Små och medelstora företag starkt engagerade i klimatarbetet

Små och medelstora företag har en stark vilja att vidta åtgärder för klimatet. Den främsta drivkraften bakom denna vilja är deltagande i kampen mot klimatförändringen. Dessutom är kundernas förväntningar och differentiering från konkurrenterna viktiga skäl bakom företagens klimatåtgärder. Detta framgår av de på olika branscher verksamma över 200 företag som deltar i Centralhandelskammarens klimatprogram. Tio av de deltagande företagen kommer från Österbottens handelskammarområde, se listan här nedan.

Av de företag som deltar i klimatprogrammet uppgav 45 procent att kampen mot klimatförändringen är den viktigaste orsaken till att de bedriver klimatarbete. En femtedel av de svarande ansåg att kundernas förväntningar är den främsta drivkraften för klimatåtgärder, och lika många ansåg att differentiering från konkurrenterna är den främsta anledningen. Andra drivkrafter för klimatåtgärder var krav från ägare och investerare, och det tryck som uppstår från leverans- och logistikkedjan samt ekonomiska fördelar.

– I stora företag, där resurserna också är större, har klimatarbetet pågått redan länge. Det är glädjande att se att även små och medelstora företag nu verkligen fått upp ögonen för klimatinsatserna och att klimatarbetet börjar bli en del av verksamheten över hela linjen, säger Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare.

– Fördelarna med klimatåtgärder har tidigare främst setts i företagen som ekonomiskt och ryktmässigt gynnsamma, men nu drivs de även av konsument- och kundförväntningar, men också av en genuin vilja att göra rätt, säger Mikael Hallbäck, direktör för handelskammaren. – Kostnader, begränsade resurser och bristande kompetens har däremot varit de vanligaste anledningarna till att företag inte har satsat på klimatarbete.

– I takt med att hållbarhetsreglerna har skärpts för de stora företagen har effekterna snabbt förts över också till de mindre företagen genom underleverantörskedjor och andra kopplingar. Klimatprogrammet ger små och medelstora företag konkret hjälp att kunna svara på de växande kraven, säger Erkkilä. I klimatprogrammet får företagen utbildning, verktyg och expertis för att beräkna organisationens koldioxidavtryck, samt vägledning om hur man vidtar effektiva åtgärder för att minska utsläppen.

– Det är fint att allt fler SMF-företag är intresserade av att räkna ut sina utsläpp och minska på dem. Arbetet kräver dock ofta mycket resurser i relation till företagets storlek. Med hjälp av klimatdonationen vill vi på LokalTapiola vara med och stöda företag i deras gröna omställning genom att hjälpa dem ta de första stegen enkelt och kostnadsfritt, konstaterar LokalTapiola Österbottens hållbarhets- och kommunikationschef Lauri Laaksonen.

300 företag sökte till programmet, som genomförs av Centralhandelskammaren och stöds av LokalTapiola, varav över 200 valdes ut att delta. Beslut om vilka företag som valdes till programmet fattades av Centralhandelskammaren. I urvalskriterierna betonades företagets vilja att förbinda sig till programmet.

Från Österbottens handelskammarområde i klimatprogrammet deltar från Karlebynejden Feelia, Hycamite, Mesmec och SK Protect, från Jakobstadsnejden Ekeri och Byggservice Kronqvist, samt från Vasanejden Fintos, Wasaline/NLC Ferry, Prohoc ochc VAMM Steel.