Handelskamrarnas enkät: Företagen kräver stimulansåtgärder

Kuva: ELY-keskus | Foto: NTM-centralen

De finländska företagen vill ha effektiva åtgärder för att stimulera ekonomin. Det här framkommer i handelskamrarnas femte coronaundersökning. Företagen önskar skattemässiga lösningar samt reparations- och förbättringsinvesteringar i väg- och järnvägsnätet så snabbt som möjligt.

Bland de företag som besvarade enkäten förhöll sig ca 80 procent positivt eller mycket positivt till en ökning av hushållsavdragen och en halvering av självrisken som stimulansåtgärd. Nästan lika många, 78 procent, förhöll sig positivt eller mycket positivt till en tillfällig sänkning av momsen till tio procent för restaurangmat och utskänkning. En sänkning av förvärvsinkomstskatten fick ett understöd på 74 procent – men man förhöll sig också mest negativt till detta. 12 procent av företagen anser att en sänkning av förvärvsinkomstskatten är negativt eller mycket negativt som stimulansåtgärd.

– Jag hoppas att regeringen litar på att företagen känner till hur och med vilka medel man kan öka konsumtionsbenägenheten och därmed också få i gång Finlands ekonomi. Förhoppningsvis får företagen sin röst hörd i nästa veckas förhandlingar om tilläggsbudgeten, eftersom det framför allt är fråga om finländarnas arbetsplatser, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi.

Även de österbottniska företagen anser att en ökning av hushållsavdragen och en halvering av självrisken är den effektivaste stimulansåtgärden. 82 procent av respondenterna förhåller sig mycket positivt eller positivt till effekterna av detta. Reparations- och förbättringsinvesteringar i väg- och järnvägsnätet så snabbt som möjligt anses vara en nästan lika effektiv åtgärd. Bland stimulansåtgärderna lyftes just vägnätets reparations- och förbättringsinvesteringar fram betydligt mer i de österbottniska landskapen än i övriga landet. En sänkning av förvärvsinkomstskatten var det som delade åsikterna mest även i de österbottniska företagen.

Bland dem som svarade understöder 71 procent åtgärden och 12 procent förhöll sig negativt till det. Av stimulansåtgärderna anses reparations- och förbättringsinvesteringarna på järnvägarna ha minst effekt.

– Det finns en reparationsskuld på 2,5 miljarder euro inom trafikinfrastrukturen i hela landet och det betyder att det nog finns objekt för stimulansåtgärder. I Österbotten och Mellersta Österbotten är i synnerhet vägnätet i dåligt skick och i stort behov av reparationer i snabb takt, poängterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

– Dessutom är våra företag fortfarande i behov av flygförbindelser för att kunna verka på den internationella marknaden. Nu då regeringen diskuterar stimulanspaketet och regionala infrastrukturprojekt så är det kortsynt att förbise Karleby-Jakobstad flygplats. Flygplatsen möjliggör exportintäkter på 4 miljarder euro årligen, stöder sysselsättningen och stärker nationalekonomin, påminner Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Bland företagen på Österbottens handelskammares område meddelar nu 70 procent att pandemin har haft negativa effekter på omsättningen. Dessutom bedömer 78 procent att omsättningen försvagas under de följande två månaderna. 39 procent av företagen har gjort personalnedskärningar. Risken för konkurs har ökat en aning sedan senaste mätning och nu meddelar 18 procent av respondenterna att risken för konkurs har ökat märkbart på grund av coronaviruset (6.5 16 %). Enligt alla undersökningarna i vår har risken för konkurs varit ca tio procentenheter lägre i företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med resten av landet i genomsnitt.

Handelskamrarnas undersökning gjordes 18.5.2020. Enkäten besvarades av 3392 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Bland respondenterna var ca 8 procent ensamföretagare, resten dvs. drygt 3000 var arbetsgivarföretag. Från Österbottens handelskammares område svarade 199 företag på enkäten. De tidigare undersökningarna har genomförts 16-17.3, 30.3, 20.4 och 6.5.

Bilder över resultaten från Österbotten
Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN