Företagen skulle ha nytta av coronapass

Österbottens handelskammares medlemsenkät

Medlemsföretagen i Österbottens handelskammare tillfrågades om nyttan med coronapass för affärsverksamheten. 72 procent av företagen svarade att deras affärsverksamhet skulle gagnas av coronapass. Också en stor del av de respondenter vars affärsverksamhet inte direkt skulle ha nytta av coronapass kände igen fördelarna med ett sådant pass ur samhällets, andra företags eller människors synvinkel och understödde ibruktagandet av coronapass.

Det har redan länge talats om coronapass som ett sätt att ta sig ur pandemin. Regeringen beslutade för ett par veckor sedan att börja planeringen av coronapassen, och på så sätt hoppas man kunna öppna upp samhället och slopa begränsningarna. Coronapasset skulle inte gälla offentliga tjänster eller lokaler, utan privata lokaler såsom evenemang, teatrar och restauranger.

– I många andra länder har coronapasset redan tagits i bruk medan det hos oss har börjat beredas först nu. Ibruktagandet av coronapassen måste påskyndas i Finland, konstaterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen.

Med hjälp av coronpassen kan man lätta på och undvika begränsningar. – Den största effekten av ett coronapass skulle vara tydligare riktlinjer. Hittills har tolkningen av rekommendationerna och begränsningarna orsakat onödiga besvär inom alla delområden av samhället. Ett coronapass skulle medföra klara regler med hjälp av vilka samhället kunde hållas öppet och företagen skulle ha stöd för sina beslut, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Coronapassen skulle vara till störst nytta för evenemangsbranschen och turism- och restaurangföretagen, vilka drabbats hårdast av restriktionerna, men även av de industriföretag som besvarade enkäten meddelade 83 procent att coronapassen skule vara till direkt nytta för deras företagsverksamhet.

De som ansåg sig ha nytta av coronpasset lyfte i synnerhet fram återställandet av det allmänna förtroendet och ett snabbare öppnande av samhället. – Ett coronapass skulle ha störst inverkan på det psykiska planet, eftersom det i dagsläget fortfarande känns väldigt osäkert och otryggt att ordna till exempel livemöten, kommenterade en svarande. Bland motiveringarna för coronapassen lyftes det också starkt fram att affärsresandet underlättas, arrangemangen av möten och andra tillställningar förenklas såväl inom den egna organisationen som mellan organisationerna, det ökar tryggheten på arbetet och all planering underlättas. Många av respondenterna ansåg också att passet kunde motivera människor att vaccinera sig och på så sätt höja vaccinationstäckningen.

Bland dem som svarade på enkäten ansåg däremot 28 procent att ett coronapass inte skulle vara till nytta för företaget, vilket oftast motiverades med företagets storlek eller karaktär, t.ex. avsaknaden av direkta kundkontakter. – Vårt företag har endast ett fåtal anställda och ännu mindre direkta kontakter med kunderna. Även distansarbete är normalt. Jag förnekar inte att coronapassen skulle vara till nytta i allmänhet, men just för oss har det ingen större betydelse, skrev en svarande. Bland direkta nackdelar med att ta i bruk coronapass lyftes ökad byråkrati fram, och några av respondenterna ifrågasatte att människor hamnar i en ojämlik situation.

Frågan om coronapass togs upp i samband med en enkät till Österbottens handelskammare medlemmar. Enkäten genomfördes 12–17.8.2021. Enkäten besvarades av 268 medlemmar i Österbottens handelskammare, svarsprocenten var 24. Det kom svar från alla branscher men mest från servicebranschen, 36 %, och industriföretagen, 34 %. Svaren fördelade sig också bland företag av alla storlekar. Flest svar, 32 %, kom från små företag som sysselsätter 1–9 personer och näst mest, 30 %, från företag som sysselsätter 10–49 personer.

Även en del av övriga handelskamrar i Finland har frågat sina medlemmar om ibruktagandet av coronapass. 64 procent av Raumo handelskammares medlemmar och 68 procent av Åbo handelskammares medlemmar svarade att passet skulle vara till direkt nytta för affärsverksamheten.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN