg 8 måste förbättras med omkörningsfiler: förutom för omkörningsfilerna längs vägavsnittet Vasa–Oravais som nu byggs, så behövs finansiering för byggandet av de fyra planerade omkörningsfilerna norr om Oravais.
  • Södra leden i Karleby måste bli fyrfilig.
  • Fortsatta flygförbindelser måste säkerställas och ändamålsenliga rutter och tidtabeller måste ses om då coronaläget lättar
  • Banområdet i Karleby måste förbättras och ett dubbelspår till hamnen måste byggas.
  • Triangelspåret i Uleåborg och trafikplatsen i Heikkilänkangas måste verkställas.
  • Djupkajen vid Silverstenshamnen i Karleby måste förlängas.
  • Dubbelspåret mellan Seinäjoki och Tammerfors måste genomföras för att snabba upp tågförbindelsen.
  • Vasa hamnväg måste genomföras.
  • Trafikarrangemangen vid batterifabriksområdet GigaVasa måste planeras och verkställas.
  • Farleden till hamnen i Vasa måste breddas och fördjupas till 10 meter.