Hållbarhet öppnar nya dörrar för företag

Hållbarhet har på senare år fått en allt viktigare roll inom näringslivet, och dess betydelse för företagen är obestridlig. Hållbarhet innebär strävan att agera på ett sätt som tar hänsyn till miljön, samhället och ekonomiska faktorer på ett långsiktigt och etiskt hållbart sätt.

En enkät som handelskamrarna genomförde nyligen visade att 69 procent av de svarande företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten uppgav att hållbarhet har beaktats i företagets strategi. Inom riskhantering tas hållbarhet i beaktande av 36 procent av företagen i regionen. En tredjedel av de svarande i regionen uppger att hållbarhet har skapat nya affärsmöjligheter.

Krav på hållbarhet ställs särskilt på företag av kunderna, men även i betydande grad av leverantörs- eller värdekedjan. En femtedel av de svarande företagen rapporterar om hållbarhet till parter inom leverantörs- eller värdekedjan. Inom de närmaste åren kommer betydelsen av hållbarhetsrapportering att öka på grund av utvidgade rapporteringskrav och den kommande lagstiftningen om företagsansvar. Effekterna av regleringen kommer att projiceras från stora företag och finanssektorn via kund- och underleverantörsrelationer till hela leverantörs- eller värdekedjan.

Enligt enkäten utförd av handelskamrarna är skillnaderna mellan små och större företag när det gäller främjandet av hållbarhet betydande, och behandlingen av hållbarhetsfrågor har ökat relativt sett mer inom större företag. Enligt enkäten befinner sig dock 14 procent av företagen i regionen fortfarande i startgroparna: viljan att främja hållbarhet finns, men det är oklart hur man ska komma igång.

Hållbarhet samt att kommunicera om den, är lönsam verksamhet för företag av många skäl:

  1. Rykte: Hållbarhet skapar positivt rykte för företaget. Allt fler konsumenter och investerare föredrar företag som agerar etiskt och tar ansvar för miljön och samhället. Ett bra rykte lockar kunder, ökar kundlojaliteten och förbättrar företagets konkurrenskraft.
  2. Innovation och effektivitet: Hållbarhet uppmuntrar företag att söka nya arbetssätt. Hållbara lösningar kan exempelvis förbättra energieffektiviteten, spara material och effektivisera processer. Detta leder i sin tur till besparingar och konkurrensfördelar.
  3. Engagerade anställda: Hållbara företag attraherar och behåller motiverade medarbetare. En växande del av arbetstagare värdesätter företag med hållbarhetsfokus och vill delta i meningsfullt arbete.
  4. Investeringar och finansiering: Många investerare betonar hållbarhet i sina beslut. Genom hållbarhetsrapportering och efterlevnad av mål för hållbar utveckling kan ett företag locka hållbarhetsinriktade investerare och få bättre finansieringsmöjligheter.
  5. Riskhantering: Hållbarhet hjälper till att minska företagets risker. Till exempel kan miljöskadliga metoder medföra juridiska och ekonomiska konsekvenser. Genom att följa hållbara metoder kan ett företag minimera risker och bättre förbereda sig för eventuella problem.

Hållbarhet är mer än enbart en trend – det är en nödvändig del av modern affärsverksamhet. Hållbarhet är inte bara en skyldighet att rapportera om, utan det är en möjlighet att skapa äkta konkurrensfördelar samtidigt som företaget skapar välfärd för människor, det omgivande samhället och miljön.

TEXT:MIA BRÄNNBACKA
BILD: PIXABAY