Återinförandet av farledsavgifter är ett beslut som försvagar Finlands konkurrenskraft

Beslutet som fattades under rambudgetförhandlingarna om att återställa sjöfartens farledsavgifter till tidigare nivåer är dåliga nyheter för exportindustrin och den inhemska hamnverksamheten. För att hålla nere kostnaderna i utrikeshandeln halverades farledsavgiften för sjöfart i Finland år 2015.

Beslutet från rambudgetförhandlingarna är överraskande, eftersom det i regeringsprogrammet sägs att exportindustrins konkurrenskraft ska säkerställas genom att halveringen av farledsavgifterna för sjöfart görs permanent från och med 2024. Regeringen hann redan i fjol förlänga halveringen av farledsavgifterna för åren 2024–2027, och ett lagförslag om permanent halvering var planerat att lämnas till riksdagen i början av hösten.

– Sjöfartens kostnader kommer att öka de kommande åren bland annat på grund av klimatåtgärder. En permanent halvering av farledsavgifter skulle ha haft positiva effekter på konkurrenskraften av utrikeshandeln, rederiernas investeringar, sjöfartens effektivitet samt minskningen av klimatutsläpp, påpekar Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare.

Farledsavgifterna bör vara förutsägbara och långsiktiga. Farledsavgifter minskar de inhemska hamnarnas konkurrenskraft, särskilt gällande de varuflöden där man konkurrerar direkt med hamnar i andra länder. En återgång till den högre nivån på farledsavgifterna som rådde före halveringen ökar exportindustrins logistikkostnader och försvagar dess konkurrenskraft. Näringslivet är nästan enhälligt i sin uppfattning att man på lång sikt bör avstå helt från sjöfartens farledsavgifter, eftersom de som skatteliknande avgifter försvagar konkurrenskraften av exportindustrin.

Från förutsägbarhetssynpunkt är det utmanande för aktörerna inom sjöfart med en höjning av farledsavgiften, eftersom prissättningen av logistik- och transporttjänster baserar sig på den fyraåriga nivån på farledsavgifterna som godkändes i december. En oväntad höjning av farledsavgifter kommer vid en tidpunkt som är ekonomiskt svår för exportindustrin och passagerartrafiken. Det vore viktigt att regeringen inte genom sina åtgärder skulle höja logistikkostnaderna, som redan på grund av geografiska faktorer är bland de högsta i EU-länderna.

 

Mera information:
vd Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare, paula.erkkila [at] chamber.fi, 044 781 0704
ledande specialist Hanna Kalenoja, Centralhandelskammaren, hanna.kalenoja [at] chamber.fi